Cikk 1939-ből

Bú­csú

Most, ami­kor sö­té­ted­ni kezd a drá­ga táj fö­lött, mely má­so­dik ha­zám volt, s mely­nek föld­raj­zi ne­ve Eu­ró­pa: be­hu­nyom sze­mem, hogy job­ban lás­sam egy pil­la­nat­ra, s nem aka­rom el­hin­ni, hogy ez a bú­csú.

Nem aka­rom el­hin­ni, mert lát­tam, nem is olyan ré­gen, teg­nap vagy teg­nap­előtt, amint ép­pen ocsú­dott a há­bo­rú alélt­sá­gá­ból, szé­kes­egy­há­za­in még ja­ví­tot­ták ava­tott ke­zek a ron­csolt dí­sze­ket és re­mek­mű­ve­ket, a kór­há­zak­ban még gyó­gyí­tot­ták a rok­kan­ta­kat és se­be­sül­te­ket; nem aka­rom el­hin­ni, mert hal­lom még az ál­lam­fér­fi­ak, po­li­ti­ku­sok, írók, pa­pok, nép­szó­nok­ok fo­gad­ko­zá­sa­it, amint hi­tet tesz­nek a tö­meg­sír­ok fö­lött, hogy so­ha töb­bé. Nem aka­rom el­hin­ni, hogy az a Weimar, ahol Goe­the le­ve­le­it ol­vas­tam a könyv­tár­ban, az a Ber­lin, ahol egye­tem­re jár­tam és oly édes-ön­tu­dat­la­nul múlt az if­jú­ság, az a Pá­rizs és Lon­don, ahol a mun­ka, az ér­zé­ke­lés, a ta­pasz­ta­lás, az ál­mo­do­zás, az esz­mé­let és az áb­ránd fi­a­tal éve­it él­tem, hol­nap ho­mok­zsák­ok­kal bo­rí­tott had­szín­tér le­het. Nem tu­dok el­bú­csúz­ni Eu­ró­pá­tól, mely­nek tá­ja­it a bé­ke nap­fény­ében lát­tam még teg­nap: Svájc ha­va­sa­it és Bre­tag­ne ten­ge­ré­nek vö­rös szik­lá­it, cso­dá­la­tos né­met kis­vá­ro­so­kat, ahol az em­be­ri lé­lek ag­gá­lyos ön­tu­dat­tal ha­jolt a ci­vi­li­zá­ció fel­ada­tai fö­lé, fran­cia fal­va­kat, ahol az al­kony tö­rött fé­nye olaj­fák szür­ke lomb­ját és dús sző­lő­föl­de­ket vi­lá­gí­tott meg, Pá­rizst, a mun­ka, a pi­he­nés, az ér­zé­ke­lés, a für­ge élet­öröm és a bölcs meg­ér­tés Pá­ri­zsát, Lon­dont, ahol az em­be­ri aka­rat, szán­dék és fe­le­lős­ség­ér­zet az em­be­ri együtt­élés leg­tö­ké­le­te­sebb szer­ke­ze­tét al­kot­ta meg; lá­tom Ang­lia fe­hér part­ja­it, a mész­szik­lá­kat, amint utol­já­ra lát­tam, a ko­ra őszi nap­fény ra­gyo­gá­sá­ban, ér­zem a ten­ger sós-fa­nyar il­la­tát, amely a sza­bad­ság­ra em­lé­kez­tet, lá­tom a ta­vat Genf előtt, lá­tom a ha­zug és torz há­zat a tó­par­ton, lá­tom württembergi és ba­jor er­dők bar­na fél­ho­má­lyát – lát­lak, lát­lak és még egy­szer idéz­lek, Eu­ró­pa! Nem tu­dom el­hin­ni, hogy ez a bú­csú. Jár­tam tá­ja­i­don, be­szé­lem a nyel­ve­ket, e tá­jak la­kó­i­nak nyel­vét, meg­él­tem em­be­ri jó­sá­got e tá­ja­kon, kap­tam mo­soly­gó együtt­ér­zést ba­jo­rok­tól és Provence pa­raszt­ja­i­tól, em­lé­ke­zem len­gyel, né­met, an­gol, fran­cia, olasz asszo­nyok ar­cá­ra, amint fi­gyel­mes-gyön­géd fej­tar­tás­sal ha­jol­nak egy em­be­ri arc fö­lé – aj­kuk kö­rül a csók pil­la­na­tá­nak tik­kadt ko­moly­sá­ga, sze­mük­ben az a mély és tit­kos fény, amely mint­ha az élet mű­he­lyé­ből vi­lá­gol­na föl –, em­lé­ke­zem az eu­ró­pai asszo­nyok ar­cá­ra, amint egy vas­úti fül­ké­ben egy gyer­mek fö­lé ha­jol­nak, s a száj csu­kott és ko­moly, de a sze­mek ezt mond­ják: „So­ha töb­bé.” Lá­tom az el­zá­szi pa­rasz­to­kat és a Ruhr-vi­dék szűk­sza­vú, mű­velt és ko­moly mun­ká­sa­it, lá­tom a Hyde Park őgyel­gő­it, em­lé­ke­zem Berg­son és Curie-né asszony ar­cá­ra; s nem tu­dom el­hin­ni, hogy ez a bú­csú.

Nem tu­dom el­hin­ni, mert is­me­rem az erő­ket, me­lyek e táj fö­lött ural­kod­nak. Az ér­te­lem és a hit ere­je ural­ko­dott e tá­jak fö­lött. Eu­ró­pa­i­nak len­ni annyi, mint meg­ér­te­ni va­la­mit. S most, mi­kor az ér­te­lem meg­hát­rál egy pil­la­nat­ra a leg­ala­cso­nyabb em­be­ri ösz­tö­nök pa­rancs­sza­va előtt, nem aka­rom el­hin­ni, hogy ez a bú­csú pil­la­na­ta: bú­csú az ér­te­lem­től és az er­kölcs­től, a hit­től és a szo­li­da­ri­tás­tól, bú­csú az eu­ró­pai em­ber kül­de­té­sé­től és fel­ada­tá­tól. Mert eu­ró­pa­i­nak len­ni teg­nap még annyi volt, Stock­holm­ban és Bu­da­pes­ten, Mün­chen­ben és Man­ches­ter­ben, mint szo­li­dá­ris­nak len­ni min­den em­ber­rel, aki a meg­ér­tést akar­ja. Ti tud­já­tok, élő és ha­lott ba­rá­ta­im, Pá­rizs­ban és Mün­chen­ben, Ox­ford­ban és Ber­lin­ben, Var­só­ban és Ró­má­ban, ti tud­já­tok, hogy vét­kez­tünk, in­du­la­ta­ink­nak él­tünk, ön­zők vol­tunk és el­fo­gul­tak, de ön­zés, ha­rag és in­du­lat fö­lött élt ben­nünk, eu­ró­pa­i­ak­ban, egy ma­ga­sabb pa­rancs, egy­faj­ta kö­zös mű­velt­ség kö­te­le­ző szo­li­da­ri­tá­sá­nak pa­rancs. Ti tud­já­tok, hogy volt egy idő Eu­ró­pá­ban, ami­kor ugyan­azok, akik ma vagy hol­nap ta­lán már fegy­ver­rel a ke­zük­ben ál­la­nak egy­más­sal szem­közt, hogy meg­véd­jék és el­pusz­tít­sák a leg­szeb­bet és a leg­na­gyob­bat, amit az em­be­ri lé­lek év­ez­red mun­ká­já­val meg­al­ko­tott, ti tud­já­tok, hogy volt, élt és ha­tott az eu­ró­pai lel­ki­is­me­ret, s hit­tünk ben­ne, hogy jó ha­za­fi­ak ak­kor va­gyunk, ha mind­azt, ami ha­zánk egyé­ni, nem­ze­ti sa­ját­ja és ér­té­ke, be­le tud­juk il­lesz­te­ni az eu­ró­pai szo­li­da­ri­tás ma­ga­sabb össz­hang­já­ba. Sok­szor té­ved­tünk és ret­te­ne­tes hi­bá­kat kö­vet­tünk el: de hit­tünk va­la­mi­ben, hit­tünk ha­zánk­ban és hit­tünk Eu­ró­pá­ban. S most nem tu­dom el­hin­ni, hogy ez a bú­csú, és nincs mi­ben hin­ni töb­bé.

Ezért, mi­e­lőtt a vas­füg­göny el­fe­di a tá­jat, a lé­lek utol­só ere­jé­vel ki­ált­sunk még egy­szer egy­más fe­lé, nyújt­suk ki a sö­tét­ben ke­ze­in­ket. Ne­künk dol­gunk volt itt a föl­dön, sze­re­pünk volt, igen, akár­mi­lyen el­hasz­nált a szó, kül­de­té­sünk volt. Ne­künk, eu­ró­pa­i­ak­nak, kö­zös dol­gunk volt és van a föl­dön; sem­mi eset­re sem az, hogy el­pusz­tít­sunk min­dent, amit Kant és Remb­randt, Bis­marck és Descartes, Reynolds és Dan­te, Goe­the és Palladio, Arany Já­nos és Shakes­peare al­ko­tott. Ne­künk ve­zet­ni kel­lett vol­na a vi­lá­got, pél­dát mu­tat­ni faj­ták­nak és nem­ze­dé­kek­nek. Az örök­ség, me­lyet re­ánk bí­zott a vég­zet, az eu­ró­pai örök­ség ir­tó­za­tos fe­le­lős­ség is volt: el­bír­tuk-e, vállaltuk-e?… Mit csi­nál­tál ha­zám­mal, Eu­ró­pa, s mi­ért nem hall­gat­tál so­ha azok­ra, akik az egy­sze­rű igaz­sá­got az ér­te­lem lám­pá­sá­val akar­ták meg­vi­lá­gí­ta­ni? Min­den ha­ta­lom a mi­énk volt, hogy ez a föld­rész ve­zes­se új ez­red­év fe­lé a vi­lá­got: mit kez­det­tünk e hatalommal?…

Le­het, hogy még­is ez a bú­csú? Bal­jós böl­csek jó­sol­ták pusz­tu­lá­so­dat, Nap­nyu­ga­ti Bi­ro­da­lom, Eu­ró­pa. Bal­jós böl­csek, akik már nem is vi­lág­há­bo­rú­ban, ha­nem vi­lág­há­bo­rús cik­lu­sok­ban gon­dol­koz­tak, ke­gyet­len-éles pon­tos­ság­gal mu­tat­tak reá, mint me­re­ved­nek meg egy kul­tú­ra me­leg és ele­ven élet­for­mái egy üres ci­vi­li­zá­ció gép­ke­re­tei kö­zött, mint lesz az élet­öröm­ből szó­ra­ko­zás, a fe­le­lős­ség­ből da­rált és szajkolt párt­prog­ram, az egyé­ni­ből és nem­ze­ti­ből or­szág­ha­tár­ok fö­lött áram­ló köz­hely. De ez csak egyik ar­cod volt, Eu­ró­pa. A má­sik, az örök, me­lyet szí­vem­ben őr­zök, nagy­sze­rű és em­be­ri. Most, mi­kor fel­öl­töd a gáz­masz­kot, amely ta­lán örök­re el­ta­kar­ja e má­sik ar­co­dat, még egy­szer sze­med­be né­zek, sze­med­be, mely­ben az ér­te­lem fé­nye vi­lá­gol, s mert nem te­he­tek mást, ki­tá­rom kar­ja­im fe­léd. Lát­lak, idéz­lek, s a bú­csú pil­la­na­tá­ban is ki­ál­tom, hogy hit­tem az erők­ben, me­lyek meg­al­kot­tak, s amíg élek és szó­la­ni tu­dok, hin­ni aka­rom, hogy az ér­te­lem és a szo­li­da­ri­tás ere­je ha­tal­ma­sabb, mint az ösz­tö­nök rém­ural­ma. (Pesti Hírlap, 1939. szep­tem­ber 3.)

Fotó: Fortepan/National Archives