A Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elbírálásra felkért szakmai kuratórium működési szabályzata

1.) A kuratórium
 
a.)  A kuratórium létszáma: 9 fő. Tagjait (Varga Betti /Fiatal Írók Szövetsége/, Erős Kinga /Magyar Írószövetség/, Nagy Kata /József Attila Kör/, Pollágh Péter /JAK/, Neszlár Sándor /FISZ/, Visy Beatrix /Szépírók Társasága/, Zsille Gábor /Magyar Művészeti Akadémia/, Sántha Attila / KMTG /, Petőcz András /Magyar Irodalomtörténeti Társaság/) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nevezte ki 2021.december 31-ig szóló mandátummal.
b.) A kuratórium feladata, hogy döntsön az előző évi ösztöndíjasok beszámolóiról és az új pályázatokról, kialakítsa működési rendjét, véleményt és állásfoglalást fogalmazzon meg az ösztöndíjjal kapcsolatos minden lényeges kérdésben.
c.) A kuratórium összehívására a PIM jogosult a MANK kérésére.
d.) A kuratórium határozatképes, ha legalább 6 tagja jelen van az ülésen.
e.) A kuratóriumi tag akadályoztatása esetén írásban is szavazhat. Az írásbeli szavazatnak legkésőbb az ülés előtt 24 órával meg kell érkeznie.
f.) A kuratórium az ülés elején levezető elnököt választ.
g.)A tagok egymás kölcsönös álláspontjának megismerése után, több körben, többségi szavazással az összes pályázatról külön-külön döntenek.
h.) A kuratórium ülésein tanácskozási joggal - szavazati jog nélkül - részt vesz a EMMI Művészeti Főosztálya referense, illetve a MANK és a PIM ösztöndíjért felelős munkatársa.
 
 
2.) A bírálat/döntés
 
a.) A kuratórium az ülésen először a lezárult ösztöndíjakról szóló beszámolók elfogadásáról határoz. Amennyiben a kuratórium a beszámolót nem tartja kielégítőnek, kiegészítést kérhet, és a döntést elhalaszthatja. Ha a beszámolót, vagy a beszámoló kiegészítését nem tartja elfogadhatónak – az ösztöndíjas nem tett eleget a munkatervi vállalásának –, akkor írásbeli indoklás mellett visszavonhatja az ösztöndíjat, amely visszafizetési kötelezettséggel jár.
b.)A beszámoló elfogadása a végzett munka és az ösztöndíj-kifizetés teljesítményigazolására szolgál.
c.)A kuratórium kizárólag a kiírásnak megfelelő  pályázatokat bírálja el. A kurátorok valamennyi pályázatot az ülést megelőzően legalább 7 nappal elektronikus úton kézhez kapják.
d.)A kuratóriumi tag haladéktalanul köteles jelezni, ha valamelyik pályázó a közeli hozzátartozójának minősül. 1
e.) Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll vagy állt a pályázat elbírálását megelőző naptári év január 1-t követően. 2  A kuratóriumi tag nem vehet részt annak a pályázó pályázatának a megtárgyalásában, elbírálásában és a szavazásban, akivel üzleti tulajdonostársi kapcsolatban áll vagy állt, azonos munkáltatója van vagy volt, vagy aki egy irányító/vezető testületben tagtársa a pályázat elbírálását megelőző naptári év január 1-t követően 3 . Ezeket a bírálat megkezdése előtt kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatban kötelesek feltüntetni.
f.) A kurátor a döntés előtt köteles tájékoztatni a kuratóriumot arról, ha a pályázóval közös szakmai tevékenységük van, de ebben az esetben sem a véleményezés sem a szavazás nem tiltható meg számára.
g.) Az ülésen minden kurátor egyéni szakmai meggyőződésének megfelelően érvel az egyes munkatervek, témák fontossága, a pályázók szakmai felkészültsége, referenciái mellett. A tagok egymás kölcsönös álláspontjának megismerése után, több körben, többségi szavazással az összes pályázatról külön-külön döntenek.