Konferencia

Date
 
Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban
Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös konferenciája
Program:
 
Csütörtök (március 8.)

9.30 Megnyitó (Bónus Tibor)
 
Plenáris ülés
Elnök: Lőrincz Csongor
9.40 Kulcsár Szabó Ernő: Az értekező beszéd „irodalma”. Az irodalmi jelenség diszkurzív sémái a 20. századi magyar irodalomtudományban.
10.05 Fehér M. István: Esztétika nélküli irodalomtörténet? A fiatal Lukács irodalomelmélet-felfogásához.
10.30 Fried István: Összehasonlító irodalomtudomány mint mediális probléma (Meltzl Hugó).
Vita, szünet

Szekcióülések
I. szekció (nagyterem)
Elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán
11.30 Simon Attila: „Irodalom” és „műfaj” Marót Károlynál.
11.55 Tamás Ábel: Lírai hang és kulturális kontextus. Horváth István Károly mai irodalomtörténeti munkáinak leporolása.
12.20 Laczházi Gyula: A reneszánsz fogalmának változásai a 20.századi magyar irodalomtörténetben
II. szekció (kisterem)
Elnök: Dobos István
11.30 Kovács Béla Lóránt: Érzékelés és fantázia Palágyi Menyhértnél.
11.55 Kelemen Pál: A modern filológiák önértelmezési stratégiái a szellemtörténetben.
12.20 Korner Veronika Júlia: Irodalmi program és annak „felülírása” – a Minerva című folyóirat.
Szünet, ebéd

Plenáris ülés
Elnök: Simon Attila
15.00 Lőrincz Csongor: „A szép mint az emlékezés műve” (Fülep Lajos).
16.20 Kricsfalusi Beatrix: Dráma és dialógus. Lukács György és Balázs Béla drámaelméletéről.
16.45 Lénárt Tamás: Az „életjelenségek képsorozatá”-tól a „film szellemé”-ig. A képek medialitása Balázs Béla esztétikai írásaiban.
Vita, vacsora

Péntek (március 9.)
 
Plenáris ülés
Elnök: Fried István
10.00 Dobos István: Olvasás és medialitás. Megjegyzések Kosztolányi irodalomértelmezéséhez.
10.25 Bengi László: Schöpflin Aladár Kosztolányi-képe.
10.55 Halász Hajnalka: Az önkifejezés retorikája. Halász Gábor és az esszé színterei.
11.20 Mekis D. János: Halász Gábor és Szerb Antal irodalomszemléletéről.
Vita, ebéd
 
Szekcióülések
I. szekció (nagyterem)
Elnök: Szirák Péter
13.30 Kovács Imre Attila: Németh László és Féja Géza.
13.55 Mészáros Márton: A protestáns iskolarendszer irodalmi tankönyvei
14.20 Bónus Tibor: Irodalomértés és művelődéstörténet. Németh G. Béla olvasásmódjáról.
14.45 Keserű József: Király István Kosztolányi-könyvének (Vita és vallomás) néhány előfeltevéséről.
II. szekció (kisterem)
Elnök: Mekis D. János
13.30 Oláh Szabolcs: „erősebben érezzük a közegellenállást” – Weöres Sándor: A vers születése.
13.55 Dánél Mónika: Bori Imre és a magyar avantgárd recepciója.
14.20 Vaderna Gábor: Az irodalomtudomány stílusai.