Múzeumi könyvtáros szakembert keresünk

Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet főosztályvezető beosztás betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkakör:

Múzeumi könyvtáros

Vezetői beosztás:

Főosztályvezető

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és a hozzá tartozó csoportszintű szervezeti egység a Makkai Ádám Emigrációs Archívum (a továbbiakban együttesen: Könyvtár) főosztályvezetői feladatainak ellátása.
 • Irányítja a Könyvtár munkáját, munkatervet, beszámolót készít.
 • Irányítja a Könyvtár gyűjteményezési munkáit, javaslatot tesz a kurrens, hagyatéki és antikvár beszerzésekre.
 • Irányítja a múzeumi könyvtár nyilvántartási feladatait a 20/2002. NKÖM rendelettel összhangban.
 • Felelős a gyűjtemény múzeumi protokollok szerinti megőrzéséért, együttműködve a múzeum állományvédelmi szakembereivel.
 • Részt vesz a múzeum kiállítási programjának és közművelődési tevékenységének támogatásában.
 • Együttműködik a többi gyűjtemény vezetőjével, részt vesz a vonatkozó vezetői értekezleteken.
 • Felelős a PIM Névtér tartalomépítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokért.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve és a Petőfi Irodalmi Múzeum Kollektív szerződése az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi szakirányú végzettség;
 • közgyűjteményi, kulturális igazgatási vagy felsőoktatási területen eltöltött öt éves gyakorlat;
 • egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete;
 • felhasználói szintű informatikai rendszerismeret;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • múzeumi területen eltöltött legalább öt éves gyakorlat;
 • vezetői tapasztalat;
 • szakmai tudományos tevékenység;
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • döntésképesség;
 • vezetői határozottság;
 • komplex látásmód.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • szakmai vezetői koncepció;
 • legmagasabb iskolai végzettséget, egyéb szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata;
 • a megbízás jogszabályi feltételeinek teljesítéséhez szükséges, szakmai, illetve vezetői gyakorlat igazolása (jogviszony-igazolás);
 • a pályázati kiírásban foglalt, előnyt jelentő feltételek igazolása (pl. jogviszony-igazolás);
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • pályázati nyertesség esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kalla Zsuzsa főigazgató-helyettes nyújt a +36 30 347 4593-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi u. 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni: főosztályvezetői pályázat.

vagy

 • Elektronikus úton a Petőfi Irodalmi Múzeum részére az allas@pim.hu e-mail címen keresztül címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni: főosztályvezetői pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 nap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony határozatlan időre szól, az Intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével. A betöltendő munkakör megnevezése: múzeumi könyvtáros.

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.