Adatkezelési tájékoztató

a Petőfi Irodalmi Múzeum havi hírlevél-szolgáltatásával összefüggő adatkezelésről

Jelen adatkezelési tájékoztató a Petőfi Irodalmi Múzeum marketing célú hírlevél-szolgáltatásával összefüggő személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

Az adatkezelő megnevezése:

Petőfi Irodalmi Múzeum

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: muzeuminf@pim.hu

Tel: 06 1 317-36-11

A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevélre történő feliratkozás során az adatkezelő az érintett személyes adatai közül a vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő csak saját kiállításaival és programjaival kapcsolatos meghívók, hírlevelek és értesítők küldésére használja fel az érintett fent megjelölt személyes adatait, azokat harmadik félnek át nem adja. 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a múzeum honlapján történő feliratkozással és az ehhez szükséges személyes adatok közvetlenül az érintett általi önkéntes megadásával kezdődik. Az érintett fent megjelölt személyes adatait kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartama alatt kezeli az adatkezelő. Amennyiben az érintett a hírlevélről leiratkozik, az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatokat az adatkezelő automatikusan törli.

Az adatkezelés módja:

A hírlevél megküldése a "Mailchimp" nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztrációhoz és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az érintett kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az "EU-U.S. Privacy Shield Framework" adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja.

Az érintett jogosult:

  • kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
     
  • kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;
     
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást megszünteti.
     
  • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9.
Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása:

Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett - fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.

Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok:

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.