Kaffka 100

 

 

2018-ban volt Kaffka Margit halálának 100. évfordulója. A Nyugat alapító szerkesztőbizottságának tagjaként és a magyar irodalmi modernizálódás egyik legjelentősebb alakjaként mindamellett Kaffka életműve mintha kevésbé szerves módon lenne jelen az irodalomtörténetben, mint amit prózai, lírai és publicisztikai munkásságának újító jellege indokolna.

Konferenciánk célja ezért részben filológiai, részben kritikatörténeti jellegű: egy lehetséges Kaffka-kritikai kiadás előkészítése mellett olyan általánosabb próza- és líratörténeti illetve elméleti kutatásokat szolgál, amelyek Kaffka Margit életművét a magyar- és világirodalom történetének minél tágabb kontextusában vizsgálják. Szeretnénk, ha a tanácskozás egy nagyobb volumenű, több kutatóhely bevonásával kezdeményezett pályázat előmunkálata lenne, melynek során Kaffka Margit életműve az újabb kutatások és elméleti tanulságok felhasználásával kaphatna új vizsgálati területek feltárását biztosító figyelmet.

 

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös terem

Időpont: 2019. március 28., 9.30 – 18.00

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös rendezvénye

 

Belépés az irodalomba: kulcsok, párhuzamok, problémák

9.30 – 9.50 Gintli Tibor (ELTE BTK): Mária évei mint Flaubert-parafrázis

10.00 – 10.20 Rákai Orsolya (MTA BTK ITI): A szem és a modernség: fokalizáció és megfigyelés Kaffka Margit és Virginia Woolf művészetében

10.30 – 10.50 Benedek Anna (PIM): Indiszkréció az irodalomban? Kaffka Margit és kulcsregényei, a Színek és évektől az Állomásokig

11.00 – 11.20 Zsadányi Edit (ELTE BTK): Néhány gondolat Kaffka Margit Hangyaboly című regényéről a társadalmi nemekről szóló újabb viták összefüggésében

Kávészünet

Műfaji átmenetek: elbeszélés, kritika, napló

11.30 – 11.50 Mészáros Zsolt (PIM): A gondolkodók és egyéb elbeszélések (1906)

12.00 – 12.20 Mercs István (Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza): Kaffka Margit kritikái

12.30 – 12.50 Kapus Erika (MTA KIK): Kaffka feljegyzései és naplójegyzetei

Ebédszünet

Kapcsolatrendszerek

14.30 – 14.50 Török Petra (PIM): „élményeink annyira közösek”: Lesznai Anna és Kaffka Margit barátsága

15.00 – 15.20 Szilágyi Judit (PIM): A Kaffka Margit Társaság

15.30 – 15.50 Zeke Zsuzsanna (PIM): Boncza Berta alkotói önkeresései: Kaffka Margit, Bashkirtseff Mária, Szendrey Júlia

Kávészünet

Írás, kézirat, feljegyzés

16.00 – 16.20 Borgos Anna (MTA TTK KPI): Kaffka Margit irodalmi és személyes kötődései

16.30 – 16.50 Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK): Kaffka-kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban

17.00 – 17.20 Borbás Andrea (PIM): „[…] az én agyonfáradt, neuralgiás írás-iszonyommal […]”