Aktuális képzések - Irodalomterápia

IRODALOM ÉS ÖNISMERET - Bevezetés az irodalomterápiába 

2017. március 24 - július 15.

Pedagógus továbbképzés

PAT akkreditációs lajstromszám: 49/193/2014

 

 

A továbbképzés helye

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, V. Károlyi u. 16.
 
minden péntek 17:30 – 20:30
minden szombat 8:30 – 11:30
 
A továbbképzés óraszáma:
120 óra
 
Jelentkezési határidő:
2017. március 14.
 
A továbbképzés díja:
140.000 forint – részletben is fizethető
 
A befizetés határideje:
2017. március 20.
 
További információ és jelentkezés:
Dr. Imrei Andrea, imreia@t-online.hu, 30-334 1390
Mészáros Katalin, mkata@pim.hu
www.pim.hu
                                                           
Keresd a Facebookon a „Bevezetés az irodalomterápiába” című lapon!

 

A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE

 

A Bevezetés az irodalomterápiába továbbképző tanfolyam irodalomelméleti, művészetelméleti, művészetpszichológiai, művészet- és irodalomterápiás ismereteket ad át, a biblioterápiában használt módszereket, a csoportvezetéshez szükséges készségeket és kompetenciákat közvetít, illetve fejleszt annak érdekében, hogy a résztvevők alkalmassá váljanak irodalmi műalkotások olvasásából és elemzéséből kiinduló, önismeret fejlesztő foglalkozások vezetésére. A képzés olyan új módszert ismertet meg a pedagógusokkal, melynek segítségével az érzelmi nevelés összhangba hozható az értelmi neveléssel. 
 
A képzésben résztvevő szakemberek a tanfolyam elvégzése után az irodalmi műveket személyiségfejlődésre, az önértékelés fejlesztésére vagy a viselkedés zavarainak korrigálására, az egészséges személyiséget jellemző tulajdonságok kialakítására használhatják fel. 
 
A képzés első szakasza a sajátélményű csoportmunka (28 óra), melynek során a résztvevők saját önismeretüket, már meglévő kompetenciáikat, önreflexiós, önértékelési és önszabályozó képességüket fejlesztik, saját tapasztalatként élik meg, mit jelent csoporttagként részt venni a biblioterápiás munkában. A foglalkozásokat vezető biblioterapeuta-tréner csoportvezetői modellt nyújt számukra a képzés harmadik szakaszában sorra kerülő önálló csoportvezetéshez.
 
Az ezt követő második képzési szakaszban (42 elméleti óra) a szakmai kompetenciák fejlesztése történik, a résztvevők elsajátítják a biblioterápiás munkához szükséges irodalomelméleti, irodalomesztétikai, pszichológiai és mentálhigiénés ismereteket, megismerkednek a művészetterápiák és a biblioterápia fogalmával, alkalmazásának lehetőségeivel, történeti és elméleti alapjaival, az irodalmi művek biblioterápiás szempontú, az egyéni és korosztályi sajátosságokat figyelembe vevő, az előzetesen meghatározott biblioterápiás célokhoz igazodó elemzésének és feldolgozásának technikáival.
 
A képzés második szakasza után a résztvevőknek 20 címből álló, biblioterápiás feldolgozásra alkalmas, irodalmi műlistát kell összeállítania a célcsoport/korosztály megjelölésével, indoklással, valamint az irodalmi mű és a feldolgozandó probléma kapcsolódási pontjainak, lélektani hatásának kifejtésével (min. 10 oldal).  A résztvevő ebben a feladatban ad számot az irodalmi anyag biblioterápiás alkalmazhatóságához kapcsolódó széles körű ismereteiről, figyelembe véve a célcsoport életkori sajátosságait.  
 
A képzés harmadik, gyakorlati szakaszában (50 óra) a résztvevők két alkalommal vezetnek önállóan egy-egy kétórás foglalkozást, amelyeken számot adnak arról, mennyire képesek az elsajátított ismereteket kreatívan és hatékonyan alkalmazni. Minthogy a csoportvezetést gyakorló résztvevőn kívül három másik csoporttag is konkrét feladatot lát el ezeken a foglalkozásokon (jegyzőkönyvvezetés, szupervízió és az irodalmi mű feldolgozásának megfigyelése), mindenki több alkalommal, több szerepben is kipróbálhatja magát. Ezek a foglalkozások minden esetben az első szakaszban csoportvezetőként működő biblioterapeuta-tréner szupervíziója mellett zajlanak, aki értékeli a gyakorló csoportvezető, a jegyzőkönyvvezető, a gyakorló szupervizor és az irodalmi mű feldolgozásának módját és mélységét megfigyelő csoporttag teljesítményét, személyes tanácsokkal segíti őket.
 
A harmadik szakaszban az önálló csoportvezetés mindkét alkalmát egy-egy komplex, két részből álló, egymásra épülő feladat előzi meg: minden résztvevőnek el kell készítenie mindkét foglalkozás tervezetét és a feldolgozandó irodalmi művek biblioterápiás szempontú elemzését. Ez megfelelő képet ad arról, hogy milyen mértékben sajátították el a résztvevők az előadások anyagát, mennyire tudják kreatív módon alkalmazni irodalomelméleti és irodalompszichológiai ismereteiket az irodalmi mű elemzésében, mennyire képesek az irodalomterápiás módszer gyakorlati alkalmazására. A tervezetben (kb. 3 oldal) a résztvevők meghatározzák az ülés célját, milyen problémával foglalkoznak a biblioterápia során, milyen módszereket alkalmaznak a cél elérése érdekében. A foglalkozástervnek tükröznie kell a résztvevő jártasságát a csoportvezetés elméletében, valamint alkalmazott lélektani ismereteit. Az elemzésben (kb. 3-5 oldal) a hallgató megindokolja, hogy miért az adott műve(ke)t választotta. A művet egy választott módszerrel elemzi, végiggondolja a művel kapcsolatos várható fogadtatások alternatíváit, az esetleges kérdéseket. A csoportvezetés többszöri kipróbálása egyben az önismeret, valamint a társas és kommunikációs kompetenciák fejlesztésének egyik módja is. 
 
A képzés elsősorban gyakorlati ismeretek átadására helyezi a hangsúlyt, elvégzése a résztvevők szakmai gyakorlatában korábban alkalmazott módszereket új, hatékony eszközzel egészíti ki. Az irodalomterápia elmélyülési lehetőséget nyújthat a foglalkozásvezető szakembereknek a további fejlesztő, segítő, gyógyító munkához, hatékony módszer a pedagógusok számára saját mentálhigiénés egészségük megőrzéséhez.
 
A továbbképzés célja
 
Az átadott ismeretek, a biblioterápia módszerei, valamint a csoportvezetéshez szükséges készségek és kompetenciák sikeres elsajátításával a résztvevők alkalmassá válnak irodalmi műalkotások olvasásából és elemzéséből kiinduló, önismeret fejlesztő foglalkozások vezetésére. Az irodalomterápia módszerét alkalmazni tudják az intézményi, ill. az intézményen kívüli nevelés folyamatában, ezzel a pedagógiai munkát gazdagítják, és eredményesebbé teszik. Hozzájárulnak a magyarországi köznevelési és kulturális intézményekben folyó érzelmi nevelés fejlesztéséhez, valamint saját mentálhigiénés egészségük megőrzéséhez. A programban megszerezhető és fejleszthető kompetenciák és készségek: irodalomelméleti, alkalmazott irodalomtudományi, irodalomesztétikai, biblioterápiás, lélektani, mentálhigiénés ismeretek, a folyamat központú csoportvezetés (szakmai), önfejlesztés, önérvényesítés, önreflexió, intuíció, elkötelezettség, felelősségtudat, motiváltság, kreativitás (személyes), együttműködés, konfliktuskezelés, empátia, problémaérzékenység, kapcsolatkialakítási/építési készség, tolerancia, stressztűrő képesség (társas, kommunikációs).
 
A továbbképzés célcsoportja
 
A továbbképzés célcsoportját mindenekelőtt az oktatás és nevelés bármely területén és szintjén (óvodától a felsőoktatásig) dolgozó szakemberek, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, könyvtárosok, pasztorációs munkát végzők alkotják, de ajánljuk szociális gondozóknak, mentálhigiénés szakembereknek, coachoknak, illetve az egyetemek alapképzésein végzett vagy mesterképzést végző tanár, pszichológia, pedagógia, könyvtár, teológia szakos hallgatóknak is.
 
A jelentkezés feltételei
 
Egyetemi vagy főiskolai végzettség, alapképzésben (BA) vagy mesterképzésben (MA) szerzett oklevél. Minimum 1 éves szakmai gyakorlat.
 
A továbbképzés teljesítésének követelményei
 
1.      Minimum részvétel a továbbképzésena teljes óraszám 80 százaléka.
 
2.      Egy 20 címből álló, biblioterápiás feldolgozásra alkalmas irodalmi műveket tartalmazó lista összeállítása a célcsoport/korosztály megjelölésével és ennek indoklásával, az irodalmi mű és a feldolgozandó téma/probléma kapcsolódási pontjainak, lélektani hatásának kifejtésével (min. 10 oldal). 
 
3.      Két 90 perces önálló biblioterápiás foglalkozás előre leadott tervezete (kb. 3 oldal).  ˗ A foglalkozásokon felhasználandó irodalmi művek biblioterápiás szempontú, előre leadott elemzése (kb. 3-5 oldal). 
 
4.      Két 90 perces foglalkozás önálló levezetése szupervizor részvétele mellett.

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja Jelentkezési lap45.5 KB
Fájl Ütemterv29.77 KB