Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíj

Új pályázati kiírás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2017. évi Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM).

 

Az ösztöndíj célja:

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

 

Pályázhatnak:

- az 1977. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás;

- akik 2016-ban nem részesültek Babits-ösztöndíjban;

- akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.

Tervezett keretösszeg: 4.800.000 Ft

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat,

2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva,

3. A lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb. max. 2 oldal),

4. Mintafordítás (részlet az eredeti műből + annak fordítása) kb. 10.000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben.

Nem elengedhetetlen, de előnyt jelentő dokumentumok:

5. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;

6. Szakmai ajánlás.

 

A pályázat benyújtása KÉT megjelenési formában szükséges:

1. Nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton.

2. Elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre.


Kérjük, hogy ide csak magát a pályázati anyagot küldjék, kérdéseiket a lentebb megadott címeken tehetik fel. (A PIM levelező rendszere freemail címről érkező leveleket nem fogad, ezért a pályázatokat más levelező rendszer segítségével kell eljuttatni a fenti címre.)

 

Beérkezési határidő: 2017. február 20. (hétfő) éjfél. (A postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.)

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.pim.hu, a www.booksandtranslations.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapokról.)

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre kérjük küldeni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

- a pályázati feltételeknek nem felel meg,

- hiányos a mellékelt dokumentáció,

- az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

- határidőn túl történik a benyújtása.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy esetleges visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai: Gy. Horváth László József Attila-díjas műfordító, író, esszéista, Király Farkas költő, író, műfordító, szerkesztő, Lóránd Zsófia író, egyetemi tanár, Mészáros Sándor író, irodalomtörténész, szerkesztő, a Kalligram Kiadó vezetője, Szőllősy Balázs költő, műfordító, a FISZ elnökségi tagja.

A PIM az eredményről a bírálattól számított 15 munkanapon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu, a www.booksandtranslations.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodáján (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:

A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete.

Szerződéskötés:

A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése:

Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:

Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról 2017. december 10-ig köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (max. egy oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

Amennyiben az ösztöndíjazott a beszámolási kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetőleg részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Babits Mihály ösztöndíjasa.).

 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

PIM, Könyv- és Fordítástámogatási Iroda

Jeney Zoltán jeneyz@pim.hu és Füle Ágnes fuleagi@pim.hu

Telefon: +36 1 384 5676

Budapest, 2017. január 18.

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Jelentkezési lap>