Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíj 2018 - Nyertes pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2018. évi Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére

 

NYERTES PÁLYÁZATOK LISTÁJA 2018. április 6.

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM).

 Az ösztöndíj célja:

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

 Pályázhatnak:

- az 1978. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás;

- akik 2017-ben nem részesültek Babits-ösztöndíjban;

- akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.

 Tervezett keretösszeg: 6.400.000 Ft

 Az ösztöndíj összege:

2018. január 1-től augusztus 31-ig: bruttó 100.000 Ft/hó

2018. szeptember 1-től december 31-ig: bruttó 200.000 Ft/hóAz ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat,

2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva,

3. A lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb. max. 2 oldal),

4. Mintafordítás (részlet az eredeti műből + annak fordítása) kb. 10.000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben.

 Nem elengedhetetlen, de előnyt jelentő dokumentumok:

5. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;

6. Szakmai ajánlás.

 A pályázat benyújtása KÉT megjelenési formában szükséges:

1. Nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton. A pályázat személyesen nem adható be.

2. Elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy ide csak magát a pályázati anyagot küldjék, kérdéseiket a lentebb megadott címeken tehetik fel. (A PIM levelező rendszere freemail címről érkező leveleket nem fogad, ezért a pályázatokat más levelező rendszer segítségével kell eljuttatni a fenti címre.)

 Beérkezési határidő: 2018. február 16. péntek, 24:00 (A postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.)

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.pim.hu, a www.booksandtranslations.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapokról.)

 Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

 Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre kérjük küldeni.

 Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

- a pályázati feltételeknek nem felel meg,

- hiányos a mellékelt dokumentáció,

- az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

- határidőn túl történik a benyújtása.

 A pályázat elbírálása:

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy esetleges visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratóriumi tagjai: Zelei Dávid (Fiatal Írók Szövetsége), Izsó Zita (József Attila Kör Irodalmi Egyesület), Pál Dániel Levente (Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.), Vincze Ferenc (Magyar Írószövetség), Gy. Horváth László (Magyar Műfordítók Egyesülete), Király Farkas (Magyar Művészeti Akadémia), Turczi István (Magyar PEN Club), Prőhle Gergely (Petőfi Irodalmi Múzeum), Király Levente (Szépírók Társasága).

 A PIM az eredményről a bírálattól számított 15 munkanapon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu, a www.booksandtranslations.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodáján (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) lehet benyújtani személyesen.

 Az értékelés szempontjai:

A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete.

 Szerződéskötés:

A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program)

 Az ösztöndíj kifizetése:

Az ösztöndíj folyósításáról a MANK Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

 Beszámolási kötelezettség:

Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról legkésőbb 2018. december 10-ig köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (max. egy oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

 Amennyiben az ösztöndíjazott a beszámolási kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetőleg részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

 Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Babits Mihály ösztöndíjasa.).

 A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

PIM, Könyv- és Fordítástámogatási Iroda

Jeney Zoltán jeneyz@pim.hu és Füle Ágnes fuleagi@pim.hu

Telefon: +36 1 384 5676

Budapest, 2018. január 15.

 MANK Nonprofit Kft.