Lakatos István

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Lakatos István (Bicske, 1927. április 26. – Budapest, 2002. május 6.)

Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, szerkesztő. 1998-tól haláláig a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

*

1927. április 26-án született Bicskén. Középiskoláit Tatán és Zalaegerszegen, az egyetemet Budapesten végzi. Munkáival a Válasz, a Magyarok, a Sorsunk, az Újhold és más folyóiratok hasábjain 1947 óta szerepel. 1949 januárjában Baumgarten-díjat kap.

1954-ben Bessenyei-kör néven megalapítja a Petőfi-kör elődszervezetét, 1955-ben a Petőfi-kör vezetőségi tagja, ugyanebben az évben kizárják a vezetőségből. 1956-ban a Magyar Írószövetség elnökségének tagja. 1957 márciusában letartóztatják; 1959-ben nyeri vissza szabadságát. 1968-ban, 1973-ban, 1982-ben, 1988-ban és 1989-ben kiadói nívódíjakat kap fordításaiért és eredeti munkáiért.

1971-ben van az első szerzői estje az Eötvös Klubban, Keresztury Dezső bevezetőjével. 23 évi szünet után, 1972-ben jelenik meg második verseskötete. 1975-ben visszaveszik a Magyar Írószövetségbe. 1982-ben megkapja a Művészeti Alap Irodalmi Díját műfordítói életművéért és a Graves-díjat az év legszebb verséért (Atrium mortis), 1983-ban pedig a József Attila-díjat.

1985-ben van a második szerzői estje a Fészek Klubban; ugyanott Szőllősy András triójának bemutatója: Töredékek Lakatos István verssoraira. 1985-ben Déry Tibor-jutalomban részesül. 1986-tól tagja a Magyar Írószövetség választmányának. Lengyel Balázzsal és Nemes Nagy Ágnessel közösen megindítja az Újhold-évkönyveket. 1986–87-ben, majd 1989–90-ben a Soros Alapítvány kétéves ösztöndíját nyeri el.

1987-ben, hatvanadik születésnapja alkalmából az Egyetemi Színpadon Újhold-estet rendeznek a tiszteletére, 1988-ban portréfilmben ismerheti meg őt a televízió nézőközönsége. 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választják, ez év októberében kitüntetik a Soros Alapítvány Irodalmi Életműdíjával. 1993–1996-ig a Magyar Könyv Alapítvány kurátora, majd elnöke. 1995-ben kap Kossuth-díjat; ősztől ismét tagja az Írószövetség elnökségének. 1997-ben Kovács Sándor Ivánnal és Németh G. Bélával közösen újraszerkesztik a korábban Hét évszázad magyar versei címen közismert gyűjteményt, amelyet Hét évszázad magyar költői címen adnak közre.

2002. május 6-án, életének 76. évében hunyt el.

Fontosabb díjak, elismerések:

1949 – Baumgarten-díj

1968, 1988 – az Európa Könyvkiadó Nívódíja

1973 – a Magyar Rádió és Televízió Nívódíja

1982 – a Művészeti Alap Irodalmi Díja

1982 – Graves-díj

1982 – a Szépirodalmi Könyvkiadó Nívódíja

1983 – József Attila-díj

1985 – Déry Tibor-jutalom

1986–87, 1989–90 – a Soros Alapítvány kétéves ösztöndíja

1991 – az 56-os Forradalom Emlékérme

1992 – a Soros Alapítvány Irodalmi Életműdíja

1993 – a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

1995 – Kossuth-díj

 

Az életrajzot Kovács Sándor Iván írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

A Pokol tornácán és egyéb kisebb költemények. Bp. 1949. Dante, 104 p.

Egy szenvedély képei. Bp. 1972. Szépirodalmi, 204 p.

Írás a porban. (Válogatott versek és kisebb versfordítások.) Bp. 1981. Szépirodalmi, 344 p.

Kék pille. Új és régebbi versek. Békéscsaba. 1982. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 46 p. (Poesis Hungarica.)

Ugyan miféle kutya ez? Fejezetek egy önéletrajzból. Békéscsaba. 1984. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 86 p. (Bibliofil kiadás.)

A sötétség virágai. Vers és próza. Bp. 1987. Szépirodalmi, 384 p.

Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák. Békéscsaba. 1993. Tevan, 548 p. (Lakatos István Művei.)

21 vers. Versek. Bp. 1993. Belvárosi, 80 p. (Borostyán Könyvek.)

Kései megperzselődés. Új versek és egy régebbi kísérő tanulmányokkal, bibliográfiával. Utószó: Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes. Bp. 1999. Magyar Írószövetség–Belvárosi, 48 p.

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Karácsony van. Száll az angyal. A magyar költészet legszebb karácsonyi versei. Szerk.: Lengyel Anna, Rados Péter. Bp. 2000. Holnap.

Ment-e a könyvek által a világ elébb? 26 vers Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulójára. Szerk.: Kovács Ida. Bp. 2001. Petőfi Irodalmi Múzeum.

Szerenád. Magyar költők szerelmes versei. Bp. 2002. Sziget.

A magyar költészet antológiája. Vál. és szerk.: Ferencz Győző. Bp. 2003. Osiris.

Héber nyelvű versantológia. Szerk.: Itamar Jaoz Keszt. EKED.

Versüzenet. Versantológia. Bp. 2005. VPM.

Ktab-re iy mibhar targumey siyrah-misiperot h wlam 1954-2004. (Világirodalmi válogatás.)

Műfordítások

Heine: A nemes Schnabelewopski úr emlékirataiból. Ford.: Lakatos István. = A német elbeszélés mesterei I. Bp. 1957. Európa.

Vergilius: Aeneis. Ford.: Lakatos István. Bp. 1962. Európa.

Vergilius: Eklogák. Ford.: Lakatos István. Bp. 1963. Magyar Helikon.

Mahábhárata. – Rámájana. Ford.: Lakatos István (többekkel). Bp. 1964. Magyar Helikon.

Vergilius: Összes művei. Ford., utószó, jegyzetek: Lakatos István. Bp. 1967. Magyar Helikon. = 2. kiad. (Kísérő tanulmánnyal.) Bp. 1973. Magyar Helikon. = 3. kiad. Bp. 1984. Európa.

Évezredek eposzai. Válogatás a világirodalom nagy elbeszélő költeményeiből. Ford. (többekkel), bev., kísérő tanulmány: Lakatos István. Bp. 1970. Móra. (Kozmosz Könyvek.)

Vergilius: Georgica. Ford.: Lakatos István. [Különkiadás a Vergilius Összes műveiből, utószóval.] Bp. 1981. Magyar Helikon.

Bhagavad-gítá. A Magasztos Szózata. Ford.: Lakatos István. Bp. 1987. Európa, 235 p.

Mahábhárata-fordítások. Vergilius összes művei. Békéscsaba. 1998. Tevan. (Lakatos István Művei.)

Hódítók könyve. Versantológia. Ford.: Lakatos István (többekkel). Bp. 2000. Elektra.

Idegen nyelven megjelent önálló kötet

spanyol

István Lakatos: Mariposa azul y otros poemas. [Kék pille. Válogatott versek.] Ford.: György Ferdinándy, Jesús Tomé. Rio Piedras (Puerto Rico). 1996. (Cuadernos Este – Oeste 4.)

Idegen nyelvű periodikumokban, antológiákban megjelent művek

angol

[Versek.] Ford.: Laura Schiff, Alan Dickson, Daniel Hoffman. The New Hungarian Quaterly, 1973/4. és 1983/1.

héber

[Versek.] Ford.: Jáoz-Keszt Itámár. = A Csodaszarvas I–III. Tel-Aviv. 1984–1989.

orosz

[Versek.] = Megyek élő testvéreimhez. Finnugor költők antológiája. Bp. 1993. Magyar Írószövetség.

 

A bibliográfiát összeállította Lakatos István, Kovács Sándor Iván és a DIA.

 

Szakirodalom

Önálló kötet

Kabdebó Lóránt: Lakatos István. Bp. 1986. Akadémiai. (Kortársaink.)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Sőtér István. = S. I.: Négy nemzedék. Bp. 1948. Parnasszus. = S. I.: Gyűrűk. Bp. 1980. Szépirodalmi.

Keszi Imre. Szabad Nép, 1949. május 31.

Faludy György. Népszava, 1949. június 3.

Szabó Ede. Fiatal Magyarország, 1949. június 9.

Spectator [= Thurzó Gábor]. Vigilia, 1949/8.

Remény József. Books Abroad (Oklahoma), 1950. Summer.

Devecseri Gábor. Magyar Nemzet, 1962. június 10. = D. G.: Antik tanulmányok II. Bp. 1981. Magvető.

Rába György. Nagyvilág, 1963/2.

Cs. Szabó László. Katolikus Szemle (Róma), 1963/3. = Cs. Sz. L.: Római muzsika. Bp. 1988. Magvető.

Tamás István. Magyar Nemzet, 1963. április 9.

Szilágyi János György. Antik Tanulmányok, 1963/3–4.

B. Révész Mária. Filológiai Közlöny, 1963. jan.–júl.

Horváth István Károly. Nagyvilág, 1964/2.

Falus Róbert. Népszabadság, 1967. szeptember 1.

Tüskés Tibor. Nagyvilág, 1968/3.

Tóth Béla. Alföld, 1968/5.

Kartal Zsuzsa. Magyar Nemzet, 1972. április 9.

Falus Róbert. Népszabadság, 1972. április 14.

Beney Zsuzsa. Élet és Irodalom, 1972. április 22.

Veress Miklós. Kortárs, 1972/7.

Tüskés Tibor. Könyvtáros, 1972/8.

Rónay László. Tiszatáj, 1972/8.

G. Szabó László. Magyar Hírlap, 1972. október 14.

Alexa Károly. Kritika, 1972/11.

Ritoók Zsigmond. Antik Tanulmányok, 1975/1.

Vargha Balázs. Magyar Nemzet, 1981. november 24.

Lengyel Balázs. Élet és Irodalom, 1981. december 12.

Tasi József. Új Könyvek, 1981/12.

Seres József. Népszabadság, 1982. január 8.

Pomogáts Béla. Magyar Hírlap, 1982. március 20.

Sőtér István. Jelenkor, 1982/5.

Albert Zsuzsa. Négy Évszak, 1982/8.

Kabdebó Lóránt. Kortárs, 1982/12. = K. L.: Az Újhold költői. Békéscsaba, 1988. Békéscsabai Megyei Könyvtár.

Kabdebó Lóránt. Jelenkor, 1983/10. = K. L.: A műhely titkai. Bp. 1984. Móra. (Kozmosz Könyvek.)

Kovács Sándor Iván. Népszabadság, 1984. október 2.

Rónay László. = A magyar irodalom története 1945–1975. II/2. Bp. 1986. Akadémiai.

G. Szabó Lőrinc. Napjaink, 1987/2.

Kabdebó Lóránt. Magyar Nemzet, 1987. április 25.

Kabdebó Lóránt. Jelenkor, 1987/4. = K. L.: Sorsfordító pillanatok. Miskolc. 1994. Felsőmagyarország.

Lukácsy András. Magyar Hírlap, 1987. május 6.

Ferenczi László. Magyar Nemzet, 1988. február 15.

Vasy Géza. Népszava, 1988. március 19.

Kovács Sándor Iván. Népszabadság, 1988. szeptember 6.

Bertha Bulcsu. = B. B.: Írók, színészek, börtönök. Bp. 1990. Új Idő.

Határ Győző. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan.

Ólmosi Zoltán. Múltunk, 1992/2.

Kabdebó Lóránt. Magyar Hírlap, 1992. április 18.

Osztovits Ágnes. Magyar Nemzet, 1993. június 26.

Tarján Tamás. Népszabadság, 1993. augusztus 7.

Major Ottó. Élet és Irodalom, 1993. augusztus 1. = M. O.: Végzetes esztendők tanúi. Bp. 1995. Belvárosi.

Kovács Sándor Iván. Magyar Hírlap, 1993. augusztus 11. = K. S. I.: Ferenchegyi esték. Bp. 1994. Belvárosi–Magyar Írószövetség.

Bohár András. Élet és Irodalom, 1994. január 7.

Tüskés Tibor. Lyukasóra, 1994/1.

Szabó Magda. Holmi, 1994/2.

Szentesi Zsolt. Holnap, 1994/2.

Haldimann, Eva. Neue Zürcher Zeitung, 1994. március 19.

Fodor András. Forrás, 1994/3.

Varga Lajos Márton. Népszabadság, 1994. május 3. = V. L. M.: Írók Budapestje. Bp. 1996. Kijárat.

Sárközi Mátyás. Bécsi Napló, 1994/5–6.

Bálint B. András. Kortárs, 1994/7.

Vargha Balázs. Lyukasóra, 1994/10.

Hegedűs B. András. = 1956. Évkönyv III. 1994.

Lukácsy András. Magyar Hírlap, 1995. április 1.

Fazekas Ágnes. Élet és Irodalom, 1995. július 28.

Dobos Marianne. = Isten tenyerén. Interjúk művészekkel az állatokról. Bp. 1995. Literátor.

Nemes Nagy Ágnes. Orpheus, 17. (1995 tél–1996 tavasz.)

Tomé, Jesús. = Mariposa azul y otros poemas. Ford.: György Ferdinándy, Jesús Tomé. Rio Piedras (Puerto Rico). 1996. (Cuadernos Este – Oeste 4.)

Standeisky Éva. = S. É.: Az írók és a hatalom. Bp. 1996. 1956-os Intézet.

Lukácsy András. Magyar Hírlap, 1996. december 7.

Tóth Judit. Kortárs, 1997/1.

Szepes Erika. Népszava, 1997. február 8.

 

A szakirodalmat összeállította Lakatos István és Kovács Sándor Iván.

 

Fotók

Borítók

Kéziratok