Adatkezelési tájékoztató a PS200 utazókiállításban készített rögzített kép- és hangfelvételekhez

Alkalmazott jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 1997. évi CXL. törvény - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (Kultv.)
  • A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002 (X.4.) NKÖM rendelet
  • 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól
  1. Az adatkezelő („Adatkezelő”)

Petőfi Irodalmi Múzeum (képviselő: Demeter Szilárd főigazgató, cím: 1053 Budapest, Károlyi u. 16., adószám: 15321161-2-41, email: muzeuminf@pim.hu)

  1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

dr. Keller-Gera Adrienn; keller.gera.adrienn@pim.hu

c)    A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapjai;

Az adatkezelés célja a Múzeumnak a Petőfi bicentenárium (PS200) programjainak keretében utazó kiállítás; „Petőfi-busz” eseményeinek és foglalkozásainak dokumentálása, pályázati beszámolóhoz dokumentáció készítése, eseményről való tájékoztatás, híradás, a program népszerűsítése.

Az adatkezelési tevékenységek önkéntes hozzájáruláson alapulnak. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

A kép, valamint a hangfelvételek a Múzeum kommunikációs felületein (Youtube csatorna, Facebook, www.pim.hu; Instagram, https://opac.pim.hu/) kerülnek nyilvánosságra hozatalra az adott eseményről való tájékoztatás, híradás, beszámolás céljából.

d)    A kezelt személyes adatok köre: kép és-, hangfelvétel

e) A személyes adatok tárolásának időtartama: 2022. szeptember 1. - 2023. október 30. közti időszakban vagy az érintett törlési kéréséig.

f) Az érintettek joga: Tájékoztatjuk, hogy az érintettet az alábbi jogok illetik meg.

     Kérjük, hogy elsősorban e-mailes úton: muzeuminf@pim.hu címen forduljanak az Adatkezelőhöz, annak érdekében, hogy kérésüket mihamarabb kezelni tudjuk!

f.1.Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, Adatkezelőt - milyen személyes adatait; - milyen jogalapon; - milyen adatkezelési cél miatt; - mennyi ideig kezeli; milyen forrásból származnak a személyes adatai.

f.2.Helyesbítéshez való jog: Az érintett személy a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést a lehető legrövidebb időn belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

f.3.A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: Az érintett személy a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben - vitatja a személyes adatai pontosságát.

f.4A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

f.5.A törléshez való jog: Az érintett a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatainak törlését, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Az Adatkezelő köteles törölni az az érintett kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Az érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: személyes adatait nem használjuk fel a fenti célokból. Tájékoztatjuk, hogy az érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

f.6.Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett a) és b). pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

f.7.Jogorvoslathoz való jog: Az érintettet jogainak megsértése esetén az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

g) Adatbiztonság; Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jog-szabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.  Tájékoztatjuk, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden elvárható óvintézkedést. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében. A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

h) Adatfeldolgozók: A Múzeum adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

i)Adattovábbítás; A személyes adatok kizárólag a pályázati beszámoló részeként, az NKA részére kerülnek továbbításra. A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbításra. A kép -,és hangfelvételek a Múzeum kommunikációs felületein (Youtube csatorna, Facebook, www.pim.hu; Instagram, https://opac.pim.hu/) kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra

Szabályzatok elérhetősége:

https://www.facebook.com/business/gdpr

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

j) Egyéb rendelkezések

A jelen adatvédelmi tájékoztatót a https://pim.hu oldalon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a módosításáról azonnal tájékoztatást teszünk közzé.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információt az Adatkezelő honlapján közzétett Általános Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat tartalmaz.

Budapest, 2022. augusztus 25.