Görömbei András

Görömbei András

Életrajz

(1945–2013)

1945. február 5-én született Polgáron. Általános iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait a Győri Bencés Gimnáziumban végezte. 1968-ban szerzett magyar szakos tanári diplomát a KLTE Bölcsészettudományi Karán. 1970-ben védte meg egyetemi doktori értekezését, melynek tárgya a felvilágosodás- és reformkori magyar irodalom történetszemlélete volt.
Kritikákat már egyetemista korában publikált, hamarosan a XX. századi magyar irodalom története vált a fő kutatási területévé. 1977-ben védte meg kandidátusi értekezését, melynek témája a csehszlovákiai magyar irodalom története volt. Akadémiai doktori disszertációját (1991) Nagy László költészetéről írta.
2001-ben az MTA levelező, 2010-ben rendes tagjává választották.
1968 és 1970 között a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban tanított magyar, oroszt és németet. 1970 óta dolgozott a Debreceni Egyetem (korábban: KLTE) Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében, 1981-től docensként, 1992-től a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanáraként. 1995–2003 között intézetigazgató volt. 1989 és 1992 között a Helsinki Egyetem vendégprofesszora, 1993 és 1995 között a KLTE oktatási rektorhelyettese volt. Az 1996–97-es tanévben a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetének meghívására vendégprofesszorként Bécsben tanított. Nyugdíjazása után professor emeritus címet kapott.
Alapító társszerkesztője volt a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete Csokonai Könyvtár című irodalomtörténeti könyvsorozatának, melynek 2005-ig 33 kötete jelent meg.
Alelnöke volt a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak, tagja az MTA Doktori Tanácsának, az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságának, az MTA Irodalomtudományi Bizottságának, az MTA Határontúli Magyar Tudományosság Elnöki Bizottságának. 1992-től haláláig a Hitel című folyóirat főszerkesztő-helyetteseként is működött.
Három nagyobb témakört kutatott behatóbban: a XX. századi magyar lírát, a népi irodalmat és a határon túli magyar irodalmakat. Mindhárom kutatási témából több könyvet és viszonylag nagy számú tanulmányt, esszét publikált.
Munkásságát 1987-ben József Attila-díjjal, 1988-ban Csokonai-díjjal, 1997-ben Tamási Áron-díjjal, 2000-ben Kossuth-díjjal, 2004-ben Arany János-díjjal ismerték el. 2005-ben Szilárd Leó Díjat, majd Czine Mihály-díjat és Hídverő-díjat kapott. (Ez utóbbi az Erdélyi Magyar Irodalomért Alapítvány díja.) 2013-ban elnyerte a Magyar Örökség Díjat.
Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el 2013. június 30-án. 
 
Emléke előtti tisztelgésül 2014. februárjában létesült honlap:
 
 
Megjelent könyvei

Sinka István. Bp. 1977. Akadémiai, 189 p.
A csehszlovákiai magyar irodalom 1945–1980. Bp. 1982. Akadémiai, 444 p.
A hetvenes évek romániai magyar irodalma. (Bertha Zoltánnal.) Bp. 1983. TIT, 15 p.
A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971–1980. (Bertha Zoltánnal.) Bp. 1983. TIT, 201 p.
Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai I–II. Fakultatív tanári kézikönyv. Bp. 1984. OPI, 96+126 p.
„Ki viszi át…?”  Esszék, tanulmányok. Bp. 1986. Szépirodalmi, 442 p.
Sütő András. Bp. 1986. Akadémiai, 314 p.
Unkarin kirjallisuuden historia. Helsinki. 1991. 140 p. (Fordította Johanna Laakso.)
       Magyar változata: A magyar irodalom rövid története. Helsinki. 1992. 203 p.
       Ukrán nyelvű kiadása: Nyíregyháza. 1997. 224 p. (Udvardi István előszavával. Fordította Musketik Leszja.)
Nagy László költészete. Bp. 1992. Magvető, 443 p.
Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp. 1993. Tankönyvkiadó, 336 p. (= A Napjaink nemzetiségi magyar irodalmai III. átdolgozott, 1990-ig kibővített változata.) = 2. kiad.: Kisebbségi magyar irodalmak 1945–1990. Debrecen 1997. Kossuth Egyetemi, 336 p. = 3. kiad.: Kisebbségi magyar irodalmak (1945–2000). Debrecen. 2001. Kossuth Egyetemi, 358 p.
Kérdések és válaszok. Tizenhét interjú a hetvenes évekből. Lakitelek. 1994. Antológia, 242 p.
A szavak értelme. Esszék, tanulmányok. Bp. 1996. Püski, 464 p.
Létértelmezések. Tanulmányok, kritikák. Miskolc. 1999. Felsőmagyarország, 466 p.
Csoóri Sándor. Monográfia. Pozsony. 2003. Kalligram, 288 p.
Irodalom és nemzeti önismeret. Bp. 2003. Nap, 402 p. (Magyar esszék.)
Nagy Gáspár. Monográfia. Pozsony. 2004. Kalligram, 256 p.
 
 
Általa szerkesztett könyvek
Várkonyi Anikó: A titok ágai. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Görömbei András. Bp. 1984. Magvető, 164 p.
Niklai Ádám: Írott kő. Szerkesztette Görömbei András. 1988. 128 p.
Dsida Jenő válogatott versei. Szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. Bp. 1994. Unikornis, 241 p.
Inkarnáció ezüstben. Nagy László válogatott versei. Válogatta Görömbei András. Bp. 1994. Kortárs, 241 p.
Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig. Sajtó alá rendezte és az utószót írta Görömbei András. Bp. 1994. Helikon, 540 p.
Erdélyi József válogatott versei. Szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. Bp. 1996. Unikornis, 192 p.
XX. századi esszék az irodalomról. Válogatta, szerkesztette Görömbei András. Debrecen. 1998. Kossuth Egyetemi, 264 p. [1998-as jelzettel 1999-ben jelent meg.]
In honorem Czine Mihály. Szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán. Debrecen. 1999. Kossuth Egyetemi, 338 p.
Erdélyi magyar költők 1918–1944. Szerkesztette Görömbei András. Bp. 1999. Unikornis, 196 p.
Németh László irodalomszemlélete. Szerkesztette Görömbei András. Debrecen. 1999. Kossuth Egyetemi, 300 p.
Tanulmányok Csoóri Sándorról. Szerkesztette Görömbei András. Debrecen. 1999. Kossuth Egyetemi, 368 p.
Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Szerkesztette Görömbei András. Debrecen. 2000. Kossuth Egyetemi, 562 p.
Havon delelő szivárvány. In memoriam Nagy László. Szerkesztette Görömbei András. Bp. 2000. Nap, 400 p.
Reményik Sándor válogatott versei. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Görömbei András. Bp. 2000. Unikornis, 216 p.
In honorem Tamás Attila. Szerkesztette Görömbei András. Debrecen. 2000. Kossuth Egyetemi, 386 p.
Csoóri Sándor: Forgácsok a földön. Szerkesztette Görömbei András. Bp. 2001. Széphalom, 234 p.
Tanulmányok Sütő Andrásról. Szerkesztette Görömbei András. Debrecen. 2002. Kossuth Egyetemi, 414 p.
Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán. Szerkesztette Görömbei András. Bp. 2003. Kortárs, 404 p.
Illyés Gyula. Szerkesztette és az előszót írta Görömbei András. Debrecen. 2002. 172 p. (Studia Litteraria. Redigunt I. BITSKEY et L. IMRE. Tomus XL.)
Csoóri Sándor: Hetvenöt. A verseket válogatta, a kötetet szerkesztette Balogh Júlia és Görömbei András. Bp. 2005. Trifaux, 120 p.
A prózaíró Németh László. Szerkesztette Görömbei András. Debrecen. 2005. Kossuth Egyetemi, 306 p. (Csokonai Universitas Könyvtár.)
 
 
A Digitális Irodalmi Akadémia Csoóri Sándor- és Dobos László-szakértője volt 1998-tól haláláig.