Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

2024. évi pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2024. évi Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj elnyerésére

 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) pályázatot hirdet azon fiatal írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elnyerésével.

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú alkotótevékenységhez.

 

Pályázat benyújtására jogosult:

Az a 1984. január 1-jét követően született író, irodalmár, aki már publikált színvonalas szakmai orgánumokban és a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott alkotói támogatásban.

Publikált kötet megléte előnyt jelent.

Korábbi Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek. Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat.

PhD-témával vagy drámaírói tevékenység támogatására nem lehet pályázni. Drámai művek megírásához az Örkény István-ösztöndíj pályázati felhívására lehet jelentkezni.

 

Ösztöndíjban részesülhet 2024-ben: legfeljebb 13 fő.

 

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2024. január 1 – 2024. december 31. közötti időszak.

 

Az ösztöndíj összege: 2024. január 1-től 2024. december 31-ig: bruttó 200.000 Ft/hó.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 

A pályázat nyelve: magyar.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
 2. nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
 3. szakmai önéletrajz (aláírva),
 4. az ösztöndíj időtartamára szóló munkaterv (az alkotói elképzelés rövid leírása),
 5. publikációs jegyzék,
 6. 5-10 oldalnyi szövegmutatvány a tervezett kéziratból vagy eddig megjelent munkákból.

A dokumentumok ITT érhetőek el. 

Nem kötelező, de csatolható a szakma elismert képviselőjének/képviselőinek ajánlása.

 

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a pim.hu és dia.hu honlapról.

 

A pályázat benyújtása:

1.) Kinyomtatva 1 példányban a Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) részére postai úton (személyes benyújtásra nincs lehetőség),

és

2.) elektronikus úton, csatolt fájlként a postai úton megküldött anyaggal megegyező formában a moriczosztondij@pim.hu e-mail címre. Minden dokumentumot kérünk PDF-ként és DOC-formátumban is elküldeni! A DOC-formátumú anyagot nem szükséges aláírni.

A fájlnevek maximum 25 karakteresek lehetnek és nem tartalmazhatnak ékezetes betűket. A szavak elválasztására az alsó kötőjelet ( _ ) használják!

A csatolt fájlok a következők legyenek: Adatlap; Nyilatkozat; Oneletrajz; Munkaterv; Szovegmutatvany; Publikacios_jegyzek; Ajanlas 

Az Adatlapot kérjük számítógéppel kitölteni!

A pályázat beadási határideje: 2023. december 15.

A küldeményeket postai bélyegzővel igazolhatóan legkésőbb eddig az időpontig kell feladni. A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése érdekében érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.

 

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 30 nap.

 

Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta után 5 napig van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat elektronikusan és postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
 • határidőn túl történik a benyújtása,
 • a szükséges hiánypótlás a fentiek szerinti határidőre nem történik meg.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatot a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről és a beszámolási kötelezettség teljesítésének elfogadásáról a PIM főigazgatója vétójoga mellett a kuratórium dönt. 

A kuratóriumi tagok névsora a pim.hu és a dia.hu weblapon közzétételre kerül. 

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a pályázat benyújtásánál megadott elérhetőségeken postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

A PIM az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a pim.hu és dia.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. Az ösztöndíj folyósítására kizárólag akkor van lehetőség, ha a PIM és a pályázó közötti ösztöndíjszerződés hatályba lép.

 

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázó szakmai előélete (fő szakmai tevékenységi terület, megjelent publikációk, könyvek, díjak, szakmai visszhang);
 • az éves munkaterv (megvalósíthatóság, eredetiség, megfelel-e a pályázati kiírás céljainak, jól kapcsolódik-e a pályázó eddigi tevékenységéhez);
 • a beadott szövegmutatvány minősége.

 

Szerződéskötés:

A nyertes pályázóval a PIM ösztöndíjszerződést köt.

A PIM az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal, lehetőség szerint megjelenési, fellépési lehetőséget biztosít számukra, illetve lehetővé teszi mentorprogramban való részvétel lehetőségét. 

A PIM és az ösztöndíjas együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

 

Az ösztöndíj kifizetése:

Az ösztöndíj folyósításáról a PIM gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően, a szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

 Az ösztöndíj részlegesen visszatartható vagy visszavonható az ügyrendben és a szerződésben foglaltak szerint.

 

Beszámolási kötelezettség: 

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről kötelesek beszámolni.

Az ötödik ösztöndíjas hónap végeztével az addig elvégzett munkáról egy rövid (legfeljebb 3 oldalas) szöveges beszámolóval, illetve ez alatt az idő alatt született, lehetőleg nem publikált (líra esetén szóközzel együtt minimum 6000, minden más műfaj esetén 20000 karakter) szövegmutatvánnyal kell számot adni a moriczosztondij@pim.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben 2024. június 14-ig.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy az ösztöndíjas fél éves teljesítménye nem felel meg az ösztöndíj színvonalának, illetve a munkatervében vállalt munkának, a Kuratórium a havi ösztöndíj 50%-át visszatarthatja, és kettő hónapon belül újabb beszámolási határidőt (pótbeszámoló) tűzhet ki. Amennyiben a pótbeszámoló megfelel az ösztöndíj színvonalának, valamint az ösztöndíjas munkatervében vállalt feladatoknak és elfogadásra kerül, a visszatartott ösztöndíj teljes összege a következő esedékes havi ösztöndíjjal egyidejűleg az ösztöndíjasnak átutalásra kerül. Amennyiben a pótbeszámoló nem kerül elfogadásra, a további ösztöndíj megvonásra kerül.

Az ösztöndíj leteltekor az egy év alatt végzett munkáról egy rövid (legfeljebb 3 oldalas) szöveges beszámolóval, illetve az ösztöndíj idején született, lehetőleg nem publikált (szóközzel együtt líra esetén 12.000, minden más műfaj esetén 40.000 karakter) szövegmutatvánnyal kell számot adni a moriczosztondij@pim.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben 2025. január 17-ig. Utóbbi szerkesztett anyagát a PIM–DIA honlapján (dia.hu) közzétesszük.

Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

 

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíjas státusz tényét az alábbiak szerint feltüntetni: Az alkotó a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz Zsigmond-ösztöndíjasa, illetve: Az alkotó a mű megírásának idején a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz Zsigmond-ösztöndíjasa volt.

 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információt Mirtse Zsuzsa pályázati referens (PIM-DIA) nyújt az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: moriczosztondij@pim.hu 

Telefon: +3630 508 5559

Budapest, 2023. 11.09.

Demeter Szilárd

főigazgató

Petőfi Irodalmi Múzeum