A Petőfi Irodalmi Múzeum feladatát, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

• Magyarország Alaptörvénye

• a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény,

• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szó 1997. évi CXL. törvény,

• a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,

• a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény,

• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,

• a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XXVIII. törvény,

• a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény,

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

• az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,

• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény,

• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

• a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,

• az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény,

• a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet,

• a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001 (I. 17.) Korm. rendelet, 

• a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet,

• a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet,

• a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

• a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006.(XII.23.) Korm. rendelet,

• a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet, 

• a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet, 

• az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet,

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.),

• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

• az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,

• a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet,

• a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet, 

• a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről szóló 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet, 

• a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005. (VIII. 18.) NKÖM rendelet, 

• a muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet, 

• a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet;

• a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet;

• a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet, 

• az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet,

• a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII.10) EMMI rendelet,

• a múzeumi letétről szóló 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet,

• a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről szóló 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet