Megjelent a pályázat a Petőfi Irodalmi Múzeum Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet főosztályvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

Petőfi Irodalmi Múzeum

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

főosztályvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1013 Budapest, Krisztina körút 57.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• irányítja a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályaként működő, országos szakmúzeum besorolású Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: OSZMI) munkáját, • felelősséggel tartozik az OSZMI gyűjteményeiért, azok gyarapításáért, tudományos feldolgozásáért, szakszerű tárolásáért és őrzéséért, • biztosítja, hogy az OSZMI gyűjteményei a köz számára hasznosuljanak kiállításokon és egyéb formákban Magyarországon és az OSZMI nemzetközi kapcsolatai révén külföldön is, • felelős az OSZMI kiállítóhelyének, a Bajor Gizi Emlékmúzeumnak zavartalan működéséért, az állandó és időszaki kiállítások magas színvonalú megrendezéséért és a hozzá kapcsolódó sokrétű múzeumpedagógiai és közművelődési szolgáltatásért, • figyelemmel kíséri, aktívan keresi az OSZMI-t érintő pályázati és egyéb támogatási lehetőségeket, • biztosítja, hogy az OSZMI gyűjteményeivel és szolgáltatásaival segítse a magyar színházművészeti szakma és oktatás munkáját, • felelős az OSZMI-ban működő színházművészeti szakkönyvtár alapszolgáltatásainak hozzáférhetőségéért, magyar és nemzetközi területen végzett állománygyarapításáért és információs szolgáltatásaiért, • gondoskodik a gyűjtőköréhez és a gyűjteményeihez illeszkedő adatbázisok tartalmainak szolgáltatásáról, interneten történő közzétételéről, • tervezi és koordinálja az intézmény digitalizációs tevékenységét, • az intézmény feladatrendszerével összefüggésben felelős a színházakkal, színházi szervezetekkel és színházművészekkel való kapcsolattartásért és együttműködésért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, az intézmény alaptevékenysége szerinti szakirányú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

 • Kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység
 • Vezetői gyakorlat
 • A Kjt. 20. §-ban foglalt feltételeknek való megfelelés, illetve kizáró okok hiánya
 • Egy idegen nyelv tárgyalásszintű ismerete,
 • Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább 4 éves szakmai tapasztalat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Közgyűjteményi igazgatással kapcsolatos munkakörben szerzett tapasztalat
 • További nyelvek ismerete
 • Aktív részvétel a szakmai és tudományos életben
 • Gyűjteménymenedzsment, múzeuminformatikai ismeretek

 

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Szakmai vezetői koncepció,
 • A megbízás jogszabályi feltételeinek teljesítéséhez szükséges, szakmai illetve vezetői gyakorlat igazolása (jogviszony-igazolás),
 • Végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Pályázati nyertesség esetén erkölcsi bizonyítvány.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodonovits Regina nyújt, a +36 1 317-3611/258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Személyesen: Dr. Bodonovits Regina, Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16/103 iroda. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az Intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. Kinevezés szerinti munkakör megnevezése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. számú melléklet 4. pontjában feltüntetett szakmai munkakörök egyike. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 44. § (3) bekezdése alapján az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához a kultúráért felelős miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázatokat a múzeum a pályázó részére visszaküldi. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre és személyes adatai törlésre kerülnek. A pályázatot a pályázónak kell személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban. A postai vagy elektronikus úton beküldött, illetve a határidőn túl leadott pályázatok nem fogadhatóak el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu; www.oszmi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.