Adatkezelési tájékoztató

a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezvényén készült fotó, hang- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezeléséről 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) rendezvényén készült fotó- és videofelvételek adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza. 

 

Az adatkezelő megnevezése:

Petőfi Irodalmi Múzeum

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

 

A kezelt személyes adatok köre:

A Múzeum, illetve tagintézményei területén, illetve szervezésében megvalósuló rendezvényeken fénykép-, hang- és/vagy videó felvétel (a továbbiakban: felvétel) készülhet, amely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek.

 

Az adatkezelés jogalapja:

a) Amennyiben a felvétel tömegfelvételnek minősül és nyilvános közéleti szereplésről készült, annak elkészítéséhez és felhasználásához nincs szükség az érintett hozzájárulására, ez esetben az adatkezelés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdésén alapul.

b) Eltérő esetben, vagyis amikor az ábrázolás nem tömegfelvétel, hanem egyéni jellegű, és nem összhatásban jeleníti meg a nyilvánosság előtt zajló eseményeket, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amely hozzájárulás megadottnak tekintendő a rendezvényre történő belépéssel, kivéve, ha a belépéskor vagy a rendezvény során bármikor az érintett kifejezetten kéri a Múzeum munkatársát, hogy róla felvétel ne készüljön.

 

Az adatkezelés célja:

A felvételeket, amelyeken a látogatók is szerepelhetnek, a Múzeum promóciós céllal a honlapján/közösségi média felületein (Facebook) közzéteheti, valamint intézménytörténeti/archiválási céllal tárolhatja.

 

Az adatkezelés időtartama:

A felvételeket, amelyeken látogatók is szerepelhetnek, a Múzeum promóciós és archiválási céllal határozatlan ideig, illetve az érintett törlésre irányuló kérelme kézhezvételéig kezelheti.

 

Az adatkezelés módja:

Az adatokat az adatkezelő informatikai tárhelyén tárolja, illetve a promóciós célra készült fotókat és videókat honlapján (www.pim.hu) és közösségi oldalán (Facebook) közzéteheti.

 

Az érintett jogosult:

  • kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

  • kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta

  • az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

  • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

 

Az személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, kérjük, egyeztetés céljából forduljon bizalommal a Petőfi Irodalmi Múzeum adatvédelmi tisztviselőjéhez.

 

Kapcsolattartási adatok:

Dr. Bodonovits Regina adatvédelmi tisztviselő

E-mail: adatvedelem@pim.hu

Tel: 06 1 317-36-11/258

 

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása:

Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett - fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.

 

Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok:

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.