Adatkezelési tájékoztató

a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásra történő jelentkezéskor megadott személyes adatok kezelésével összefüggő tudnivalókat tartalmazza.

 

Az adatkezelő megnevezése:

Petőfi Irodalmi Múzeum

Székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

 

Kapcsolattartási adatok:

E-mail: muzeuminf@pim.hu

Tel: 06 1 317-36-11

 

A kezelt személyes adatok köre:

A múzeumpedagógiai foglalkozásra történő jelentkezés során az adatkezelő a jelentkezést beadó érintett személyes adatai közül a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő csak a múzeumpedagógiai foglalkozással összefüggő kapcsolattartásra használja fel az érintett fent megjelölt személyes adatait, azokat harmadik félnek át nem adja. 

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a múzeum honlapján történő regisztrációval és a szükséges személyes adatok közvetlenül az érintett általi önkéntes megadásával kezdődik. Az érintett fent megjelölt személyes adatait legfeljebb a múzeumpedagógiai foglalkozás befejezését követő 30 napig kezeli az adatkezelő.

 

Az érintett jogosult:

  • kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
     
  • kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;
     
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a múzeumpedagógiai foglalkozás szolgáltatást nem
     
  • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

 

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása:

Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett - fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.

 

Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok:

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.