Cseres Tibor

Digitalizált művek

A Szerző művei listán hozzáférhető a szerző összes, a DIA adatbázisában elérhető önálló alkotása (regény, novella, vers stb.).

A Szerző kötetei lista a szerző könyveinek új szövegkiadását tartalmazza.

Tematikus keresés

Keresés a művekben

Keresés szűrése

Életrajz

Cseres Tibor (Budapest, 1915. április 1. – Budapest, 1993. május 23.)

Kossuth-díjas prózaíró, esszéista. A Digitális Irodalmi Akadémia 2020. június 4-én posztumusz tagjává választotta.

*

Budapesten született 1915. április 1-jén Portik Tibor néven, szülőföldjének mégis Gyergyóremetét, szülei otthonát tekintette. Itt tölti élete első hat évét. Apja, Portik Cseres Péter favágó Moldvában, majd testőr Bécsben, 1916-ig, Ferenc József haláláig. A világháború végén csatlakozik az akkor létrehozott Székely Hadosztályhoz, román fogságba kerül Brassóban. Innen Magyarországra szökik, ahová felesége, György Anna és két fiuk csak 1922-ben követhetik. Cseres nagybeteg édesanyja, György Anna négy év múlva visszakívánkozik Gyergyóremetére meghalni, ide csak nagyobbik fia, a 11 éves Tibor kísérheti.

Elemi iskoláit Erdélyben kezdi, aztán Medgyesbodzáson folytatja, Budapesten a Kölcsey Gimnázium reáltagozatán érettségizik, diplomát pedig a második világháború idején a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem közgazdasági karán szerez, katonai szolgálatával egy időben. 1938-ban vonul be először, hogy kisebb megszakításokkal ötvenhat hónapon át szolgáljon, az ukrán fronton is.

1937-ban jelenik meg Pálos Tibor néven az első verseskötete, a szociális töltetű, motívumaiban a természeti világ gazdagságát kifejező Tájkép, elöl guggolva én Békéscsabán, ahol a Békésmegyei Közlöny újságírója-szerkesztője. Második kötete az 1942-ben megjelenő, a katonaéletet a maga folyamatában megjelenítő Zöld levél árnyéka. Háborús verseit különböző folyóiratok közlik, legtöbbjüket a kolozsvári Termés. A versek többnyire a magyar hadsereg tagjainak „legmélyebb közös érzéseként” a félelmet és a szorongást szólaltatják meg, a halálnak nincs hősi jellege, tán nem is lehet, hisz az ellenségnek sincs neve, nemzete. A kritika elmarasztalóan állítja, hogy a költő nem találja a társadalmi érvényű felháborodása, tiltakozása módját. A későbbi prózaírónak majd ugyancsak a szemére hányják, hogy magatartása „nem megy túl az általános humanizmuson”, „nem kötődik konkrét politikai eszmékhez”.

Néhány esztendeig parasztpárti kötődés jellemzi, elsősorban a publicisztikáját. 1945–1946-ban Békéscsabán a Viharsarok című lap alapító-főszerkesztője, majd 1947-ben az építés- és közmunkaügyi miniszter, Veres Péter sajtófőnöke lesz, tanácsosi rangban. Innen a Földműves-szövetkezetek Országos Központjába vezet az útja, a lapjukat írja és szerkeszti, majd a Szabad Nép munkatársa lesz. 1950-ben lesz a Magyar Írók Szövetsége tagja, 1950–1953 között tisztségviselője. Rövid ideig az Irodalmi Újság rovatvezetőjeként dolgozik.

Már Cseres Tiborként jegyzi az Ének a termelő-szövetkezetekrőlt (1950), a parasztság iránti elkötelezettségét egyértelműen tanúsító művet. Ám ekkor is megróják, hogy elfeledkezik a „forradalmi romantikáról” és hogy fennáll a „kívülálló objektivitásának veszélye”. Több mint tíz év termését – novelláit, regényeit – utóbb „érvénytelennek” tekinti, elfogadja, hogy dogmatikusak, sematikus absztrakciókkal, tételekkel terheltek, holott az első regénye, a Tűz Hódréten (1950) merész kísérletként is felfogható. Egyrészt mert az úgynevezett mozgalmi nyelvnek, a „kitárgyaljuk a problémákat”, „odahatunk” és hasonló fordulatokat használó pártzsargonnak az erőszakos terjesztésén ironizál. Másrészt mert a cselekménye egy koncepciós perrel – egy ártatlan kulák elítélésével – zárul. Ugyanezt a pert (is) tárgyalja jogbölcseleti szempontból a Játékosok és szeretők című regény (1970). A Rákosi-diktatúra peres eljárási gyakorlata lényegét a Tűz Hódrétenben abban látja, hogy a bíróságnak „a jogilag mérlegelhető tényezők maximális valószínűségének megállapítása s nem az abszolút igazság kiderítése a feladata”. Az elbeszélő nyelve alkalmatlan az optimizmus felkeltésére.

Cseres a Here-bárót (1956) tartja első vállalható regényének. Anekdotikus-játékos modorban, groteszk elemeket is használva egy „Nagy-Alföldi Casanova” kalandjait írja meg, hasonló társadalmi háttérrel, mint barátja, Sarkadi Imre a „gömbfejűek” társaságában a Dúvadban.

Akárcsak a pálya egészét, a következő szakaszt is a kísérletezés jellemzi, nem annyira az elbeszélésmódok, nézőpontok változatossá tétele, mint inkább a tematika bővítése tekintetében. Az ekkoriban „parasztírónak” tekintett Cseres a szocializmus útjára lépett falu képe helyett a babonák begyöpösödött világáét festi (Az utolsó bűbájos meg a tanítványa, 1959), a munkásélet egy különleges szeletére s a galerikhez vonzódó ifjúságra is vet egy pillantást (Pesti háztetők, 1961). S ami a korábbi regényben az epizód szerepét töltötte be, a háború eseményeinek, kimenetelének tárgyalása (Térdigérő tenger, 1954), az az ún. „ellenállási trilógiában” a cselekmény alapeleme lesz (Búcsú nélkül, 1964; Fenn az égen száll egy sas, 1964; Bizonytalan század,1968).

Ezekkel egy időben jelenik meg, noha korábban íródott a pályán az új időszámítás kezdetét jelentő Hideg napok (1964), a korszak óriási visszhangot kiváltott oknyomozó kisregényeinek (például Sánta Ferenc: Húsz óra, Fejes Endre: Rozsdatemető) kiemelkedő darabja. A Kovács András rendezte filmváltozattal együtt a klasszikus alkotások sorába emelkedő művet a maga idejében elsősorban ideológiai-politikai alapon, a magyarság háborús szerepe, a nemzeti felelősség szempontjából elemzik, utóbb jobbára az emberi együttélés mindenkor érvényes törvényei betartásának, a lelkiismeret követésének „etikai szintje” alapján. Cseres szerint ha a Hideg napok egy érme egyik oldala, akkor a másik a kiadók által hosszú éveken át cenzúrázott Parázna szobrok (1979), amely ugyancsak a „szolgáló kiszolgáltatottak regénye”. Formájában ikerregény: egyszerre tényregény, had- és diplomáciatörténeti esszé Közép-Európa népeinek egymás ellen elkövetett bűneiről, a „reánk kényszerített” történelemről, a doni katasztrófáról és a tordai határvédő harcok kudarcáról. Ezen időszak terméséhez tartozik a bűnügyi történetnek álcázott falurajz, a Fekete rózsa (1966), valamint az a két publicisztikai kötet (Hol a kódex?,1971; Elveszett és megőrzött képek, 1978), amely vallomásokat, esszéket, portrékat, útirajzokat foglal magába, többnyire az Élet és Irodalomban közölt cikkeiből, ahol Cseres 1963-tól 1976-ig szerződéses munkatársként dolgozott.

Az életmű a nyolcvanas években a történelmi regényekkel teljesedik ki. Cseres értelmiségi kézikönyvnek szánja az aggkorában a saját és a nemzet sorsával számot vető Kossuth fiktív emlékiratát (Én, Kossuth Lajos,1981). A Foksányi szoros (1985) központi cselekményeleme, az 1877–78-as orosz–török háborúban az oroszok elleni magyar légió szervezése alkalmat kínál valóságos személyek (Orbán Balázs, Petrás Ince) szerepeltetésére, valamint annak a tragikus konfliktusnak a megjelenítésére, amikor a székelyek és a moldvai csángók egymás ellen kényszerültek volna harcolni. Rokon szemléletű a Vízaknai csaták (1988), amelynek „kettős kötődésű”, a magyar és a román érdekeket egyaránt latolgató, s a közös érdeküket egyedül Erdély autonómiájának megteremtésében látó, a második bécsi döntésig élő kilencven éves főhőse józan tárgyilagossággal szemléli csaknem egy évszázad nemzeti-nemzetiségi törekvéseit, magyarok, szászok, románok harcait. Az Őseink kertje, Erdély (1990) a trianoni békediktátum következményeit méri föl egy család hányattatásainak ábrázolásával, amelyben a kényszerű lakhelyváltoztatások sorozatán a települések emléknyomai vezetik át az elbeszélőt. A kulcsregény mutatja számos akkori magyar család sorsirányát, de a mű attól különleges, hogy Stürmer Nóra – az egykori egyetemi évfolyamtárs, majd 1944-től Cseres Tiborné – részletes naplófeljegyzésein vezeti végig az olvasót. A szerző pedig a történeti-társadalmi körülmények taglalásával emeli ezt a családsorsot az egyik jellemzően általánossá.

Az 1980-as években intenzívebb lesz közéleti szerepvállalása. Megjelenik például Duray Miklós pozsonyi tárgyalásán (Csurka István és Mészöly Miklós társaságában), 1986 decemberétől 1989 novemberéig pedig az Írószövetség elnökeként dolgozik.

Az utolsó történelmi mű, a Vérbosszú Bácskában (1991) azt az „iszonyú dokumentumgyűjteményt” regényesíti, zárja epikus keretbe, amelyik az 1944 őszén a szerb partizánok bácskai magyarok elleni kegyetlenkedéseiről ad számot, mintegy válaszul az újvidéki „hideg napok” rémtetteire. Az utolsó két kötet az író halála évében, 1993-ban jelenik meg. A Kentaurok és kentaurnők „tragiko-szatírája” műfaji játéknak is felfogható lenne, ha nem egy, a magyar hadsereg 1968-as csehszlovákiai „segítségnyújtása” ellen tiltakozó pártembernek, KB-tagnak a meghurcolása állna a kulcsregény középpontjában. A legutolsó könyv, a Felhők fölött száll a sas katonai témájú írások válogatása, emlékek idézése, méltó összegzés, öntudatlanul is: búcsú.

Arra már nem marad ideje, hogy kötetbe rendezze, s újra értelmezze sok éven át vezetett naplóját, szembesítve ugyancsak gazdag levelezésével. Mintegy feladatként hagyja hátra, hogy életének az a szakasza, amely egybeesett a társadalmi rendszer lassú változtatásával, s ezzel párhuzamosan a művelődés szerkezetének és az irodalom szerepének átalakulásával, a dokumentumok hitelességével mutatkozzék meg.

 

Fontosabb díjak, elismerések

 

1951, 1955, 1965 – József Attila-díj

1975 – Kossuth-díj

1981 – Munka Érdemrend, arany fokozat

1985, 1988, 1991 – Az Év Könyve jutalom

1985 – A Magyar Népköztársaság Zászlórendje

1988 – Fitz József-díj

1988 – SZOT-díj

1990 – Kortárs-díj

1990 – A Magyar Köztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje

1991 – A Magyar Művészetért Alapítvány Díja

 

Az életrajzot Márkus Béla írta.

Bibliográfia

Önálló kötetek

Életműkiadás

Cseres Tibor munkái. Budapest. 1983–1990. Szépirodalmi Könyvkiadó

Hideg napok; Búcsú nélkül; Bizonytalan század. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 521 p.

Here-báró. Ember fia és farkasa. Fekete rózsa. Regények. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 543 p.

Játékosok és szeretők. Regény. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 511 p.

Különféle szerelmek. Elbeszélések. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 650 p.

Pesti háztetők. Az utolsó bűbájos. Regények. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 616 p.

Perbeszédek és párbeszédek. Budapest. 1986. Szépirodalmi Könyvkiadó, 669 p.

Parázna szobrok. Ikerregény. Budapest. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 678 p.

Foksányi szoros. Rokonkereső. Ezüstpajca. Regények. Budapest. 1990. Szépirodalmi Könyvkiadó, 493 p.  

Önálló kötetek

Pálos Tibor: Tájkép, elöl guggolva én. Versek. Békéscsaba. 1937. Holländer Nyomda, 32 p.

Zöld levél árnyéka. Versek. Budapest. 1942. Bolyai Akadémia, 48 p.

Földet íratok. Békéscsaba. 1945. MADISZ, 31 p. (DISZ könyvek)

Tűz Hódréten. Regény. Budapest. 1950. Athenaeum, 213 p.

Ének a termelő szövetkezetekről. Versek. Budapest. 1950. Hungária, 63 p. 

Tél és nyár. Elbeszélések. Budapest. 1952. Szépirodalmi Könyvkiadó, 225 p.

Embernek próbája, avagy kocsivásár. (Ill.: Sebők Lajos.) Budapest. 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó, 48 p. (Új magyar elbeszélések)

Nádudvari emberek. Riportok. (Ill.: Sebők Lajos.) Budapest. 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó, 81 p. (Az ötéves terv kiskönyvtára)

Zsebek és emberek. Komédia. (Ill.: ll. Toncz Tibor.) Budapest. 1954. Népszava Kiadó, 55 p. (Színjátszók könyvtára)

Térdigérő tenger. Regény. (Ill.: Szilvásy Nándor.) Budapest. 1954. Szépirodalmi Kiadó, 367 p.

Fergeteg fia. Elbeszélések. (Ill.: Szőnyi Gyula.) Budapest. 1955. Magvető Könyvkiadó, 357 p.

Fiúnézőben. Színmű. Budapest. 1956. Népszava, 36 p.

Here-báró. Egy nagyvérű ember története. Budapest. 1956. Magvető Könyvkiadó, 257 p. 

Különféle szerelmek. Elbeszélések. Budapest. 1957. Szépirodalmi Könyvkiadó, 298 p.

Az utolsó bűbájos meg a tanítványa. Regény. (Ill.: Kass János.) Budapest. 1959. Móra kiadó, 259 p.

Várakozó özvegyek. Novellák. Budapest. 1960. Magvető Könyvkiadó, 359 p.

Pesti háztetők. Regény. Budapest. 1961. Szépirodalmi Kiadó, 365 p.

Búcsú nélkül. Regény és novellák. Budapest. 1964. Szépirodalmi Könyvkiadó, 288 p.

Hideg napok. Négy kisregény. Budapest. 1964. Magvető Könyvkiadó, 384 p.

Hideg napok. Kisregény. Budapest. 1965. Magvető Könyvkiadó, 200 p. = Budapest. 1969. Magvető Könyvkiadó, 180 p. (A Magvető és a Szépirodalmi Könyvkiadó zsebkönyvtára) = Bukarest. 1970. Albatros, 196 p. = Budapest. 1973. Magvető Könyvkiadó, 191 p. (Magvető zsebkönyvtár) = Budapest. 2005. Magvető Könyvkiadó, 195 p.

Hideg napok. Regény és színmű. Budapest. 1966. Magvető Könyvkiadó, 327 p.

Fekete rózsa. (Ill.: Kass János.) Budapest. 1966. Kossuth Könyvkiadó, 181 p.

Ember fia és farkasa. Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 602 p.

Bizonytalan század. Regény. (Ill. Raszler Károly.) Budapest. 1968. Móra Ferenc Könyvkiadó, 172 p. (Kozmosz könyvek) = (Ill.: Károlyi András.) Budapest. 1974. Móra Ferenc Könyvkiadó, 172 p. (Kozmosz könyvek)

A kétszázötven éves Békéscsaba. (Fotó: Korniss Péter.) Békéscsaba. 1969. Városi Tanács, 56 p.

Játékosok és szeretők. Regény. Budapest. 1970. Magvető Könyvkiadó, 493 p.

Hol a kódex?. Budapest. 1971. Magvető Könyvkiadó, 550 p.

Itt a földön is. [Benne: Rokonkereső, irodalmi filmforgatókönyv.] Budapest. 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 384 p.

Siratóének. Budapest. 1975. Magvető Könyvkiadó, 534 p. (30 év)

Elveszített és megőrzött képek. Budapest. 1978. Magvető Könyvkiadó, 525 p.

Parázna szobrok. Ikerregény. Budapest. 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 664 p. = Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 671 p.

Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból. Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó, 576 p. = Budapest. 2017. Magyar Közlöny Lap- és Kvk., 499 p.

Foksányi szoros. Budapest. 1985. Magvető Könyvkiadó, 318 p.

Igazolatlanul jelen. Budapest. 1985. Zrínyi Kiadó, 244 p.

Vízaknai csaták. Regény. Budapest. 1988. Szépirodalmi Könyvkiadó, 861 p.

Őseink kertje, Erdély. Regény. Budapest. 1990. Magvető Könyvkiadó, 300 p. = Kolozsvár. 2015. Kriterion, 345 p. (Történelmi regények)

Vérbosszú Bácskában. Budapest. 1991. Magvető Könyvkiadó, 272 p. = Békéscsaba. 2003. Ex Libris Mezőtúri Református Általános Iskola - Magyar Könyv, 268 p.

Kentaurok és kentaurnők. Tragiko-szatíra. Budapest. 1993. Magvető Könyvkiadó, 254 p.

Felhők fölött száll a sas. Találkozásaink háborúban és békében. Budapest. 1993. Zrínyi Kiadó, 304 p.

Hideg napok; Vérbosszú Bácskában. Szeged. 2014. Lazi, 398 p.

Foksányi szoros; Zöld Péter levelei a pápához; Jaj, de magas az ég. (Szerk.: Ferenczes István.) Csíkszereda. 2015. Hargita Kiadó, 221 p. (Székely könyvtár)

 

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Mihóc. Novella. Népszava, 1935 április 21. 22. p.

Johann Rabener: Mert ember voltam. Ismertető. [Johann Rabener: Mert ember voltam. (Ford.: Tábori Kornél.) Budapest. 1935. Nova Irodalmi Intézet, 381 p.] Mai Figyelő, 1935 május 25. p.

Zivatar. Vers. Népszava, 1935 augusztus 4. 19. p.

Erdő. Vers. Mai Figyelő, 1935 november 22. p.

Hirtelen téli olvadás. Vers. Pesti Napló, 1935 december 25. 37. p.

Zsákhordó fiú. Vers. Magyar Figyelő, 1936 január 31. p.

Egy tüdőbajos lányhoz. Vers. Válasz, 1936 február 94. p.

Tél. Novella. Válasz, 1936 július-augusztus 411-417. p.

Nézek a nyárba. Vers. Képes Vasárnap, 1937. január 27. 29. p.

Meditáció este és reggel között. Vers. Új mesgyén, 1937/1. 10. p.

A költő etimológiájaErdei József: "Eb ura fakó" nyomán. Mérleg, 1937/1. 19. p.

Ifjúság-gyalog. Vers. Új mesgyén, 1937/2. 20-21. p.

Béluka. Novella. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 3. 5. p.

Horgászok. Publicisztika. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 8. 3. p.

Neve: Nézze ez nem fontos. Lakik: Csabán is. Foglalkozása: Ami jön. Publicisztika. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 10. 5. p.

Horgászok. Vers. Vasárnapi Újság. [Az Új Magyarország vasárnapi képes melléklete.] 1937. október 10. 14. p.

Rend a rongyosok között. Publicisztika. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 15. 4. p.

Az állásnélküliekről. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 17. 5. p.

Állásnélküliek. Vers. Válasz, 1937. 409. p.

Folyók, Férfikor. Vers. Válasz, 1937. október 22. 3. p.

Szerelem. Vers. Válasz, 1937. október 24. 4. p.

Öt koponya. Publicisztika. Válasz, 1937. október 24. 5-6. p.

Vásárosok. Publicisztika. Válasz, 1937. október 28. 2. p.

Csónakos. Publicisztika. Válasz, 1937. október 31. 7. p.

Németországi levelek. Publicisztika. Válasz, 1937. november 4. 3. p.

"Honfibú", Titok. Vers. Válasz, 1937. november 5. 3. p.

Ildikó őnagysága. Publicisztika. Új Magyarország, 1937. november 7. 6. p.

Doboz költője. Beszélgetés Balogh János húszéves dobozi fiatalemberrel... Publicisztika. Új Magyarország, 1937. november 14. 6. p.

Ha nem látlak, süllyedek. Vers. Új Magyarország, 1937. november 18. 3. p.

Büntetés. Vers. Új Magyarország, 1937. november 21. 7. p.

Ady. Publicisztika. Új Magyarország, 1937. november 23. 2. p.

Esti varázslat. Vers. Új Magyarország, 1937. november 12. 3. p.

Veremből. Vers. Új Magyarország, 1937. november 25. 3. p.

Prófétaságom. Novella. Új Magyarország, 1937. november 28. 8. p.

A "hatujju". Publicisztika. Új Magyarország, 1937. december 5. 5. p.

Vakság. Vers. Új Magyarország, 1937. december 12. 7. p.

Ajándék. Vers. Új Magyarország, 1937. december 25. 10. p.

Az időhöz. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. január 23. 6. p.

Mi lesz?. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. február 6. 4. p.

Kérdezgetés. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. március 6. 5. p.

Julit elveszítjük. Novella. Békésmegyei Közlöny, 1938. március 20. 5. p.

A javító szándékhoz. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. április 3. 7. p.

Születésnapomra. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. április 17. 6. p.

Hajnal a Ferenc József-téren. Publicisztika. Békésmegyei Közlöny, 1938. május 15. 5. p.

Julit elveszítjük. Novella. Válasz, 1938. június 323-327. p.

Tavaszi országút. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. június 5. 7. p.

Kánikula. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. június 29. 3. p.

Folyóparton. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. július 10. 7. p.

Példa. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. július 31. 6. p.

Hajnal, Vihar. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. augusztus 7. 6. p.

A szegényekről. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. augusztus 20. 5. p.

Akadozva. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. szeptember 4. 6. p.

Október. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. október 2. 6. p.

Éhség. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. október 23. 6. p.

Lidi mondja. Novella. Békésmegyei Közlöny, 1938. november 6. 4-5. p.

Lamentáció. Vers. Békésmegyei Közlöny, 1938. november 27. 4. p.

Annához, unokatestvéremhez, aki Bukarestben szolgál. Vers. Magyar Út, 1941. június 12. 4. p.

Két ütközet közt. Vers. Magyar Csillag, 1942. 338. p.

A harckocsi árnyékában, letapos. Vers. Egyedül vagyunk, 1942. november 20. 9. p.

Madár. Vers. Sorsunk, 1942/8. 606. p.

Podolszk alatt. Vers. Egyedül vagyunk, 1942. december 4. 7. p.

Álomfejtés, Tollak, Őzek, Burkom alatt, Biztató. Vers. Termés, 1943. őszi kötet, 19-23. p.

Reggel, Csavargó. Vers. Diárium, 1943/7. 157. p.

Lomb mögött, Falun barátokról. Vers. Diárium, 1943/9. 213. p.

Zöldruhás lány, reggel. Vers. Erdélyi Helikon, 1943/11. 628. p.

Vacsora Erdélyben. Novella. Magyar Nemzet, 1943. november 16. 4. p.

Az ifjúságról. Vers. Sorsunk, 1943/12. 906-907. p. é

Roham, Gyergyó, Bekerítve, Akár a gyermek, Levágott ág, Foglyok, Ébredés. Versek. Termés, 1943. téli kötet, 7-9. p.

Halászat, Elégia két kisérlettel, Igéret, Figyel, lenéz. Vers. Termés, 1944. tavaszi szám.

Idő és rettegés, Lelkiismeret. Vers. Diárium, 1944/9. 74. 134. p.

Ébredés - lassan, Szégyen nélkül, Platon olvasásakor. Vers. Erdélyi Helikon, 1944/5.  270. 446. 447. p.

Munkások lapja, Parasztújság. Publicisztika. Viharsarok, 1945. május 23. 1. p.

A miniszter pohárköszöntői. Publicisztika. Viharsarok, 1945. május 26. 1. p.

Kossuth és a békési pálinka. Publicisztika. Viharsarok, 1945. május 30. 1. p.

A kartali "feketézők". Publicisztika. Viharsarok, 1945. június 13. 1. p.

Csaba vagy Gyula?. Publicisztika. Viharsarok, 1945. június 16. 1. p.

Gyógyítani!. Publicisztika. Viharsarok, 1945. július 7. 1. p.

Most Békés megye szlovákjain a sor. Publicisztika. Viharsarok, 1945. szeptember 5. 1. p.

Vigyázzatok. Publicisztika. Viharsarok, 1945. november 7. 2. p.

Hadifoglyok a vonaton. (1945 szeptember.). Publicisztika. Viharsarok, 1945. december 22. 3. p.

Valóság és ígéret. Publicisztika. Viharsarok, 1946. március 23. 1. p.

A szlovákok döntése. Publicisztika. Viharsarok, 1946. április 27. 1. p.

Adalék a megbékéléshez. Publicisztika. Viharsarok, 1946. június 15. 1. p.

Az antifasiszták kongresszusa elé. Publicisztika. Viharsarok, 1946. július 27. 1. p.

Egy esztendeje már… Publicisztika. Viharsarok, 1946. augusztus 17. 1. p.

Gátoljuk meg az apró hazaárulásokat. Publicisztika. Viharsarok, 1946. szeptember 11. 1. p.

1945 tavaszán. Vers. Puszták Népe, 1946. december. 9. p.

Darázs-füvek Jelkép és valóság. Vers. Válasz, 1947/2. 413. p.

A bérlő elvitte 1800 hold minden felszerelését - a földhöz jutott parasztok tehetetlenül állnakMiért nem tud szervezkedni Mezőpeterd parasztsága?. Publicisztika. Szabad Szó, 1947. március 27. 2. p.

Így dolgozik egy szövetkezet, ha jól megindulA Hangya se bírta a versenyt, beolvadt. Publicisztika. Szabad Szó, 1947. március 29. 1. p.

Napeső. Vers. Diárium, 1947/4. 66. p.

Egy ifjú halottra. Vers. Emberség, 1947/4. 176-177. p.

Tizennyolcezer mázsa termést várnak a rizstermelő földművesszövetkezetek. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. június 4. 4. p.

Balmazújvárosiaknak szívügye a szövetkezés. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. június 27. 5. p.

Négyszázezer családnak építi föl hajlékét az Országos Házépítő Szövetkezet. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. július 11. 6. p.

Az Áfosz a magyar dolgozók legolcsóbb bevásárlási forrása. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. augusztus 22. 3. p.

Ellenségek, akik a falakon belül voltak. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. augusztus 22. 3. p.

Hadifoglyok a vonaton. Publicisztika. Magyarok, 1947/9. 627-628. p.

Nem a földművesszövetkezetek a hibásak!. Publicisztika. Szövetkezés, 1947. szeptember 14. 7. p.

A szövetkezeti központot munkaképes intézménnyé kell tenni - mondotta Erdei Ferenc a szövetkezeti értekezleten. Publicisztika. Szabad Szó, 1947. szeptember 12. 3. p.

Jaj feleim. Publicisztika. Valóság, 1948/1. 18. p.

Társasművelés Recsken avagy "mégiscsak gyümölcstermelő szövetkezetek maradunk?". Publicisztika. Szövetkezés, 1948. január 23. 3. p.

Szováta, 1944. Vers. Csillag, 1948/2. 21. p.

Éj. (Háborús emlék, mintha a moziban.). Vers. Puszták Népe, 1948/2. 101. p.

Gyümölcstermelő szövetkezetek. Panasz és eredmények. Publicisztika. Válasz, 1948/2. 156-160. p.

Követendő példa? Fegyvernek! 6460 forintot hozott egy-egy tagnak a gyümölcs. Publicisztika. Szövetkezés, 1948. február 13. 3. p.

A bélmegyeri csodaVirágzó falu lett a bozótos pusztaságból. Publicisztika. Szövetkezés, 1948. február 27. 8. p.

A dánszentmiklósi példa. Publicisztika. Csillag, 1948. április 30. 4. p.

Gyergyó körül. Vers. Fórum, 1948/5. 371-372. p.

Halál előtt, Sírban. (M. G. meggyilkolásakor.). Vers. Válasz, 1948/5-6. 412-413. p.

A földművesszövetkezetek vezetőnek helyszínen mutatja be a MOSzK a legjobb szövetkezeti eredményeket. Publicisztika. Csillag, 1948. június 11. 1-2. p.

Akiket Dimitrov vezet…! [Bulgáriai jegyzet.] Publicisztika. Csillag, 1948. szeptember 10. 3. p.

Szőlő és pinceszer Várnától-Grozdenig. [Bulgáriai jegyzet.] Publicisztika. Csillag, 1948. szeptember 24. 4. p.

Grozden parasztjai saját igényeik szerint alakították ki a szövetkezet módszerét. [Bulgáriai jegyzet.] Publicisztika. Csillag, 1948. november 5. 5. p.

Grozden parasztjai... [Bulgáriai jegyzet.] Publicisztika. Csillag, 1948. november 12. 4. p.

Szatmár körül, 1944. Vers. Utunk. (Kolozsvár), 1948. november 20. 2. p.

A budai várban. Vers. In.: Sőtér István: Négy nemzedékÉlő magyar költők. Budapest. 1948. Parnasszus Kiadó, 244-246. p.

Ceruzaírás a földbérletrendelet szegélyén. Vers. Csillag, 1949. január 46. p.

Egy paraszt kiszámítja mennyivel jobb a megélhetés mint, 1938-ban. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. április 16. 8. p.

Felderítő járőr, erdőben. Vers. Válasz, 1949/5-6. 384-385. p.

Traktorozás. Novella. Szabad Nép, 1949. május 21. 6. p.

A megváltozott Dunántúl I. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. május 29. 15. p.

A megváltozott Dunántúl II. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. június 23. 6. p.

A nép gyermekei a tudás asztalánál. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. július 9. 5. p.

Hercsik "csodát művel" a traktorral. Publicisztika. Szövetkezés, 1949. július 16. 4. p.

Érdemes szövetkezni, ez az enyingi termelőszövetkezeti csoport mérlegének tanulsága. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. augusztus 4. 5. p.

Tanulj a csoport javára. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. augusztus 20. 15. p.

Jól fizetett az első év a kiskirálysági termelőcsoport tagjainak. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. augusztus 28. 6. p.

A 113-ik csoporttag. Miért lépett be Hajszer János 12 holdas paraszt a Petőfi csoportba?. Publicisztika. Szabad Nép, 1949. szeptember 25. 9. p.

Tanyahasú, cigányhajnal, bibickocogó. (Régi-új szavak a kiskirálysági Ifjú Gárda termelőcsoportban.). Publicisztika. Csillag, 1949. szeptember 38. p.

Termelőszövetkezeteink kiküszöbölik azokat a hibákat amelyek a virágzó szövetkezeti nagyüzem megalakulását gátolják. Publicisztika. Magyar Mezőgazdaság, 1949. december 1. 3. p.

Tanyahasú, cigányhajnal, bibickocogó. (Régi-új szavak a kiskirálysági Ifjú Gárda termelőcsoportban.). Publicisztika. Szövetkezés, 1949. november 19. 6. p.

Terebespuszta ünnepel. Publicisztika. Szövetkezés, 1949. december 17. 5. p.

Az ősz kocsis beszél. Vers. Szabad Nép, 1949. december 18. 10. p.

Lakodalom a vértestarcsai "Vörös Október" termelőcsoportban. Publicisztika. Szövetkezés, 1951. február 15. 7. p.

Az apát meggyőzik. Novella. Irodalmi Újság, 1951. április 12. p.

"Észak-Pest" legjobb kultúrtcsoportjai versenyeznek. Publicisztika. Szabad Nép, 1951. május 31. 6. p.

Fazekasék. Novella. Szabad Nép, 1951. június 9. 6. p.

Lecke. Novella. Szabad Nép, 1951. július 8. 4. p.

Az író szemével. (Válasz Veres Péternek.). Publicisztika. Művelt Nép, 1951/8. 14. p.

K. Nagy István: Nehéz esztendő. Ismertető. Csillag, 1951/9. 1193-1197. p.

Őszi házasság. Novella. Irodalmi Újság, 1951. november 22. 4. p.

Fazekasék. Novella. In.: Boldog élet útja. MNDSz 5. sz. olvasókönyve. Budapest. 1951. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, 375 p.

Régi-új szavak. Vers. In.: SzabadságMagyar írók antológiája. (Szerk.: Barabás Tibor, Földeák János, Gergely Sándor és Máté György.) Budapest. 1951. Szépirodalmi Kiadó, 340. p. p.

Nyár. Novella. Csillag, 1952/2. 165-184. p.

A juhász, meg az ő bojtárja. Novella. Új Hang, 1952/3. 27-35. p.

Enczi Endre: Min dolgoznak a magyar írók? Cseres Tibor. Irodalmi Újság, 1952. július 17. 2. p.

Vidám vásár Újfalun. Novella. Művelt Nép, 1952/9. 12. p.

Olvassa az egész ország. Ismertető. Művelt Nép, 1952/11. 25. p.

Jelenetekről. Publicisztika. Népszava, 1952. december 27. 4. p.

Így kezdődött. Novella. In.: "Száz vasutat ezeret!" (Szerk.: Zoltán Dezső, Budapest.), 1952. Népszava Kiadó, 33-40. p.

Fazekasék. Novella. In.: Új falvak új asszonyai. MNDSz olvasókörök 7. könyve. Budapest. 1952. . Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, 172. p.

Fazekasék. Novella. In.: Magyar írók Rákosi Mátyásról. (Szerk.: Vass István.) Budapest. 1952. Szépirodalmi Kiadó, 284-309. p.

Cseres Tibor írói terveiről. Ismertető. Irodalmi Újság, 1953. január 1. 4. p.

Bulgáriai emlékek. Publicisztika. Csillag, 1953/1. 43-53. p.

A szováti kertek alatt. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1953. június 20. 10. p.

Az aranyszőrű bárányok bánata. Mese. Kisdobos, 1953/5. 11-13. p.

Szabó Pál: Csendélet a gépállomáson cművéről. [Szabó Pál: Csendélet a gépállomáson cművéről. Budapest. 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó, 63 p.] Ismertető. Irodalmi Újság, 1953. szeptember 12. 5. p.

Sikárgyökér. Novella. Új Hang, 1953/10. 41-48. p.

Varga Imre: Ködös Hajnal cművéről. [Varga Imre: Ködös Hajnal. Budapest. 1953. Szépirodalmi Könyvkiadó, 189 p.] Ismertető. Csillag, 1953. december. 1909-1912. p.

Az író, 1954-ben várható művéről. Irodalmi Újság, 1954. január 2. 8. p.

Árva bárány. Novella. Csillag, 1954/2. 173-182. p.

Pontyék áttelepülnek. Mese. Kisdobos, 1954/2. 11-13. p.

Vidra kaland. Mese. Kisdobos, 1954/5. 4-6. p.

Pitypalatty. Mese. Kisdobos, 1954/7. 1-2. p.

Ábrándos séta a kiállításon. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1954 szeptember 11. 3. p.

Három egy ellen. Novella. Csillag, 1954/9. 1643. p.

Kocsisék forradalma. Novella. Irodalmi Újság, 1954. június 26. 4. p.

Egy este Fazekaséknál. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1954. augusztus 20. 7. p.

Híd a Körösön. Regényrészlet. Népszava, 1954 augusztus 20. 4. p.

Szablyák és citerák. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1954. szeptember 7. 4. p.

Úszóverseny pontyéknál. Mese. Kisdobos, 1954/11. 10-12. p.

Rika visszatér. Novella. Új Hang, 1954/11-12. 25. p.

Tükrösi paprika. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1954. december 21. 9-10. p.

Szabó Pál: Hajdú Klári cművéről. [Szabó Pál: Hajdú Klári. Budapest. 1955. Ifjúsági Könyvkiadó, 280 p.] Ismertető. Csillag, 1954. 529-533. p.

Pista és a dinnyék. Novella.  In.: Tarka-barka. Budapest. 1954. Ifjúsági Kiadó, 12-17. p.

Fiúnézőben. Novella. Magyar Nemzet, 1955. január 30. 6. p.

Hatszázhuszonhét hektoliter. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1955. március 19. 9. p.

S az ember harcol. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1955. március 24. 3. p.

János nap – januárban. Novella. Alföld, 1955/5. 7-11. p.

Tatay Sándor: Simeon ház. [Tatay Sándor: A Simeon-ház. Budapest. 1955. Szépirodalmi Könyvkiadó, 441 p.] Ismertető. Csillag, 1955/10. 2135-2138. p.

Kerektó. Novella. Új Hang, 1955/10. 18. p.

A 75 éves Mihail Sadoveanuról. Csillag, 1955/12. 2538-2540. p.

Árva bárány. Novella. In.: Friss szél. (Vál. és a bevezetőt írta: Kuczka Péter.) Budapest. 1955. Szépirodalmi Kiadó, 266-285. p.

Fergeteg. Novella. 117. p. In.: Tíz év szabadság, 1945-1955. Olvasókönyv. MNDSz. Budapest. 1955. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, 279 p.

Legényke a gáton. Novella. Irodalmi Újság, 1956. január 7. 7-8. p.

Micsoda madár. Novella. Dunántúl, 1956/1. 5-10. p.

A tánc. Novella. Új Hang, 1956/2. 22. p.

Katonákkal, rohamcsónakon. Publicisztika. Irodalmi Újság, 1956. március 24. 3. p.

Főúri házasság. Novella. Irodalmi Újság, 1956. április 21. 7-8. p.

A tizedik. Novella. Alföld, 1956/4. 60-70. p.

Vaddisznók. Novella. Új Hang, 1956/10. 16. p.

Amire születni kell. Novella. Élet és Irodalom, 1957. november 22. 6. p.

Öregasszony és az almák. Novella. Szabad Hazánk, 1958. február 4. p.

Teodore. Novella. Tükör, 1958. január. 76-80. p.

Kései sugár. Novella. Élet és Irodalom, 1958. szeptember 12. 6-7. p.

Siratóének. Novella. Tükör, 1958. november 51-61. p.

Árva bárány. Novella. In.: Szüreti fürt. Elbeszélések. (Szerk.: Bodnár György.) Budapest. 1958. Olcsó Könyvtár, 266. p.

Lukács méltóságos úr fia. Novella. Élet és Irodalom, 1959. március 6. 4. p.

Falusi autó. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1959. május 15. 7-8. p.

Telefon Interjú., könyvnapi élményeiről c. Élet és Irodalom, 1959. június 12. 1. p.

Egy levél küldője. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1959. július 1. 4. p.

A doktor urat tőrbecsalják. Novella. Népszava, 1959. július 8. 6. p.

Dédike. Novella. Élet és Irodalom, 1959. július 17. 12. p.

Három nemzedék – agyagban. Publicisztika. Népszava, 1959. július 22. 2. p.

A zord ellenőr. Publicisztika. Népszava, 1959. augusztus 6. 3. p.

Válópör. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1959. november 13. 7-8. p.

Tojásgyár a város peremén Publicisztika. Állami Gazdaság, 1959. október. 21. p.

Öszvér-telep, puli-kennel s talán mókus-farm Publicisztika. Állami Gazdaság, 1959. november 20-21. p.

János-nap novemberben Publicisztika. Állami Gazdaság, november 26-27.

Gyár a Teve utcában. Publicisztika. Népszava, 1959. december 20. 7. p.

Két karácsony Publicisztika. Állami Gazdaság, 1959. december 20-21. p.

Nagyberek negyedik arca és négy veszedelme Publicisztika. Állami Gazdaság, 1959. december 14-15. p.

Riza sorsa. Novella. In.: Szüreti fürt. Budapest. 1959. Szépirodalmi Kiadó, 128-143. p.

A mesterség ára. Publicisztika. Állami Gazdaság, 1960. január 9. p.

Megcsalt özvegyek. Novella. Népszava, 1960. február 7. 8-9. p.

Falu születik - ember szelídül. Publicisztika. Állami Gazdaság, 1960. február 13. p.

Pásztormese. Novella. Népszava, 1960. február 21. 7. p.

Palota a rónán. Novella. Népszava, 1960. március 15. 5. p.

Akik uralkodni akarnak a földön. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1960. május 13. 7. p.

Cseres Tibor könyvheti pestmegyei útjáról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1960. május 27. 1. p.

Pásztor- idill. Novella. Népszava, 1960. június 12. 4. p.

Hódítás. Novella. Népszava, 1960. augusztus 7. 2-3. p.

Csuda dolgok. Novella. Népszava, 1960. augusztus 20. 10. p.

Akit megelőztek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1960. augusztus 26. 8. p.

Cseres Tibor munkájáról. Interjú. Élet és Irodalom, 1960. november 25. 11. p.

Tabi László: Pletyka. Ismertetés. Népszava, 1960. december 4. 16. p.

Siratóének II. In.: Tarka szőttes. (Elbeszélések.) I-II. Budapest. 1960. (Vál., utószót és a jegyzeteket írta: Koczkás Sándor.) Szépirodalmi Kiadó, 162-175. p.

Hétvége Csókaréten. Új írás, 1961/2. 42. p.

Az aranygyapjú földjén. (1. rész.) Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961. február 3. 7. p.

Az aranygyapjú földjén. (2. rész.) Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961. február 10. 3-4. p.

Széles út. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961 március 18. 5. p.

A barátom halálára. [Sarkadi Imréről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961 április 14. 3. p.

Marica. Novella. Táj, 1961. /7. 3. p.

Apagyi panaszkodik. Novella. Népszava, 1961. augusztus 20 p.

Ugrás az élet után. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1961. október 21. 5. p.

Gyermekkocsival, krumpliföldön. Novella. Népszava, 1961. november 22. 3. p.

Ember fia és farkasa. Kisregény. Kortárs, 1961/11. 647-676. p.

Párhuzamos életrajzok Ceglédről. Publicisztika. In.: Hazai kis tükörMagyar írók országjárása, 1960-ban. (Sajtó alá rendezte: Meggyesi János.) Budapest. 1961. Szépirodalmi Kiadó, 257-294 p.

Legényke a gáton. Novella. In.: Tavaszi napsütésDerűs történetek. Budapest. 1961. Szépirodalmi Kiadó. Kincses Könyvek, 167-177. p.

Szakembert keresünk. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. január 6. 5. p.

Hinni kell az olvasónak. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. május 5. 1. p.

Korunk irodalmi hősei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. május 5. 1-3. p.

Küldetés – Bécsben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. június 1. 1-2. p.

Akáclevél. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. június 23. 5. p.

Móricz Zsigmond szülőhelye körül. Publicisztika. Új írás, 1962/8. 875-880. p.

Földi dolgok és - égi madár. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. szeptember 1. 5. p.

Megfélemlítés – metafora. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1962. szeptember 22. 7. p.

Gondos Ernő - B. Nagy László - Cseres Tibor: Hozzászólások Márkus István Sarkadi cikkéhez. Publicisztika. Kortárs, 1962/9. 1417-1419. p.

A hajdúk regényeElmélkedés Szabó Pál új könyve olvastán. [Szabó Pál: Ahogy lehet. Történelmi regény. Budapest. 1962. Szépirodalmi Könyvkiadó, 370. p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1962. október 13. 6. p.

Beszélgetés egy filmről. (Fekete Gyula: Fagyosszentek. Film.). Ismertető. Élet és Irodalom, 1962. december 15. 6. p.

Kuruzsok az állam pénzénEgy vietnámi gyógyszeres könyv nyomában. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. január 12. 5-6. p.

Vietnámból jöttem. Publicisztika. Népszabadság, 1963. január 29. 6-7. p.

Ho és hó. [Vietnámról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. február 9. 7. p.

Derékhad és meszes-gödör. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. február 16. 3. p.

Rákos Sándor. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. április 6. 3. p.

"Jim a parti gyilkos". Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. május 11. 8. p.

Sarkantyúvirág. [Tersánszky J. Jenő: Sarkantyúvirág. Budapest. 1963. Magvető Könyvkiadó, 289 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1963. május 25. 7. p.

A vezír elefántjaIvo Andrič elbeszélései. Ismertető. Élet és Irodalom, 1963. június 8. 6. p.

Ragály és mérgezés. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. július 13. 7. p.

Téma: a szerelem. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. augusztus 3. 3. p.

Emlék. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. augusztus 17. 7. p.

Sport tudósítás. [Tersánszky Józsi Jenő köszöntése.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. szeptember 14. 4. p.

A grófi ágy. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. október 19. 5. p.

Tőre Annuska. Novella. Élet és Irodalom, 1963. november 30. 1-11. p.

Szüreti filmezés Hegyalján. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1963. október 26. 3. p.

Látogatóban Tersánszky Józsi Jenőnél. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. április 25. 12. p.

Bort iszik a magyar. (Katona József - Dömötör József: Magyar borok – borvidékek. Budapest. 1963. Mezőgazdasági Kiadó, 205 p.] Ismertetés. Élet és Irodalom, 1964. március 14. 4. p.

A fém mestereiA modern magyar fémművesség. [Koczogh Ákos: Modern magyar fémművesség. Budapest. 1964. Képzőművészeti Alap Kiadóváll. 41 p.] Ismertetés. Élet és Irodalom, 1964. szeptember 5. 4. p.

A nemzet mindenese. Fáy Andrásról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 1. 3. p.

Megtalált ősköltészetünk. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 8. 7. p.

Meddig éljünk és hogyan?. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. november 12. 7. p.

Kert és ország. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. június 27. 1. p.

Gyöngyöt köpő sárkány. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 15. 1. p.

Főkertész. Történelmi groteszk. Élet és Irodalom, 1964. január 4. 12. p.

Tiz és fél század. [Vietnámról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. május 9. 3. p.

Utazás az agysebészet körül. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. június 6. 6. p.

Eminescu folyóirat-számok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. július 4. 11. p.

Fenn az égen száll egy sas. (1. rész.) Alföld, 1964/6. 491-503. p.

Fenn az égen száll egy sas. (2. rész.) Alföld, 1964/7. 606-620. p.

Emlékeztető férfiaknak. [A II. világháborúról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 29. 1. p.

A felfedezések kora. [Az Új Írás novella pályázatáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. június 13. 7. p.

Utcai patvarkodás. [A Magyar Nemzetben folyó utcanév-változtatásról szóló vitáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. július 11. 11. p.

Szaglás, szerelem, halál. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 15. 7. p.

Lelkünk és a pszichológia. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. szeptember, 19. 7. p.

Kerekded hegyezett versike. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. november 7. 11. p.

Kenyér és lélek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1964. december, 19. 11. p.

Hideg napok. (1. részlet.) Kortárs, 1964/4. 509-530. p.

Hideg napok. (2. részlet.) Kortárs, 1964/5. 680-701. p.

Hideg napok. (3. részlet.) Kortárs, 1964/6. 845-867. p.

Búcsú nélkül. (1. részlet.) Magyar Nemzet, 1964. szeptember 20. 12. p.

Búcsú nélkül. (2. részlet.) Magyar Nemzet, 1964. október 10. 7. p.

Búcsú nélkül. (3. részlet.) Magyar Nemzet, 1964. október 11. 12. p.

Két szál rózsa. Novella. In.: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma. (Szerk.: Boldizsár Iván.) Budapest. 1964. Magyarok Világszövetsége, 252-256. p.

L. I.: Ki a felelős? Cseres Tibor - a fasizmus bűntetteinek írói számonkéréséről. Interjú. Új Élet, 1965. január 1. 5. p.

Pogány istenek szerint. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. január 2. 6. p.

Gyermekrajzok. Publicisztika. Népszabadság, 1965. január 10. 9. p.

A néző indulatai. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. január 9. 11. p.

Feltételes házasságkötés. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. január 23. 10. p.

Gazdátlan holtak. Regényrészlet. Élet és Irodalom, 1965. február 20. 10-11. p.

A ragadozók védelmében. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. március 27. 12. p.

Szerdahelyi Ervin: Látogatás - Cseres Tibornál. Riport. Népszava, 1965. május 30. 7. p.

Asztali találkozások. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. június 5. 3. p.

Szentendrétől – Szigetközig. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. július 3. 1-2. p.

Este a Wartburg mellett. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. július 17. 3. p.

Kenyerünk s a világ kenyere. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. július 10. 4. p.

Gondolkodásunk és a negyedik dimenzió. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. július 31. p.

Napkelet felfedezése. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. augusztus 21. 2. p.

Háromszoros ajándékJegyzetek a magyar Mahábharata fölött. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. szeptember 4. 7. p.

Századunk szép eszközei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. október 2. 1-2. p.

Művészet szeptemberi számáról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. október 9. 7. p.

Sárika, kis szentem. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. október 23. 10. p.

Egy magyar fiú, aki megmutatta. [Vizinczey Istvánról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. november 13. 11. p.

Viszonyaink és a fáradtság. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. november 27. 11. p.

Népek rémálmai. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. december 4. 7. p.

Távoli magyarok könyvei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1965. december 11. 1-2. p.

Fenyő István: Min dolgozik? Cseres Tibor. Népszabadság, 1966. január 1. 7. p.

Alabárdos inkognitóban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. január 15. 11. p.

Megmentett népsors. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. január 22. 4. p.

Elégia a katonákról, akik megfutamodtak. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. január 29. 1. p.

Mulatságos könyv. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. február 4. 4. p.

Műemlékrobbantás. [Győrffy György Anonymus-elemzéséről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. február 5. 10. p.

Pusztai Héroszok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. február 12. 4. p.

Nyílt összecsapás. [Közgazdászok vitájáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. február 19. 11. p.

Munkamegosztás, avagy a regény hatásköre. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. március 26. 11. p.

Tilalmas szavakAz anyanyelv alakulásáról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. március 26. 11. p.

Féja Géza. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. április 2. 3. p.

Száz könyv a magyar történelemről. [Markovits Györgyi - Tóbiás Áron: A cenzúra árnyékában. 1966. Magvető Kiadó, 796 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1966. április 9. 4. p.

Krimi napló. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. április 16. 3. p.

KöszöntőNémeth László 65 éves. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. április 23. 6. p.

Hol volt, hol nem volt...Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. május 7. 4. p.

Fekete rózsa. Regényrészlet. Új írás, 1966/5. 65-72. p.

"Ragyog egy csillag". [Tamási Áronról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. június 4. 7. p.

A madárzene nyomában. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. június 4. 12. p

Fekete rózsa. Regényrészlet. Új írás, 1966/7. 35-79. p.

Berda József emlékezete (1902-1966.). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. július 9. 3. p.

Pályaválasztás. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. július 16. 1-2. p.

Igazmondás. [Ratkó József: Félelem nélkül. Budapest. 1966. Magvető Kiadó, 136 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1966. július 23. 4. p.

ForrrásaimA könyvbőség szorongató szociológiája. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. augusztus 6. 5. p.

Lázadó földrész. [Latin-Amerika.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. augusztus 20. 4. p.

Nyárvégi emlék. Novella. Pest Megyei Hírlap, 1966. augusztus 28. 9. p.

Igazolatlanul jelen. Regényrészlet. Kortárs, 1966/8. 1209-1212. p.

Bakuban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. szeptember 17. 1. p.

Dreizer Amerikája. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. szeptember 17. 1. p.

Vallomás a könyvtárosoknakBeszélgetés Bozóky Évával. Könyvtáros, 1966. október. 599-601. p.

Gyermekeink kora és gyermekkorunk. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. október 15. 3. p.

Ésszel élniTallini beszélgetések. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1966. november 12. 1-2. p.

Hét levél. Novella. Élet és Irodalom, 1966. november, 19. 10-11. p.

Élet és irodalom világa. [Krúdy Gyula: Álmoskönyv. Budapest. 1966. Magvető Kiadó, 601 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1966. december 17. 5. p.

Gazdátlan holtak. Regényrészlet. In.: Körkép, 1966Huszonnégy mai magyar novella. (Szerk.: Rátkai Ferenc és Tóth Gyula.) Budapest. 1966. Magvető Kiadó, 89-108. p.

Csontok. [Bartucz Lajos munkásságáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. január 28. 6. p.

Határkövek és kútfők. [Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Budapest. 1966. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 324 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1966. február 4. 9. p.

Élet a skanzenben. [A szentendrei skanzenről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. február 25. 5. p.

Erki Edit: Az Élet és Irodalom látogatóban Cseres Tibornál. Interjú. Élet és Irodalom, 1967. április 1. 16. p.

Cimbalmos a cimbalmával. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. április 22. 11. p.

A vadrózsa ága. (Tamási Áronról.). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. május 6. 6. p.

Hidak a Dunán. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. május 20. 5. p.

Nemzedékváltás. Publicisztika. Népszava, 1967. augusztus 19. 8. p.

Tisza II. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. augusztus 26. 1-2. p.

Huszonöt év a halhatatlanságból. [Móricz Zsigmondról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. szeptember 2. 5. p.

Bajtársi találkozók. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. szeptember 23. 10. p.

Bizonytalan századRegényrészletLátóhatár, 1967/9-10. 819-845. p.

Égből hulló cédulák. [A II. világháborúról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1967. november 18. 1. p.

Bizonytalan századRegényrészlet. Látóhatár, 1967/11-12. 1025-1047. p.

Egy asszony álmai. Novella. In.: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma. (Szerk.: Boldizsár Iván.) Budapest. 1967. Magyarok Világszövetsége, 280-284. p.

Hét levél. Novella. In.: Körkép, 1967. Budapest. 1967. Magvető Könyvkiadó, 31-44. p.

Búcsú nélkül. Novella. In.: Mai magyar elbeszélők. Antológia. (Szerk.: Véber Károly.) Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 212-219. p. (Diákkönyvtár.)

Megtudni a valóságot. Publicisztika. In.: SzemmértékkelRiportok, szociográfiák. (Szerk.: Szabó József.) Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 464 p. = Élet és Irodalom, 1968. január 20. 6. p.

Régi dicsőségünk. [László Gyula és mások műveiről.] Publicisztika. Népszava, 1968. február 3. 4. p. 382.

Megbízólevél. Novella. Népszava, február 24. 11. p.

Alig-múzeum. [A Néprajzi Múzeumról.]. Publicisztika. Népszava, 1968. március 2. 5. p.

Egy szavalásra emlékezve. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. március 16. 3. p.

Találkozások a Kremlben. Publicisztika. Népszava, 1968. április 13. 2-3. p.

Medve-ünnep. [A mansikról.] Publicisztika. Népszava, 1968. május 4. 4. p.

Statisztikai alanyok. Publicisztika. Népszava, 1968. május 25. 4. p.

Háború után - betiltás előtt. Regényrészlet. Táj, 1968/5. 402-407. p.

Könyvheti találkozások. Publicisztika. Népszava, 1968. június 8. 6. p.

Szerzői zsűriben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. június 22. 8. p.

I. L.: Bizonytalan század. Interjú Cseres Tiborral új regényéről. Magyar Hírlap, 1968. június 30. 11. p.

Leánykérők. Novella. Népszava, 1968. július 21. 8-9. p.

Honismeret és szerelem. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. július 27. 5. p.

Szakadatlan derűBartalis János 1893-1967. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. augusztus 10. 2. p.

Dávid és Dezső. Novella. Népszava, 1968. augusztus 25. 9. p.

Telkek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. augusztus 31. 3. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. augusztus 31. 12-13. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. szeptember 7. 12-13. p.

Tersánszky napjai. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. szeptember 14. 7. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. szeptember 14. 12-13. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. szeptember 21. 12-13. p.

Érkezés béke helyőrségbe. Regényrészlet. Néphadsereg, 1968. szeptember 28. 12-13. p.

Szakember etika. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. október 12. 5. p.

Pálinkás szép napok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1968. október, 19. 6. p.

Virágnyelven. Publicisztika. Népszava, 1968. november 9. 4. p.

Rossz ember. Publicisztika. Népszava, 1968. november 23. 4. p.

Táltosok és szerzetesek. [Fehér Mátyás Jenő: Képek a magyar sámáninkvizíciók történetéből. Warren, C. 1976. Fáklya, 67 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1968. december 14. 7. p.

Erki Edit: Interjú Cseres Tiborral. In.: Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Antológia. (Szerk.: Erki Edit.) Budapest. 1968. Gondolat Kiadó, 238-245. p.

Évkönyv-emlékezés. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. január 11. 3. p.

Gyermek a háborúban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. február 1. 1-2. p.

Szalamender. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. február 22. 6. p.

Komám-uram, hol a kódex?. (Fehér Mátyás Jenő: Létezik-e az ún. Kassai Kódex?). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. március 1. 6. p.

Kodolányi Jánosra emlékezve. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. március 15. 4-5. p.

Könyvtemető. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. április 26. 2. p.

A kézírás jövője. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. május 17. 4. p.

Illedelmesen az olvasó népért. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. június 7. 1-2. p.

Búcsú Tersánszky Józsi Jenőtől. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. június 14. 3. p.

Ankét fiatal íróktól. [Cseres Tibor válasza az Új Írás szerkesztőségének körkérdéseire.] Új írás, 1969/7. 53-54. p.

Mágikus realizmus. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. augusztus 16. 2. p.

Nem félünk a repüléstől. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. augusztus 23. 5. p.

Találkozás a háborúval. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. augusztus 30. 3. p.

Családtervezés. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. szeptember 20. 5. p.

Dunakanyar. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. október 18. 3. p.

A régi vajdasági irodalom. [Bari Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, 1918-tól, 1945-ig. Újvidék, 1968. Forum, 286 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1969. november 1. 4. p.

Az elfelejtett zászlóalj. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. december 13. 1-2. p.

Nosztalgia a forrás után. [A kecskeméti Forrás folyóiratról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1969. december 27. 4. p.

Idegen ágyban. Novella. 236. p. In.: Égi és földi szerelemVáltozatok egy dallamra. Antológia. (Szerk.: Illés Endre.) Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 478 p.

Diszkrét pisszentés. Novella. Kelet Magyarország, 1970. január 1. 8. p.

Diszkrét pisszentés. Novella. Veszprémi Napló, 1970. január 18. 6. p.

Történelem első személyben. [Sz. M. Styemenko visszaemlékezéseiről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. január 10. 11. p.

Színlelt kalendárium. [Az Utunk, 1969. Évkönyvéről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. január 17. 10. p.

Öregkori sajátosságok. Novella. Élet és Irodalom, 1970. február 14. 15. p.

Jeges világ. Novella. Ifjú Kommunista, 1970/2. 60-61. p.

Fekete - fehér igen – nem. Publicisztika. Élet és Irodalom, március 14. 7. p.

Útmegszakítás. Népszava, 1970. április 4. 20. p.

Habozás. (Egy falusi borbély feljegyzéseiből.). Novella. Népszava, 1970. április 4. 16. p.

A szűntelen tudásvágyról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. április 25. 4. p.

A háború legnehezebb órája. Publicisztika. Magyar Hírlap, 1970. április 26. 10. p.

Múltunk és jövőnk képei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. május 9. 11. p.

Mellvédek és búvárok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. június 6. 3. p.

Az idei aratás. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. június 11. 3. p.

Nyári gyakorlatok. Novella. Népszava, 1970. június 28. 6. p.

Mikes – otthon. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. július 18. 12. p.

Betyárélet. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. június 20. 3. p.

Egy mítosz alapjai. Publicisztika. Új írás, 1970/6. 11-13. p.

Barbár változatok. Dráma. (1. rész.) Jelenkor, 1970/7-8. 665-681. p.

Hol a kódex?. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. augusztus 22. 5. p.

Az Élet és Irodalom látogatóban Szeberényi Lehelnél. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. augusztus 29. 16. p.

Barbár változatok. Dráma. (2. rész.) Jelenkor, 1970/9. 793-812. p. = in: Rivalda 69–70. Kilenc magyar színmű. Budapest. 1971. Magvető, 5–88. p.

"Szabadíts meg a gonosztól". Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. szeptember 12. 7. p.

Érvényes költészet. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. október 3. 11. p.

Telkecskék, házacskák. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. november 7. 5. p.

Két kor küszöbén. [Tabéry Géza: Két kor küszöbén. Bukarest, 1970. Kriterion, 410 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1970. november 21. 10. p.

Az Élet és Irodalom látogatóban Molnár Zoltánnál. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. november 28. 16. p.

A jubileumok értelme. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. december, 19. 16. p.

Mi maradt a keltákból. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1970. december 26. 10. p.

Siratóének. In.: Föld, csillagMai magyarországi novellák. (Szerk.: Kántor Lajos.) 2. kötet. Bukarest, 1970. Albatrosz, 43-62 p.

Fergeteg. Novella. In.: Fergeteg. Novellák. Budapest. 1970. Magvető Kiadó, 81-90. p.

Az idei aratás. Publicisztika. In.: Írószemmel. Irodalmi-szociográfiai riportok. Budapest. 1970. Kossuth Kiadó, 90-97. p.

Egy asszony álma. Novella. In.: Érdekes Kalendárium Budapest. 1970. Kossuth Kiadó, 132-136. p.

Mellvédek és búvárok Szegeden. Publicisztika. In.: Mégis az ember az úrTisza-völgyi árvíz, 1970. Budapest. 1970. Táncsics Kiadó, 231-233. p.

Évkönyv Kolozsvárról (Az Utunkról). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. január 23. 6. p.

Lelkes cáfolat. [Varga Domokos: Erdőkerülőben Budapest. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 244 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. január 23. 10. p.

Ráják és harácsok. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. február 20. 11. p.

Emese álma. Novella. Népszabadság, 1971. február 21. 6. p.

Karátoltunk. Novella. Népszava, 1971. február 27. 8. p.

G. G. [Nyolcvan éve született Gaál Gábor.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. március 6. 3. p.

Búcsú Jankovich Ferenctől. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. március 13. 2. p.

Léggyökerek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. március 27. 5. p.

Sarkadiról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. április 10. 15. p.

Látogatóban a hegyen. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. április 24. 8. p.

Nagy kiruccanás. Novella. Élet és Irodalom, 1971. május 15. 14. p.

Jeles napok Békésben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. május 29. 10. p.

Éneklő könyv. [Ortutay Gyula: A nagy hegyi tolvaj. Magyar népballadák. (Szerk.: Kriza Ildikó.) Budapest. 1971. Helikon-Európa, 309 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. június 19. 10. p.

Mit aratunk. [Munkaerő-probléma a mezőgazdaságban.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. július 3. 4. p.

Szerelem tűzben, vízben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. július 17. 14. p.

A világ közepe. [Tápé története és néprajza. (Szerk.: Juhász Antal.) Tápé. 1971. Tápé Község Tanácsa, 911 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. augusztus 14. 7. p.

Lehet-e Habsburg lány humanista? [Magyar humanisták levelei. XV-XVI. század. (Szerk.: V. Kovács Sándor.) Budapest. 1971. Gondolat Kiadó, 711 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. szeptember 4. 11. p.

Az Utunk évei. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971.október 2. 2. p.

Meggymag. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. október 30. 4. p.

Bertha Bulcsú: Interjú Cseres Tiborral. Jelenkor, 1971/10. 867-874. p.

Meggy-dzsem. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1971. november 20. 2. p.

A "rettenetes" Rettegi. [Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok. Bukarest. 1970. Kriterion, 559 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1971. december 4. 10. p.

Zöld Péter levele a pápához. Publicisztika. Kortárs 1971/12. 1887-1894. p.

Fergeteg. Tarka idő. Novella. In.: Szép Szó. 1970. Antológia. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1971. Táncsics Kiadó, 164-174. p

A háború dátumai (Előtanulmányok). In.: Sátrak melege. Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1971. Zrínyi Kiadó, 25-45. p.

Öregkori sajátosságok. Novella. In.: Körkép 71. Huszonöt mai elbeszélés. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1971. Magvető Kiadó, 39-48. p.

Kórképek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. január 1. 14. p.

Gyorsan, tehát jobban. [Dezső Zsigmondné: Gyorsolvasás. Budapest. 1972. Kohó- és Gépipari Minisztérium, 200 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1972. január 15. 10. p.

Az első sikeres száz év. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. január 22. 7. p.

Bűnbocsánatban utazom. Novella. Élet és Irodalom, 1972. február 5. 7. p.

A sebesség veszélyei. [A gyorsolvasásról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. február 12. 2. p.

Petőfi a vízaknai csatában. Publicisztika. Utunk, 1972/2. 5. p.

Magyar faJuglans regia. Novella. Kortárs, 1972/2. 195-202. p.

Csodák és mérgek. [A környezetszennyezés ellen.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. március 4. 15. p.

Magyar zsoltárok. [Régi Magyar Költők Tára 6. kötetéről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. április 8. 4. p.

Álomképek. [Orbán Balázs kötetéhez készült fotográfiák sorsa.] Publicisztika. Népszabadság, 1972. április 20. 17. p.

Térképek. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. június 3. 11. p.

A hadvezér. [Nemeskürthy István Dózsa Györgyről szóló művéről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. június 24. 5. p.

Közös dolgainkHáború és béke. [A Novij Mir és a Kortárs ankétja.] Kortárs, 1972/6. 953-955. p.

Életregények száz sorban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. július 1. 4. p.

Különféle erőszakok. Novella. Élet és Irodalom, 1972. augusztus, 19. 14. p.

Kettős parabola. Publicisztika. Élet és Irodalom, szeptember 9. 15. p.

Tamási Áron arcai. [Az író születésének 75. évfordulójára.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. szeptember 16. 15. p.

Erkölcsi multaságok. [Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse. Budapest. 1972. Corvina Kiadó, 188 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1972. szeptember 30. 10. p.

Kamondy László. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. október 28. 2. p.

Éjfél és napfél[Képes Géza: Napfél és ÉjfélFinnugor rokonaink népköltészete. Budapest. 1972. Helikon-Európa, 517 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1972. október 28. 11. p.

Elveszett holtak temetése. [Nemeskürthy István: Requiem egy hadseregért Budapest. 1972. Magvető Kiadó, 239 p.] Ismertető. Táj, 1972/10. 64-67. p.

Vásári történet. Novella. Népszava, 1972. december 24. 18. p.

Csaták után. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1972. december 30. 6. p.

Karátolunk. Novella. In.: Szép Szó, 1972. Antológia. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1972. Táncsics Kiadó, 19. p.

Vásári történet. Novella. Látóhatár, 1973/2. 11-16. p.

Fák, eszközök, kalapokA székely népművészetről. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. április 28. 12. p.

Az áruló nyomában-port mortem. Műhelytanulmány és emlékezés. Kortárs, 1973/5. 716-720. p.

Naplót írni. [Franczics Károly: Kis kamorámban gyertyát gyújték Emlékiratok. (Szerk.: Vörös Károly.) Budapest. 1973. Magvető Kiadó, 495 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1973. június 16. 15. p.

Honvágy. [Lénárd Sándor: Völgy a világ végén és más történetek. (Szerk.: Szerb Antalné.) Budapest. 1973. Magvető Kiadó, 639 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1973. június 30. 10. p.

A katona becsülete és becsvágya. [Illy Gusztávról.] Kortárs, 1973/7. 1197-1198. p.

Elszakadások, visszatérésekA bukovinaiakról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. szeptember 1. 10. p.

Makámától a gajdig. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. szeptember 29. 10. p.

Képek a kassai Kódexről. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. november 24. 15. p.

Bezdáni ember. Novella. Kortárs, 1973/11. 1742-1749. p.

Találkozásaink. [Darvas Józsefről.] Élet és Irodalom, 1973. december 8. 3. p.

Kós Károly kilencven éve. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1973. december 15. 2. p.

Téli napló. Regényrészlet. Magyar Hírlap, 1973. december 24. 20. p.

Ötszáz éves a magyar könyv. Az Új Írás, 1973. évi melléklete. Új Írás, 1973/12. 127-128. p.

Az ügyész vallomása. Publicisztika. In.: Szép Szó, 1973. Antológia. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1973. Táncsics Kiadó, 31. p.

Magyar zsoltárok. Novella. In.: Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma. (Szerk.: Boldizsár Iván.) Budapest. 1973. 299-300. p.

Bartha Bulcsú: Cseres Tibor. Interjú. In: Írók műhelyében. Budapest. 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 5-26. p.

Pintér József irodalomtörténész bibliofil. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. január 26. 2. p.

Repülők körvédelemben. Regényrészlet. Népszabadság - Vasárnapi melléklet, 1974. január 27. 6. p.

Bombászélmény. [Major István: Honvédélményeim 1848-49-ből. (Szerk.: Szőcs Sebestyén.) Budapest. 1973. Magvető kiadó, 147 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1974. február 2. 11. p.

Régi iparkodások. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. március 2. 10. p.

"Csakhogy nem vagyunk ám itt". Novella. Népszabadság, 1974. május 1. 14. p.

Kirándulás. [Iskolásokról.] Élet és Irodalom, l974. július 27. 4. p.

A dömösi példaKöz- és magánérdek a Dunakanyarban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. augusztus 24. 3. p.

Jelek és sárkányok. Publicisztika. Új írás, 1974/9. 89-91. p.

Változó szokásaink. [Dömötör Tekla: A népszokások költészete. Budapest. 1974. Akadémiai Kiadó, 260 p.). Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. október 5. 10. p.

Kerti beszélgetések. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. október 26. 9. p.

Szociográfusok Kecskeméten. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. november 2. 7. p.

Bányai Gábor: A történelemtől máig. Interjú. Népszabadság, 1974. november 7. 11. p.

Fodrásznál. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. november 9. 15. p.

Csillag - jóslat. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. november 24. 15. p.

Para-pszichológia. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1974. december 28. 13. p.

Csoportkép, Ásás. Novella. In.: Szép Szó, 1974. (Szerk.: Szalontay Mihály.) Budapest. 1974. Táncsics Kiadó, 203. p.

Nem évülő párbeszéd. [Balogh Edgár: Duna-völgyi párbeszédCikkek, tanulmányok, dokumentumok. 1929-1972. (Szerk.: Sándor László Budapest.) 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 612 p.]  Ismertető. Élet és Irodalom, 1975. január 4. 11. p.

Az utóvéd utóvédje. [Bárczy János emlékiratáról.] Élet és Irodalom, 1975. január 18. 3. p.

Kacsó Sándor 75 éves. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. február 21. 4. p.

Medence a téren. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. február 15. 8. p.

Elveszett és megőrzött képek. Új írás, 1975/2. 119-128. p.

Déli beszélgetés. Publicisztika. Népszabadság, 1975. április 4. 24. p.

Ötven kiló húsfölösleg. Publicisztika. Népszava, 1975. április 19. 6. p.

A költő jogán. Publicisztika. Népszabadság, 1975. május 1. 14. p.

Solohovval Solohov nélkül. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. június 14. 1. 4. p.

A fejlődés "vonalán". [Jánossy Ferenc művéről.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. augusztus 23. 10. p.

Nádor Tamás: 10 kérdés Cseres Tiborhoz. Magyar Ifjúság, 1975. augusztus 29. 25-26. p.

A világbéke első napja. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. augusztus 30. 3. p.

Kézirat gyanántAnonymus gestája. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1975. október 23. 3. p.

Simon István: Írószobám. Beszélgetés Cseres Tiborral. Kortárs, 1975/10. 1639-1651. p.

Szülőföldem? A jelen. Publicisztika. Új Tükör, 1975. november 4. 8-9. p.

Ellipszis. [Szabó Gyula: Gólya száll a csűrreNovellák, emlékezések, vallomások. Bukarest, 1974. Kriterion, 277 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1975. december 20. 5. p.

Írj naplót - holtodig élsz. Publicisztika. In.: JelenlétVersek, elbeszélések. Antológia. (Szerk. bi.: Benjamin László, Dobozy Imre, Fekete Gyula, Vészi Endre.) Budapest. 1975. Szépirodalmi Kiadó, 36. p.

Megcsalt özvegyek. Novella. In.: Honfoglalók közöttSzabad hazábanAntológia harminc év magyar irodalmából. (Szerk.: Rádics József.) Budapest. 1975. Táncsics Kiadó, 316-320. p.

Világító pont. Novella. In.: Békési novella. Antológia. (Szerk.: Filadelfi Mihály.) Békéscsaba, 1975. Városi tanács, 63. p.

Egy asszony álmai. Novella. In.: A Nők Lapja Évkönyve, 1975. (Szerk.: Németi Irén.) Budapest. 1975. Nők Lapja, 66-70. p.

Példa. Vers. (Kelet Népe, 1939.) In.: "Amíg szivünk dobog…" Válogatás a szocialista irodalomból. 1932-1944. Antológia. (Szerk.: Benjamín László, Illés László, Markovits Györgyi.) Budapest. 1975. Magvető Kiadó, 227 p.

Át a jégen. Novella. In.: Szép Szó, 1975. (Szerk.: Gerő János, Csanády János, Kiss Dénes, Tamás Menyhért.) Budapest. 1975. Táncsics Kiadó, 15. p.

A bátorság fonákja. [Részlet a Parázna szobrok c. regényből.] Népszabadság, 1976. január 25. 8. p.

Az áruló nyomában. Publicisztika. Rakéta, 1976. február 24. 11-13. p.

Regény Szibériáról. [Georgíj Markovról.] Publicisztika. Szovjet Irodalom, 1976/2. 12-14. p.

Mi, uraliak. [A IV. Nemzetközi Finnugor Kongresszus nyomán.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. március 20. 3. p.

Négy út. Regényrészlet. Élet és Irodalom, 1976. április 3. 14. p.

A költő joga. [Thormayról, a Parázna szobrok c. mű egyik főszereplőjéről.] Népszabadság, 1976. május 1. 14. p.

Asszony-élet a Mezőségen. [Győri Klára emlékirata nyomán.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. május 8. 11. p.

Csángók a brassói lapokban. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. június 5. 4. p.

Hadbiztos a Pripjet mocsarakban. Regényrészlet. Népszabadság, 1976. június 26. 6-7. p.

Parázna szobrok. (1. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1976/7. 1010-1035. p.

Kárpátok előtt, 44-ben. Regényrészlet. Magyar Nemzet, 1976. július 17. 4. p

Katonák beszélnek. Regényrészlet. Jelenkor, 1976/7-8. 599-613. p.

Bánhalmi János: Írók a Dunakanyarban [Cseres Tibor, Móricz Györgyi, Fábián Zoltán, Szakonyi Károly és Szeberényi Lehel.] Fotóriport. Új Tükör, 1976. augusztus 24. 36-37. p.

Parázna szobrok. (2. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1976/8. 1239-1276. p.

Parázna szobrok. (3. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1976/9. 1341-1372. p.

A Kárpátok előtt, 44-ben. Regényrészlet. Látóhatár, 1976/9. 71-81. p.

Bogomolov, Vlagyimír: Negyvennégy augusztusában. Publicisztika. Szovjet Irodalom, 1976/9. 182-183. p.

Tudásszomj anyanyelven. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. október 16. 1. p.

Parázna szobrok. (4. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1976/10. 1510-1540. p.

E. Fehér Pál: Harmincegy évvel a béke első napjai utánBeszélgetés Cseres Tiborral. Népszabadság, 1976. november 7. 15. p.

Őstörténeti vita- levél- forráskiadvány. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1976. december 4. 7. p.

Páncélosok. Regényrészlet. Népszava, 1976. december 24. 4. p.

Parancs szerint. Regényrészlet. Élet és Irodalom, 1976. december 25. 11. p.

Hadifogoly köznapok. Regényrészlet. Népszabadság, 1976. december 25. 18-19. p.

Nyári gyakorlatok. Novella. In.: Ifjúság, ifjúság!... Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1976. Kossuth Kiadó, l50-160. p.

Gergő bácsira várva. Novella. In.: Visegrádtól SzentendréigLírai utikalauz. Antológia. (Szerk. biz. vez.: Fábián Zoltán.). 1976. 21-24 p.

A nyelv aranybányája. [Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti TárA-C. Bukarest, 1975. Kriterion, 1225 p.] Irodalomtörténet, 1977/1. 191-200. p.

Asszonyok üzennek. (1. rész.) Regényrészlet. Jelenkor, 1977/1. 31-40. p.

Asszonyok üzennek. (2. rész.) Regényrészlet. Jelenkor, 1977/2. 127-138. p.

Népélet a bukaresti Művelődésben. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1977. február 19. 6. p.

Zárszó. In.: "Futóhomok"Szociográfiai tanácskozás Erdei Ferencről. Forrás, 1977/2. 85. p.

Válasz egy bukaresti körkérdésre. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1977. március, 19. 5. p.

Borisz Polevoj és Cseres Tibor párbeszédeSzámot vetni a történelmi idő törvényeivel. Lejegyezte: Földeák János. Szovjet Irodalom, 1977/4. 165-169. p.

Kincses középkor. [Zolnay László: Kincses Magyarország. Budapest. 1977. Magvető Könyvkiadó, 551 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1977. május 28. 6. p.

Mire való a történelmi publicisztika? Jelenkor, 1977/6. 526-528. p. = Látóhatár, 1977/7. 148-153. p.

Szép régi tudománytörténet. [Zsigmond Gábor: Az ősi társadalom magyar kutatói. Budapest. 1977. Gondolat Kiadó, 420 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1977. július 2. 11. p.

Teljesség és kísérletIrodalmunk a 70-es években. Cseres Tiborral beszélget Berkes Erzsébet. Új Tükör, 1977/24. 10. p.

Franz Kafkáról. Publicisztika. Új Tükör, 1977/9. 14-16. p.

Hűség és magatartás. [Kós Károlyról.] Publicisztika. Utunk, 1977. 35. sz. 2. p.

Élő kapcsolatok. Válasz körkérdésre. Szovjet Irodalom, 1977/11. 140. p.

Tenni a lehetetlent. Publicisztika. Kritika, 1977/11. 1820-1821. p.

Szavaink nagyfejedelemsége. [Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Bukarest, 1977. 174 p.] Ismertető. Élet és Irodalom, 1977. december 17. 3. p.

Darázs füvek. Vers. In.: Verses országjárás. (Szerk.: Kormos István, Fodor András.) Budapest. 1977. Kozmosz Könyvek, 103. p.

A Kárpátok előtt, 1944-ben. Regényrészlet. In.: Sarkcsillag. Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1977. Zrínyi Kiadó, 51. p.

Rózsafa-adósság. Nagy Lászlóról. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1978. február 4. 5. p.

Emlékszavak, Jankay Tiborhoz. Publicisztika. Új Auróra, 1978/3. 80-81. p.

Ebéd az Ullmann házban. (1. rész.) Regényrészlet. Új Tükör, 1978. április 23. 14-15. p.

Ebéd az Ullmann házban. (2. rész.) Regényrészlet. Új Tükör, 1978. április 30. 14-15. p.

Az emlékirat hőse. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1978. május 13. 1. p.

Mi és mások. [Messzi népek magyar kutatóiAz egyetemes néprajz előfutárai és művelői. 1-2. (Szerk.: Bodrogi Tibor.) Budapest. 1978. Gondolat Kiadó, 411 p. (A magyar néprajz klasszikusai.).] Ismertető. Élet és Irodalom, 1978. július 15. 11. p.

(Korompay) : Látogatóban Cseres Tibornál. Ország-Világ, 1978. szeptember 6. 24. p.

Az író csodája. [Mai magyar írók válaszai a szerkesztőség körkérdésére Lev Tolsztojról. Cseres Tibor válasza a 76-77. oldalakon.] Szovjet Irodalom, 1978/9. 75-92. p.

Elveszített és megőrzött képek. Publicisztika. Könyvvilág, 1978/9. 7. p.

Kései emlékirat. [Garzó Imre 1848-49-es írásáról.] Publicisztika. Élet és Irodalom, 1978. december 23. 2. p.

Csoportkép. Regényrészlet. In.: Körkép 78. Antológia. (Szerk.: Sík Csaba.) Budapest. 1978. Magvető Kiadó, 183-255. p.

Írók születő alkotásai. [Cseres Tibor, Illés Endre, Raffai Sarolta és Sánta Ferenc nyilatkozata.] Magyar Hírlap, 1979. január 31. 6. p.

A támogatás kérdéseiről. Beszélgetés. A résztvevők között: Cseres Tibor. Kritika, 1979/2. 3-6. p.

E. Fehér Pál: A valóság és az illúziók. Interjú. Népszabadság, 1979. április 30. 13. p.

Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: Cseres Tibor. Háborús téma és írói felelősség. Kortárs, 1979/5. 803-813. p

Levelek Turinból. (1. rész.) Jóslatok. Regényrészlet. Kortárs, 1979/5. 728-737. p.

Miért választottam?. Publicisztika. Új Tükör, 1979/30. 14-15. p.

Levelek Turinból. (2. rész.) Érlelő esztendők. Regényrészlet. Kortárs, 1979/6. 904-920. p.

Reményi József Tamás: Móricz emberképe. Összeállítás, benne Cseres Tibor nyilatkozata. Kritika, 1979/6. 3-5. p.

Levelek Turinból. (3rész.) Tudósítások. Regényrészlet. Kortárs, 1979/7. 1115-1130. p.

Levelek Turinból. (4rész.) Három év a "barát klastromban". Regényrészlet. Kortárs, 1979/8. 1283-1296. p.

Levelek Turinból. (5rész.) Frigyek. Regényrészlet. Kortárs, 1979/9. 1383-1394. p.

Levelek Turinból. (6rész.) Pesti Hírlap. Regényrészlet. Kortárs, 1979/10. 1610-1619. p.

A lehetőség. [Emlékezés Kossuth Lajosra.] Publicisztika. Népszabadság, 1979. november 11. 12. p.

Levelek Turinból. (7rész.) Pesti Hírlap. Regényrészlet. Kortárs, 1979/11. 1693-1703. p.

Schwechat. Novella. In.: Fáklyák a magasban. Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1979. Zrinyi Kiadó, 23. p.

Álom zargatás. Novella. In.: Hétköznapok. Antológia. (Szerk.: Gerő János.) Budapest. 1979. Táncsics Kiadó, 12. p.

Megbízólevél. Novella. In.: Százegy elbeszélés l-III. (Szerk.: Domokos Mátyás Budapest.), 1979. Magvető-Szépirodalmi Kiadó, 312. p.

Akáclevél. Novella. In.: Ember születik. Novellák. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1979. Kossuth Kiadó, 414. p.

Levelek Turinból. (8rész.) Egyletek, társaságok és választások. Regényrészlet. Kortárs, 1980/1. 63-73. p.

Levelek Turinból. (9rész.) Ősztől-tavaszig. Regényrészlet. Kortárs, 1980/2. 176-184. p.

Cseres Tibor és Jonas Avyžius: A legfontosabb igazságok kimondása. Cseres Tibor és Jonas Avyžius párbeszéde. Szovjet Irodalom, 1980/3. 145-148. p.

Levelek Turinból. (10rész.) Ősztől tavaszig. Regényrészlet. Kortárs, 1980/3. 351-359. p.

Levelek Turinból. (11rész.) Az a március. Regényrészlet. Kortárs, 1980/4. 521-532. p.

Levelek Turinból. (12rész.) Tavasztól-őszig. Regényrészlet. Kortárs, 1980/5. 676-689. p.

Levelek Turinból. (13rész.) Schwechat. Regényrészlet. Kortárs, 1980/6. 909-920. p.

Vinkó József: A nemzeten átgördülő história. Interjú. Magyar Hírlap, 1980. december 25. 15. p.

Magunkról-magunknak. A XIII. Budapesti Játékfilmszemléről. Publicisztika. Filmkultúra 1981/2. 5-8. p.

Ünnepi beszéd a könyvhét budapesti megnyitóján. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1981. május 30. 5. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Interjú. Magyar Nemzet, 1981. május 31. 11. p.

Budai Rózsa: Cseres Tibor regényei, szándékai. Interjú. Vas Népe, 1981. június 10. 5. p.

Cseterás Andrea: Felelősség a mű és az olvasó iránt. Beszélgetés Cseres Tiborral. Esti Hírlap, 1981. július 12. p.

Fagyejev, Szergej: Magyar írók a kongresszuson. Szergej Fagyejev interjúja Cseres Tiborral és Dobozy Imrével. Szovjet Irodalom, 1981/11. 142-144. p.

A háború dátumai. Novella. In.: Inter arma. Válogatás másfél évtized legjobb katonaelbeszéléseiből és verseiből. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1981. Zrínyi Kiadó, 115. p.

Át a jégen. Novella. In.: Százhetvenöt huszár. Válogatás a magyar irodalom legjobb katonaelbeszéléseiből. (1848-1945). (Szerk.: Tabák András.) Budapest. 1981. Zrínyi Kiadó, 462. p.

Jaj, de magas ég. Novella. In.: Antológia a felszabadulás utáni magyar irodalomból az általános iskola 5-8. osztályai számára. (Szerk.: Tóth Emőke.) Budapest. 1981. Tankönyvkiadó, 256. p.

Kompország katonái. [Simonffy András: Kompország katonái. Budapest. 1981 Magvető, 532 p. A regényről beszélget: Béládi Miklós, Cseres Tibor, Juhász Gyula, Erényi Tibor és Simonffy András.] Életünk, 1982/1. 31-41. p.

Dérczy Péter: Regényelméleti megfontolások nélkül kezdtem munkához. Interjú. Új Tükör, 1982/17. 10. p.

Hiszünk az értelmes jövőben. [Olesz Hancsar beszélgetése Cseres Tiborral.] Lejegyezte: Földeák Iván. Szovjet Irodalom, 1982/5. 159-164. p.

Zelei Miklós: Írók folyóiratokról. [Interjú., Fodor Andrással, Garai Gáborral, Hubay Miklóssal, Imre Lászlóval, Kenyeres Zoltánnal és Nagy Gáspárral.] Magyar Hírlap, 1982. december 31. 6. p.

Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. [A Magyar Rádió Társalgó c. műsorában elhangzott beszélgetések, többek között Cseres Tiborral a mai magyar irodalomról.] Interjúk. Budapest. 1982. Magvető Kiadó, 550 p.

Nyári gyakorlatok. Novella. In.: Nomád katona. (Szerk.: Győri László.) Budapest. 1982. Móra Kiadó172-181. p. (Kozmosz Könyvek.)

Kafka novelláját bemutatja: Cseres Tibor. [Franz Kafka: Jelentés egy Akadémiának.] In.: A kísértethajó utolsó útja. Budapest. 1982. (Szerk.: Tóbiás Áron.) Móra Kiadó. Kozmosz Könyvek, 158-159. p.

Cseres Tibor adta át a Művészeti Alap Nagydíját Illés Endrének, drLegány Dezsőnek és Raszlet Károlynak. Új Tükör, 1983. január 2. 43. p.

Justh Zsigmond szerelme. Novella. Magyar Nemzet, 1983. március 12. 12. p.

Justh Zsigmond szerelme. Novella. Látóhatár, 1983/5. 31-47. p.

Gulay István: Hogy jobban megértsük egymást. Beszélgetés Cseres Tiborral. Heves Megyei Népújság, 1983. május 21. 9. p.

A terebesi kastélyban. Dráma. Jelenkor, 1983/7–8. 609–623. p.

Cseres Tibor könyvajándék ajánlata. [Orbán Balázs: Székelyföld leírása.] Új Tükör, 1983. december 25. 2. p.

Két szál rózsa. Novella. In.: Asszonyaink arca. Antológia. (Szerk.: Borbély Sándor.) Budapest. 1983. Kossuth Kiadó, 64. p.

Magyar fa. Juglans Regia. Novella. In.: Mai magyar elbeszélők. (Szerk.: Béládi Miklós, B. Hajtó Zsófia.) Budapest. 1983. Móra Kiadó, 106-119. p. (Diákkönyvtár)

Elveszített és megőrzött képek. [A gyergyóremetei évekről, a Viharsarok c. lap alapításáról.] Kistenyésztők Lapja, 1984/2. 31. p.

Foksányi szoros. (1. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/6. 836-859. p.

Foksányi szoros. (2. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/7. 1012-1021. p.

Történelem és önismeret. Az íróval beszélget: G. Németh György és Molnár Károly. Honvédségi Szemle, 1984/8. 92. 102. p.

Foksányi szoros (3. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/8. 1246-1276. p.

Cseres Tibor a MISz képviseletében leleplezi az IGE emléktábláját. Új Tükör, 1984. szeptember 16. 43. p.

Író és közélet. [Szerdahelyi István beszélget Nemes Nagy Ágnessel, Weöres Sándorral, Török Sándorral, Bereményi Gézával, Fekete Gyulával, Cseres Tiborral, Balázs Józseffel és Garai Gáborral.] Kritika, 1984/9. 3-5. p.

Foksányi szoros. (4. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/9. 1354-1372. p.

Foksányi szoros. (5. rész.) Regényrészlet. Kortárs, 1984/10. 1572-1598. p.

Írás, fénykép, In.: G. Fábri Zsuzsa: 40 arc - 40 írás. Fotóalbum. Budapest. 1984. Szépirodalmi Kiadó, 27. p.

Justh Zsigmond szerelme. Novella. In.: Körkép '84Huszonnyolc mai magyar elbeszélés. (Szerk.: Kardos György.) Budapest. 1984. Magvető Kiadó, 187. p.

Foksányi szoros. Regényrészlet. Látóhatár, 1985/1. 9-35. p.

Lőcsei Gabriella: A Foksányi szoros nyilai. Készült a Magyar Nemzetnek, 1984. okóber, 19-én. Megjelent a Magyar Hírek-ben, 1985. február 2. 21. p.

Eszéki Erzsébet: Story vagy history? Beszélgetés Cseres Tiborral. Magyar Nemzet, 1985. február 23. 11. p.

Pomogáts Béla: Vallomások a történelemről. Beszélgetés a 70 éves Cseres Tiborral. Magyar Hírlap, 1985. április 1. 6. p.

Vízaknai csatákEgy készülő regény alaprajza. Kortárs, 1985/4. 20-33. p.

Bodnár György: A történelem kettős mérlegénCseres Tibor hetven éve. Kortárs, 1985/4. 139-145. p.

A televízió előtt Cseres Tibor. Szép Szó. Népszava, 1985. április 9. p.

Nemesi László: Cseres Tiborral Békésen. Békésmegyei Népújság, 1985. június 4. 6. p.

Négyszemközt Cseres Tiborral. Békésmegyei Népújság, 1985. június 29. 8. p

Bertha Bulcsú: "Népe sorsáról írjon... " Beszélgetés Cseres Tiborral. Jelenkor, 1985/7-8. 619-625. p.

Zelei Miklós: Nem hivatásosok - elhivatottak. [A könyvkiadás gondjairól.] Beszélgetés. Magyar Hírlap, 1985. szeptember 26. 6. p.

Két üzenet között. Dráma. I. rész: Jelenkor, 1985. okt. 833-846. p. II. rész: Jelenkor, 1985. nov. 929-952. p.

Szentesen nyitottuk meg a 25Őszi Megyei Könyvheteket. Szövetkezet, 1985. október 30. 3. p.

Megcsalt özvegyek. Novella. In.: Falusi Magyarország. Antológia. (Szerk.: Rádics József.) Budapest. 1985. Mezőgazdasági Kiadó, 276-280. p.

Fergeteg - Tarka idő. Novella. In.: Őrzők vigyázzatok. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1985. Zrínyi Kiadó, 155-156. p.

Hunyady Judit: "A márványt venni kell valahol..." Interjú. Olvasó Nép, 1986/3. 10-16. p.

Károly-Karcsi-Carol. Regényrészlet. Jelenkor, 1986/7-8. 577-602. p.

Vízaknai csaták. Regényrészlet. Kortárs, 1986/8. 57-87. p.

Tavasztól-őszig. Regényrészlet. Magyar Hírlap, 1986. december 12. 20-21. p.

Látogatás Konstancában. Regényrészlet. Népszabadság, 1986. december 24. 18. p.

Szülőföldem? A jelen. Publicisztika. In.: Szülőföldem MagyarországEmlékezések, karcolatok. (Szerk.: Erki Edit.) Budapest. 1986. Kossuth Kiadó, 62. p.

Ember fia és farkasa. Novella. In.: SzámadásMagyar írók elbeszélései, 1956-ról. Antológia. (Szerk.: Tabák Endre.) Budapest. 1986. Zrínyi Kiadó, 241 p.

Domokos Pál Péter koszorújához. Publicisztika. Életünk, 1986/12. 1121-1123. p.

Búcsú Koczogh Ákostól. Publicisztika. Confessio, 1987/1. 73-76. p.

Cseres Tibor felszólalása a XIországos békekonferencián. Publicisztika. Új Tükör, 1987. február 15. 23. p.

Vinkó József: Nemzetféltő teendőkben gondolkozzunk. Beszélgetés Cseres Tiborral a MISz elnökével. Nyugati Magyarság, 1987/2. 1. p.

Turi Tibor: Az író azt teheti, hogy írBeszélgetés Cseres Tiborral, a MISz elnökével. Magyar Szó, 1987. április 28. 12. p.

Levél a hatvanéves Sütő Andrásnak. Publicisztika. Élet és Irodalom, 1987. június 12. 1. p.

Jegyzetek a moszkvai fórumról. Publicisztika. Szovjet Irodalom, 1987/6. 123-125. p.

Ferdinánd-kapu. Publicisztika. Budapest, 1987/9. 39. p.

Változások az írókörökben. Publicisztika. Képes Újság, 1987/15. 14-15. p.

Örvös Lajos: "Nem fosztom meg az olvasót az olvasás örömétől". Beszélgetés. Budapest, 1987/9. 38-39. p.

Hegyi Gyula: Film és irodalom napjainkban. Debreceni beszélgetések. Magyar Hírlap, 1987. december 17. 10. p.

Győrffy Miklós: A népi-urbánus ellentétről. [Beszélgetés többek között Cseres Tiborral is.] In: Győrffy Miklós: Bagoly nappal. Budapest. 1987. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 69-83. p.

Győrffy Miklós: A mai magyar irodalmi életről. [Beszélgetés többek között Cseres Tiborral is.] In: Győrffy Miklós: Bagoly nappal. Budapest. 1987. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, 85-102. p.

Mikes a Kárpátokban és Etelközben. Regényrészlet. In.: Újhold Évkönyv, 1987/2. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest. 1987. Magvető Kiadó, 102-135. p.

Vízaknai csaták. Regényrészlet. In.: Körkép '87Huszonhét mai magyar elbeszélés. (Szerk.: Hegedős Mária.) Budapest. 1987. Magvető Kiadó, 94-122. p.

Tenni a lehetetlent. [Nyolcvanöt éve született Illyés Gyula. A körkérdéssel megkeresett írók válasza és művei.] Publicisztika. In.: Dombóvári Kalendárium, 1987-1988. Dombóvár, 1987. 44-48. p.

Sír az út mögöttünk. [Sára Sándor: Sír az út előttem c. alkotásáról.] Publicisztika. Hitel, 1988/1. 18-19. p.

Brády Zoltán: "Mindenki megjelent művéért felelős". Interjú. Képes 7, 1988. február 6. 34-37. p.

Tünde hazaviszi a koponyát. Regényrészlet. Magyar Nemzet, 1988. február 27. 11. p.

Thuróczi királyfit nemz?. Regényrészlet. Grimasz, 1988/2. 2. p.

Száraz Györgyre emlékezve. Publicisztika. Kortárs, 1988/3. 74. p.

Kölcsönhatások a film és az irodalom kapcsolatában. [Az 1987. december 10-11-én, a Debreceni Irodalmi Napokon elhangzott előadások szerkesztett, rövidített szövegei, többek között Cseres Tiboré is. Összeállította: Simon Zoltán.] Alföld, 1988/3. 44-61. p.

A Székely Hadosztály dicsősége, kálváriája és anabázisa. Regényrészlet. Életünk, 1988/3. 120-145. p.

Válasz és kommentárA Kritikai Szakosztály 8 vezetőségi tagjának javaslatához. Publicisztika. Kortárs, 1988/3. 132-136. p.

A 60 éves Domokos Géza köszöntése. Publicisztika. Népszabadság, 1988. május 18. 7. p.

Békecsinálás Párizsban. Regényrészlet. Jelenkor, 1988/5. 389-400. p.

Kulcsár Katalin: Gyorsinterjú Cseres Tiborral a Vízaknai csaták c. műve megjelenése alkalmából. Ünnepi Könyvhét, 1988. június 3-8. 4. p.

Szenkovics Péter: Egy megtért bárány vagy száz igaz? Találkozás Cseres Tiborral. Vas Népe, 1988. június 11. 5. p.

Örkény emléktáblájánál. Publicisztika. Új Tükör, 1988/26. 11. p. Könyvvilág, 1988. június 26. 11. p.

Békecsinálás Párizsban. Regényrészlet. Jelenkor, 1988/7. 79-97. p.

A "hűséges" Józsi Jenő. Publicisztika. Népszabadság, 1988. szeptember 10. 15. p.

Tamás Menyhért: A SzOT-díjasok véleménye. Cseres Tibor. Interjú. Népszava, 1988. szeptember 22. 6. p.

VadevezősA száz éves Tersánszky Józsi Jenőre emlékezve. Publicisztika. Népszava, 1988. december 24. 17. p.

E. Fehér Pál: "Minden jogtiprás bántja érzékenységünket". Beszélgetés. Népszabadság, 1988. október 8. 13. p.

Eszéki Erzsébet: Az író legyen istenkisértő. Beszélgetés Cseres Tiborral. Rakéta, 1988. november 3. p.

Irodalom és a "mass-médiák". Publicisztika. Népszabadság, 1988. november 19. 13. p.

Bálint Ibolya: Titok. Interjú Cseres Tiborral. Népszabadság, 1988. november 26. 6. p.

Sír az út mögöttünk. Publicisztika. Magyar Élet (Ausztrália.), 1988. december 15. 8-9. p.

Porta Orientális-Keleti kapu. Regényrészlet. Népszabadság, 1988. december 24. 18. p.

Áron emlékezete. Publicisztika. In.: Rakéta irodalmi kávéház, 1988. Visszaemlékezések. (Szerk.: Zsámboki Zoltán.) Budapest. 1988. Magvető Kiadó, 223-227. p.

Előszó. In.: A Magyar Irodalom évkönyve. 1988. (Szerk.: Pálinkás György.) Budapest. 1988. Írók Szakszervezete-Széphalom Könyvműhely, 5. p.

Érkezés béke-helyőrségbe. Novella. In.: Vallomás a katonáról. Antológia. (Szerk.: Illés Lajos.) Budapest. 1988. Zrínyi Kiadó, 90-106. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. InterjúIn: Nádor Tamás: Első olvasásra. Budapest. 1988. Múzsák, 43-45. p.

Történelmi párbeszéd a Ráday Kollégiumban. 1988: Kettős gyökerek. [Mezei András beszélget többek között Cseres Tiborral.] Confessio, 1989/1. 58-81. p. (Cseres Tibor válasza: 65-66. p.)

Mezei András: Cseres Tibor nyilatkozata. Interjú. New-Yorki Figyelő, 1989. február 3. 3. p.

Válasz és kommentárA kritikai szakosztály nyolc vezetőségi tagjának javaslatához. Publicisztika. Kortárs, 1989/3. 132-136. p.

Resicabánya színeváltozásai. Regényrészlet. Magyar Nemzet, 1989. április 1. 11. p.

Zay László: Többségben az egység. Beszélgetés Cseres Tibor írói pályájáról. Magyarország, 1989. április 21. 13-17. p.

Cseres Tibor elnöki minőségében írta alá. Új Tükör, 1989. április 23. 44. p.

Galgóczy Erzsébet ravatalánál. Publicisztika. Hitel, 1989. június 21. 5. p.

Papp Márió: "Két pártot is alapítottunk". Beszélgetés. Világ, 1989. szeptember 21. 38-39. p.

Lábadi Károly beszélget Cseres Tiborral, a Magyar Írószövetség elnökével. Magyar Képes Újság, 1989. október 12. 14. p.

Nagy N. Péter: Ismét együtt az írók. Cseres Tibor: a politikai viharok szervezetünkön kívülre kerültek. Interjú. Mai Nap, 1989. november 24. 10-11. p.

Cseres Tibornak, a MISz elökének beszámolója az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakról a Kertészeti Egyetemen. 1989. november 25-26. Új Tükör, 1989. december 3. 43. p.

Nevelt lány. Novella. Magyar Napló, 1989. december 15. 8. p.

Történelem és önismeret. In.: Oly sok viszály után a forradalom 33évfordulóján. (Szerk.: Benke László.) Amsterdam. 1989. Uitgeverij Forum, 412-425. p.

Elek és Krivoj Rog között. Regényrészlet. In.: Újhold Évkönyv, 1989/2. (Szerk.: Lengyel Balázs.) Budapest. 1989. Magvető Kiadó, 156-172. p.

Zöld Péter levelei a pápához. Novella. In.: Meddig tart még? Magyar írók történelmi elbeszélései. Budapest. 1989. Népszava Kiadó, 107-123. p.

Vak század. Novella. In.: Látkép a hegyrőlA nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiája. Budapest. 1989. Magvető Kiadó, 288-301. p.

Hovanyec László: Magyarok és nem magyarok. Interjú. Népszabadság, 1990. január 27. 9. p.

A bánáti nagy per. Publicisztika. Kortárs, 1990/1. 3-40. p.

"Minden magyar író a szövetség tagja lehet". Publicisztika. Alföld, 1990/2. 96. p.

Nevelt lány. Publicisztika. Látóhatár, 1990/3. 10-16. p.

Tanú a híd alatt. Publicisztika. Családi regényújság, 1990. április 10. 24. p.

Cseres Tibor: Aggodalom a romboló kisebbség miatt. [Kornis Mihály beszélget, többek között, Cseres Tiborral.] 168 óra, 1990. május 8. 21. p.

Fazekasék. Novella. Világ, 1990. május 17. 41-42. p.

Szőnyei: Mondták, ne vonakodjak. Interjú. Világ, 1990. május 17. 41-42. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Interjú. Könyvvilág, 1990. május 5. p.

Kolozsvári Papp László: Sós vízben konzerválva. Beszélgetés a 75 éves Cseres Tiborral. Korunk, 1990/5. 560. p.

Kié március 15? Hitel, 1990/5. 2. p.

Tanú a híd alatt. Publicisztika. Korunk, 1990/5. 564-572. p.

V. Gy.: Talán a Tündérkert foszlányai maradhatnak. Interjú Cseres Tiborral az Őseink kertje, Erdély c. regényéről. Népszabadság, 1990. június 2. 14. p.

Szakolczay Lajos: Aggodalom és gyónás. Interjú. Kortárs, 1990/6. 127-136. p.

Mit hozott a száz nap? [Cseres Tibor is nyilatkozik.] Magyar Nemzet, 1990. augusztus 25. 7. p.

Vak század. Publicisztika. Látó, 1990/8. 874-881. p.

Kuvaszok. Novella. Népszava, 1990. november 17. 9. p.

Takács István: A méghidegebb napok. Cseres Tibor új könyvéről. [Vérbosszú Bácskában.] Interjú. Népszava, 1990. december 8. 8-9. p

Okkult beszélgetés. Publicisztika. Népszava, 1990. december 23. 15. p.

1943feburár 15Ami a Parázna szobrokból kimaradt. Publicisztika. Kortárs, 1990/12. 69-82. p.

Szerdahelyi Szabolcs: Beszélgetés Cseres Tiborral a MISz elnökével. In: Szerdahelyi Szabolcs: Megjelenések könyve. Budapest. 1990. Idea Tours Kiadó. 101-104. p.

Gyilkossági szokások. (1. rész.) Regényrészlet. [A készülő Vérbosszú Bácskában c. mű első fejezete.] Napló (Szabadka), 1991. január 4. 17. p.

Gyilkossági szokások. (2. rész.) Regényrészlet. [A készülő Vérbosszú Bácskában c. mű első fejezete.] Napló (Szabadka), 1991. január 9. 13. p.

Gyilkossági szokások. (3. rész.) Regényrészlet. [A készülő Vérbosszú Bácskában c. mű első fejezete.] Napló (Szabadka), 1991. január 16. 17. p.

Illés Sándor: Kiáltás negyvenezer magyarért. Interjú. Reform, 1991. január 25. 16-17; 25; 48-49. p.

Bezdáni emberek. Publicisztika. Kortárs, 1991/2. 50-68. p.

"Szenttamás-Földvár: oda és vissza". Publicisztika. Reform, 1991. február 1. 35. p.

Szivác máig nem mer gyászolni. Publicisztika. Reform, 1991. február 8. 35. p.

Vérbosszú Bácskában. Publicisztika. Magyar Élet, 1991. március 14. 10. p.

Kölcsönös megbékélés. Cseres Tibor gondolatait lejegyezte: N. V. Nemzet és Világ, 1991. március 15. 15. p.

Mátyás István: Vérbosszú Bácskában. Beszélgetés. Magyar Fórum, 1991. április 29. 9. p.

A költő iszonyatairól. [József Attiláról.] Publicisztika. Tekintet, 1991/4. 95-98. p.

"... dedikálom... ". [Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában.] Könyvvilág, 1991/5. 280. p.

Lukácsy András: Beszélgetés Cseres Tiborral és Sándor Ivánnal. Magyar Hírlap, 1991. június 1. 2. p.

D. Szabó Ede: Negyvenezer halott magyarBeszélgetés Cseres Tiborral. Új Magyarország, 1991. június 22. 9. p.

Madarász Imre: Vérbosszú Bácskában. Interjú. Magyar Fórum, 1991. július 5. 3. p. 

Adorján-Nadrijan - A póruljárt. Publicisztika. Múzsa (A Népújság melléklete.), 1991. november 1. 9-10. 8. p.

Tájékozódásom előzményei. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1992. január 22. 10. p.

"Az üres héj összeroppan". [A magyarság megmaradásáról.] Reform, 1992. január 23. 3. p.

Semmiért egészen? Szabó Lőrincről. Publicisztika. Extra Vasárnap, 1992. március 22. 6. p.

Történelem a szépprózában. [Gondolatok a nemzettudatról.] Publicisztika. Korunk, 1992. április. 74-76. p.

Három trauma egy nyáron. Publicisztika. Vasárnap, 1992. május 3. 6. p.

Utak Veres "kegyelmes" úrral. Publicisztika. Vasárnap (A Szélrózsa melléklete.), 1992/7. = Korunk, 1992/12. 44-48. p.

Justh Zsigmond ébresztése. Publicisztika. Tekintet, 1992/4. 113-120. p.

Orbán Balázs ünnepére. Publicisztika. Hitel, 1992. május 13. 1. p.

A "Lex Apponyi" körüljárása. Publicisztika. Európai Utas, 1992/6. 4-6. p.

Magyar írók a NKVD szorításábanAsztalos csillaga - Szabó Pál, a "kém" és "diverzáns". Publicisztika. Heti Magyarország, 1992/32. 14-15. p.

Haza a magasban. [Elhangzott a Hunyadi Szövetségnek a Nemzeti Színházban április 26-án rendezett jótékonysági gálaműsora előtt.] Holnap, 1992/7-8. 65. p.

Józsi Jenő és a nők. Publicisztika. Vasárnap, 1992. augusztus 9. 8. p.

Válságtudatunk eredeteMagyarság az ezredfordulón. Publicisztika. Magyar Nemzet, 1992. augusztus 10. 5. p.

Ki-ki bátorsága szerint. [Tokaji Írótábor, 1992.] Publicisztika. Magyar Hírlap, 1992. augusztus 22. 4. p.

Móricz Zsigmond emlékezeteNem halála napját ünnepeljük, hanem a gondolatait. Magyar Nemzet, 1992. szeptember 5. 10-11. p.

Hallottuk Brezsnyev kürtölését. Publicisztika. Kortárs, 1992/10. 51-55. p.

Kamondy László (1928-1972). In.: Kamondy László Emlékkötet. Zalaegerszeg. 1992. Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 98-100. p.

1943február 15. Regényrészlet. In.: Körkép '92Huszonhat mai magyar író kisprózája. Budapest. 1992. Magvető Kiadó, 48-64. p.

Megnyitó, zárszó 13. In.: KorfordulóKísérlet és változások az autonómiára1968-1992. Az 1992. évi Tokaji Írótábor Tanácskozása. Miskolc. 1993. Tokaji Írótábor Egyes., 269. p

Köszöntő, felszólalás: 45. In.: Zimonyi Zoltán: Történelmi lecke. Az, 1991. évi Tokaji Írótábor tanácskozása. A Tokaji Írótábor a sajtóban. 1972-1992. Bibliográfia. Miskolc. 1992. Megyei Önkormányzat, 80-82. p. (A Tokaj Írótábor Évkönyve)

Legényke a gáton. Novella. In.: Százszorszép novellák II. (Vál. és szerk.: Berkes Erzsébet.) Budapest. 1992. Móra Kiadó, 131-141. p.

Borenich Péter: Zsarolás vagy alku? Az írók 1956-al kapcsolatos testületi aláírásai. [Cseres Tibor is nyilatkozott.] Népszabadság, 1993. január 23. 23. p.

Albert Zsuzsa: Legenda Tersánszky Józsi Jenőről. [Közli Cseres Tibor emlékeit is.] Forrás, 1993/2. 34-47. p.

Egy szem-éremgyűjtő túlzásai. Regényrészlet. Hitel, 1993/4. 24. p.

Óriás bejövetele a Tücsökzenébe. Lyukasóra, 1993/4. 12-13. p.

Másfél évem Viharsarokban. Publicisztika. Népszabadság, 1993. június 2. 18-19. p.

Móricz nyomdokán. Publicisztika. Világszövetség, 1993. szeptember 29. 22. p.

Élettöredékek Kovács Imrével. Európai Utas, 1993/10. 31-38. p.

Móricz Zsigmondról. Publicisztika. Lyukasóra, 1993/12. 3. p.

Parainézis-féle újonc-jelölteknek. In.: Katonaetika. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: Molnár Károly.) Budapest. 1993. Zrínyi Kiadó, 7-18. p.

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Titoist atrocities in Vojvodina, 1944-1945. Serbian vendetta in Bácska. [Vérbosszú Bácskában.] Buffalo, NY. 1993. Hunyadi Publishing, 166 p.

bolgár

Студени дни. [Hideg napok.] (Ford.: Katja Kamerova.) Szófia. 1970. Narodna mladezs, 154 p.

cseh

Chladné dny. [Hideg napok.] (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1978. Odeon, 177 p.

francia

Jours glacés. [Hideg napok.] (Ford.: Anne-Marie de Backer, Philippe Haudiquet, Georges Kassai.) Párizs. 1971. Gallimard, 175 p.

horvát

Krvna osveta u Bačkoj. [Vérbosszú Bácskában.]  (Ford.: Ildiko Drasković.) Zágráb. 1993. AGM, 257 p. 

lengyel

Zimne dni. [Hideg napok.] (Ford.: Tadeusz Olszańsk.) Varsó. 1980. Państwowy Instytut Wydawniczy, 136 p. = (Ford.: Tadeusz Olszańsk.) Varsó. 1986. Państwowy Instytut Wydawniczy, 174 p.

német

Der Melonenschütz und andere Erzählungen. Válogatott elbeszélések. (Ford.: Heinrich Weissling.) Lipcse. 1954. Reclam, 113 p.

Kalte Tage. ([Hideg napok.] (Ford.: Ita Szent-Iványi.) Berlin. 1967. Verlag Volk Und Welt, 215 p.

Rebell wider Habsburg. Lebensroman des Lajos Kossuth. [Én, ​Kossuth Lajos.] (Ford.: Csongár Álmos.) Berlin. 1987. Verlag der Nation, 456 p.

román

Zile geroase. [Hideg napok.] (Ford.: Sever Noran, előszó: Ion Aszody.) Bukarest. 1967. Pentru Literatura Universala, 203 p.

szerb

Hladni dani. [Hideg napok.] (Ford.: Sava Babić.) Szabadka – Belgrád. 1966. Minerva, 205 p.

szlovák

Požiar v Hódréte. [Tűz Hódréten.] (Ford.: Ladislav Jánsky.) 1952. Pozsony. Tatran, 207 p.

Dvestopätʹdesiat ročná Békéščaba. [A kétszázötven éves Békéscsaba.] (Cseres Tibor szövegével és Korniss Péter fotóival, ford. Králik Aladár.) Békéscsaba. 1969. Városi Tanács, 56 p.

orosz

Двecти пятьдесят лет Бeкeшчабe. [A kétszázötven éves Békéscsaba.] (Cseres Tibor szövegével és Korniss Péter fotóival, ford. Földeák Iván.) Békéscsaba. 1969. Városi Tanács, 56 p.

Холодние дни. [Hideg napok.] (Ford.: Vjacseszlav I. Szereda, O. Taraszenko.) Moszkva. 1985. Raduga, 414 p.

 

Szakirodalom

Önálló kötetek

Zappe László: Cseres Tibor. Budapest. 1975. Akadémiai Kiadó, 115 p.

(Kortársaink)

Furkó Zoltán: Cseres Tiborról. Budapest. 2005. Szenci Molnár Társaság, 139 p.

Márkus Béla: Cseres Tibor. Budapest. 2022. MMA Kiadó, 456 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Megindul az élet az Auróra irodalmi szakosztályában. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 3. 1. p.

Sőtér István: Cseres Tibor. In: Négy nemzedék. (Szerk.: Sőtér István.) Budapest. 1948. Parnasszus, 244-246; 333. p.

Faragó Vilmos: Írói arcképek. Cseres Tibor. A Könyv, 1964/12. 432-433. p.

Szeberényi Lehel: Cseresünk, Tiboroszunk. [Az 50 éves író köszöntése.] Élet és Irodalom, 1965. március 27. 5. p.

Pomogáts Béla: Cseres Tibor. Jelenkor, 1968/3. 250-256. p.

Cseres Tibor Szirákon. Beszámoló az ünnepi könyvhét salgótarjáni központi ünnepségéről. Nógrád, 1969. június 4. 3. p.

Dér Endre: A fegyverek elcsendesültével, 1945 tavaszán. [Cseres Tiborról is megemlékezik.] Építőmunkás, 1970. április 3. p.

Beke György: Írás és felelősség. Előre (Bukarest), 1970. április 26. 5-6. p.

Kántor Lajos: Átváltás pillanatai. In: Kántor Lajos: Alapozás. Klasszikus - kortársak. Tanulmányok, esszék. Bukarest. 1970. Kriterion, 364-374 p.

Marx József: Kórkép a körképről [Cseres Tibor: Öregkori sajátosságok c. írásáról.] Élet és Irodalom, 1971. július 3. 11. p.

Szitnyai Zoltán: "A megátalkodottak" [Többek között Cseres Tiborról is megemlékezik.] Hadak Útján, 1971. június 3-5. p.

Dancsev Toso: A magyar szépirodalom negyedszázada Bulgáriában. [Cseres Tiborról is ír.] Kortárs, 1971/9. 1490- 1491. p.

Thiery Árpád: Cseres Tibor. A Szép Szó portréja. Népszava, 1973. október 20. 8. p.

Kiczenkó Judit: Rokonvesztéstől a rokonkeresésig. Cseres Tibor újabb novelláiról. [Itt a földön is novelláskötetről.] Kortárs, 1974/2. 293-296. p.

A. G. Folyóiratszemle. Pályák emlékezete. Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek. Magyar Nemzet, 1975. február 21. 4. p.

Csák Gyula: Cseres Tibor 60 éves. Élet és Irodalom, 1975. március 29. 3. p.

T. M.: Cseres Tibor Kossuth-díjas. Népszava, 1975. április 4. 8. p.

-d. i. -: Cseres Tibor. [Kossuth-díj.] Magyar Nemzet, 1975. április 4. 13. p.

Prózai helyzet. Újabb eszmecsere prózairodalmunkról. Összeállítás. Látóhatár 1976/3. Cseres Tiborról a 142. p.

Kálmán Béla: Nyelvcsere. [Reflexió Cseres Tibor írására.] Élet és Irodalom, 1976. április l0. 2. p.

Dér Endre: Élet és halál. Új Auróra, 1978/3. 83-84. p.

Szabolcsi Miklós: Magyar irodalom, kritika, valóság a 70-es években. Látóhatár, 1978/11. 150 p.

Mágori Erzsébet: Cseres Tibor portréja. Filmvilág, 1979/3. 31-32. p.

Íróvendégek a könyvhéten: Cseres Tibor. Csongrádmegyei Hírek, 1979. május 30. 4. p.

Hunyady Judit: "Az irónia felold.. " Cseres Tibor egy napja. Új Tükör, 1980/25. 26-27. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor. In.: Nádor Tamás: 33x10. Interjúk és vallomások az ifjúságról és az irodalomról. Budapest. 1980. Kozmosz Könyvek, 553 p.

Tóbiás Áron: Cseres Tibor. Hét, 1980/18. 10. p.

Boldizsár Iván: Sorban állás, magyar módra [Említi Cseres Tibor könyvheti megnyitóját.] Élet és Irodalom, 1981. június 13. 1. p.

Morvay Péter: Kilenc országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőtalálkozó eredményei és tanulságai. [Cseres Tibort is említi.] Honismeret, 1981/5. 11. p.

Cselényi László: Mellékszereplők, avagy az azonosság zavarai [Cseres Tibor, Esterházy Péter, Lengyel József, Nádas Péter regényeiről]. Irodalmi Szemle, 1981/9. 849-856. p.

Tamás István: Cseres-dráma. [A Fekete rózsa c. mű tv-film változatáról.] Új Tükör, 1981. 31. p.

Béládi Miklós: Helyzetkép. Jegyzetek a mai magyar szépprózáról. Látóhatár, 1982/6. Cseres Tibor munkásságáról 126-127. p.

Dobozi Eszter: Antológia a felszabadulás utáni magyar irodalomból. Forrás, 1982/4. 91-92. p.

Kántor Lajos: Historizmus-regény-történelem. Korunk, 1982/7. 573-574. p.

Iszlai Zoltán: Felelgető monológok. Debrecen: Irodalom szerepe ma. Élet és Irodalom, 1982. november 27. 8-9. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Here-báró - Ember fia és farkasa - Fekete rózsa. In: Nádor Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. Budapest. 1983. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 18-22. p.

A 70 éves Cseres Tibort köszönti: Bata Imre. Élet és Irodalom, 1985. március 29. 7. p.

Berkes Erzsébet: Az asztal előtt. Cseres Tibor hetvenéves. Élet és Irodalom, 1985. március 29. 7. p. = Az Asztal előtt. Cseres Tibort hetvenéves. Magyar Nemzet, 1985. március 30. 11. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor 70. születésnapjára. Zalai Hírek, 1985. március 30. 7. p.

Z. L [Zappe László]: Cseres Tibor hetvenéves. Kritika, 1985/3. 22. p.

Pomogáts Béla: Vallomások a történelemről. Cseres Tibor hetvenéves. Magyar Hírlap, 1985. április 1. 6. p.

Major Ottó: Cseres Tibor köszöntése 70. születésnapján. Hazai Tükör, 1985. április 1. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor hetvenéves. Békésmegyei Népújság, 1985. április 1. 4. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor születésnapjára. Petőfi Népe, 1985. április 1. 5. p.

Sarkadi László: Cseres Tibor hetvenéves. Népszabadság, 1985. április 1. 7. p.

Alföldy Jenő: Az irodalmi publicista. [Berkes Erzsébet: Pillanatképek c. művéről, Cseres Tibor művészetének értelemzéséről.] Élet és Irodalom, 1985. április 5. 11. p.

Apáti Miklós: Tetőantenna. Lobogóm: Cseres Tibor. Film-Szinház-Muzsika, 1985. április 13. 20. p.

Bertha Bulcsú: Hetven éves a közszékely (Cseres Tibor köszöntése). Jelenkor, 1985/4. 345-347. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor születésnapjára. Tiszatáj, 1985/4. 34-35. p.

Magyarországi íróvendégek Újvidéken. Magyar Szó, 1987. február 25. 10. p.

Görömberi András: Nemzettudat a mai magyar irodalomban. Itt-Ott (Portland, USA), 1987/3. 29-30. p.

Széman Béla: Nagydíj után. Vízaknai csaták előtt. Az író-elnök Cseres Tibor munkásságáról. Vasárnapi Hírek, 1987. december 26. 7. p.

Bárány Tamás: Villanófény. Budapest. 1987. Kozmosz Könyvek, 271 p. [Cseres Tiborról a 60-61. p.]

Zöldi László: Az ÉS vitái. Budapest. 1987. Múzsák Közművelődési Kiadó, 191 p. [Cseres Tiborról 70. 156. 187. p.]

Sediánszky János: Cseres Tibor az Új Tükör Irodalmi Kávéházában. Új Tükör, 1988. február 28. 46. p.

Varga Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Vajda György és Cseres Tibor az Irodalmi, Kiadói és Tanácsadó Testületről. Könyvvilág, 1988/2. 4. p.

Király István: Irodalom és ideológia. Kritika, 1988/2. 3-6. p.

Cseres Tibor SzOT-díjas. Népszava, 1988. április 28. 6. p.

Nádra Valéria: A nemzeti önbecsülés krónikása. Magyar Nemzet, 1988. április 30. 9. p.

s. e.: A sikerlista élén: Cseres. Vasárnapi Hírek, 1988. június 5. 3. p.

Furkó Zoltán: Cseres Tibor. Kortárs, 1988/11. 132-139. p.

Tamás Menyhért: Cseres Tibor. Népszava, 1988. szeptember 22. 6. p.

dénes: Az értelmiség méltóságáért. Új szervezet alakul a közeljövőben. Magyar Nemzet, 1988. november 29. 4. p.

Mezei András: Kettős gyökerek. Történelmi párbeszéd, 1988. Confessio, 1989/1. 65-66. p.

Fábri Péter: Kétélű kardok. [Cseres Tibor elnöki törekvéseiről.] Új Tükör, 1989. március 26. 18-19. p.

Kőváry E. Péter: Viharsarki emlékek. Népszabadság, 1989. április 5. 8. p.

Magyar Napló. Ma indul az írók lapja. Magyar Hírlap, 1989. október 13. 6. p.

Bársony Éva: Várják a miniszterelnököt is. Ma kezdődik az írók közgyűlése. Esti Hírlap, 1989. november 25. 1-2. p.

Befejeződött az írószövetség közgyűlése. Népszava, 1989. november 27. 6. p.

Varsányi Gyula: Az írók írnak. Népszabadság, 1989. november 27. 3. p.

Új választmány az írószövetség élén. Magyar Nemzet, 1989. november 27. 6. p.

Írószövetségi Nyilatkozat az MTV és a Rádió társadalmi ellenőrzéséről. A MISz választmánya a TV és a Rádió felügyelő bizottsága tagjai sorába választotta Cseres Tibort. Magyar Nemzet, 1989. november 28. 8. p.

Zöldi László: A múlt prófétája. Budapest. 1989. Magvető kiadó, Cseres Tibor műveiről 153-155. p.

Bertha Bulcsú: Kenyér az író kosarában. Cseres Tibor életművéről. Élet és Irodalom, 1990. március 30. 11. p.

Módos Péter: A felelős írástudó. Cseres Tibor 75. születésnapján. Magyar Nemzet, 1990. március 31. 11. p.

A nemzettudat építője. Cseres Tibor Kossuth-díjas író 75 éves. MaHo, 1990. április 2. 26. p.

Páskándi Géza: Gabna-innep. A hetvenötéves Cseres Tibornak küldöm. Kortárs, 1990/4. 72-78. p.

Írók és tudósok kitüntetése. [Cseres Tibor a babérkoszorúval ékesített zászlórendet nyerte el-életművéért.] Magyar Nemzet, 1990. június 14. 6. p.

Méhes György: Erdélyi labirintus. Széljegyzet Cseres Tibor új regényéhez. Magyar Nemzet, 1990. október 1. 2. p.

Eszéki Erzsébet: Cseres Tibor: Az író legyen istenkísérő. In: Eszéki Erzsébet: Kibeszéljük magunkat. Budapest. 1990. Múzsák Kiadó, 83-90. p.

k. f.: Vajdasági emlékezés a Hideg napokról. Népszabadság, 1991. január 23. 3. p.

Pálfy G. István - Gubcsi Lajos: A Magyar Művészeti Alapítvány díjazottjai, 1991-ben. Hitel, 1991/23. 24-25. p.

Meghalt Cseres Tibor. Magyar Nemzet, 1993. május 25. 11. p.

Z.L. [Zappe László]: Meghalt Cseres Tibor. Népszabadság, 1993. május 25. 16. p.

Alexa Károly=Világszövetség, 1993. június 8. 29. p.

Bodnár György: Cseres Tibor (1915-1993). Magyar Napló, 1993/13. 7-8. p.

Bertha Bulcsú: Cseressel az olasz vonaton. Lyukasóra, 1993/7. 1-2. p.

Kiss Dénes: Távbeszélés Cseres Tiborral. Lyukasóra, 1993/7. 2. p.

Fodor András: Cseres Tiborról. Lyukasóra, 1993/7. 3. p.

Szeberényi Lehel: Az Időt mégiscsak legyűrte. Lyukasóra, 1993/7. 5. p.

Szeghalmi Elemér: Cseres Tibor halálára. Lyukasóra, 1993/7. 4. p.

Varga Domokos: Így rendeltetett. Lyukasóra, 1993/7. 6. p.

Czegő Zoltán=Magyar Fórum, 1993/25. 9. p.

Dér Endre=Délmagyarország, 1993. június 2. 5. p.

Görgey Gábor: Búcsú Cseres Tibortól. Élet és Irodalom, 1993. június 18. 2. p.

Györgyey Klára=Szivárvány, 1993. augusztus 155-156. p.

Mezei András= CET 9-10. 109-110. p.

Tüskés Tibor: Könyvmoly. Cseres Tibor búcsúja. Lyukasóra, 1993/10. 29. p.     

 

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

 

Tájkép, elöl guggolva én

Vajda Endre: Pálos Tibor: Tájkép, elöl guggolva én. Válasz, 1937. 506-507. p.

Sz. [Szabó Ferenc] Körösvidék, 1937. április 18. 5. p.

rma [Rónai Mihály András]: Két költő. Pesti Napló, 1937. július 18. 41. p.

Jankovich Ferenc: Pálos Tibor: Tájkép, elöl guggolva én. Vár, 1938. február. 13. p

 

Zöld levél árnyéka

Marosi Péter: Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Március, 1943. február 4. p.

Ró. [Rónai Mihály András]: Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Keleti Újság, 1943. március 12. 4. p.

Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Magyar Szemle, 1943. november 5. 279. p.

Bóka László: Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Magyar Nemzet, 1943. november 25. 9. p.

Nagy Tibor:  Jelenkor, 1944. február 15. 12. p.

 

Tűz Hódréten

Molnár Miklós: Tűz Hódréten. Cseres Tibor regénye. Szabad Nép, 1951. február 2. 7. p

 

Tél és nyár

Kolta Ferenc: Cseres Tibor: Tél és nyár. Dunántúl, 1952/2. 71-74. p.

Hubay Miklós: Cseres Tibor: Tél és nyár. Magyar Nemzet, 1952. június 8. 7. p.

Bodnár György: Cseres Tibor: Tél és nyár. Új Hang, 1952/7. 92-94. p.

Földes Anna: Tél és nyár. Cseres Tibor elbeszélései. Csillag, 1952/8. 1015-1021. p.

 

Nádudvari emberek

A hónap irodalom terméséről. Új Hang, 1953/6. 143-144. p.

 

Térdig érő tenger

Fekete Gyula: Cseres Tibor: Térdig érő tenger. Művelt Nép, 1954/37. 5. p.

Hubay Miklós: Cseres Tibor: Térdig érő tenger. Irodalmi Újság, 1955. január 22. 6. p.

Rohács Ervin: Cseres Tibor: Térdig érő tenger. Irodalmi Újság, 1955. december 24. 8. p.

 

Fergeteg fia

Tóth Béla: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Alföld, 1955/4. 83-85. p.

Örkény István: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Irodalmi Újság, 1955. augusztus 13. 6. p.

Csulák Mihály: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Irodalmi Újság, 1955. augusztus 27. 8. p.

Fábián Kata: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Művelt Nép, 1955. augusztus 28. 6. p.

Toma Ádám: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Irodalmi Újság, 1955. szeptember 3. 4. p.

Vargha Balázs: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Magyar Nemzet, 1955. szeptember 14. 5. p.

Illés Jenő: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Szabad Nép, 1955. december 10. 4. p.

Simándi Béla: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Irodalmi Tájékoztató, 1955. 117. p.

Földes Anna: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Új Hang, 1956/1. 55-56. p.

 

Here-báró

Tóth Béla: Cseres Tibor: Here-báró. Alföld, 1956/4. 129-130. p.

Czibor János: Cseres Tibor: Here-báró. Irodalmi Újság, 1956. június 9. 2. p.

Maróti Andor: Here báró - Cseres Tibor regénye. Magyar Nemzet, 1956. június 30. 5. p.

Galsai Pongrác: Cseres Tibor: Here-báró. Szabad Nép, 1956. augusztus 3. 4. p.

Boldizsár Iván: Cseres Tibor: Here-báró. Béke és Szabadság, 1956. augusztus 15. 14. p.

Örkény István: Cseres Tibor: Here-báró. Here-báró. Csillag, 1956/8. 394-397. p.

G. P. [Galsai Pongrác]: Cseres Tibor: Here-báró. Könyvtáros, 1956. 107. p. = Könyvbarát, 1956/9. 38. p.

Illés Jenő: Cseres Tibor: Here-báró. Esti Budapest, 1956. október 20. 6. p.

Örkény István: A mogigráphiáról. In: Örkény István: Visszanézve. Arcképek, korképek. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 112-119. p. (Örkény István művei)

 

Különféle szerelmek

Albert Gábor: Cseres Tibor: Különféle szerelmek. Kortárs, 1957/4. 631-633. p.

Czibor János: Írók és művek. Esti Hírlap, 1957. december 1. 2. p.

Simándi Béla: Cseres Tibor: Különféle szerelmek. Könyvtáros, 1958. 70. p. = Könyvbarát, 1958. 38. p.

Hubay Miklós: Cseres Tibor: Különféle szerelmek. Tükör, 1958. január. 86-87. p.

- ng.: Cseres Tibor: Különféle szerelmek. Petőfi Népe, 1958. február 16. 7. p.

Iszlai Zoltán: Különféle szerelmek. Cseres Tibor novellái. Új Tükör, 1985/3. 2. p. = Látóhatár, 1985/6. 213. p.

Bodnár György: Az első negyedszázad novellái (Cseres TiborKülönféle szerelmek). Jelenkor, 1985/4. 348-350. p.

 

Az utolsó bűbájos meg a tanítványa

Nagy Péter: Irodalmi Figyelő. Cseres Tibor. Magyar nemzet, 1959. július 1. 4. p.

 

Várakozó özvegyek

Ungvári Tamás: Cseres Tibor novellái. Magyar Nemzet, 1960. október 26. 4. p.

Tóth Sándor: Cseres Tibor: Várakozó özvegyek. Népszabadság, 1960. november 24. 8. p.

Baja Ferenc: Cseres Tibor: Várakozó özvegyek. Kortárs, 1961/1. 147. p.

 

Pesti háztetők

Kelemen János: Cseres Tibor novellái: Várakozó özvegyek. Élet és Irodalom, 1961. február 17. 6. p.

Rónay György: Az olvasó naplója. Vigília, 1961/7. 432-433. p.

B. Gy. F.: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Népszava, 1961. december 23. 4. p.

F. I. [Fenyő István]: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Népszabadság, 1962. február 9. 9. p.

Ferenczi László: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Élet és Irodalom, 1962. március 17. 8. p.

Kardos József: Meditálás egy új regényről. Cseres Tibor: Pesti háztetők. Tiszatáj, 1962/3. 9. p.

Ilia Mihály: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Új Írás, 1962/5. 535-536. p.

Seres József: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Kortárs, 1962/9. 1410-1411. p.

Szalontay Mihály: Az életműsorozat legújabb kötete. [Pesti háztetők. Az utolsó bűbájos. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 616 p.] Békésmegyei Népújság, 1985. december 24. 9. p. = Az életműsorozat legújabb kötete. Hajdú-Bihari Napló, 1985. december 7. 9. p. = Fejérmegyei Hírek, 1985. december 6. 5. p.

 

Hideg napok

Károly Alexa: Cseres Tibor: Die Kalten Tage der Vergangenheit. Bücher aus Ungarn, 1964/84. 23. p.

Horgas Béla: Hideg napok. Kortárs, 1964/7. 1149-1151. p.

Erki Edit: Felismert és fel nem ismert sikerek. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 22. 2. p.

B. Nagy László: Cseres Tibor: Hideg napok. Élet és Irodalom, 1964. október 31. 6. p.

Taxner Ernő: Cseres Tibor útja. Kritika, 1964/10. 48-52. p.

Bíró Ferenc: Cseres Tibor: Hideg napok. Népszabadság, 1964. november 11. 8. p.

S. E. [Sós Endre]: Hideg napok. Cseres Tibor négy kisregénye. Magyar Nemzet, 1964. november 22. 13. p.

Kiss Gábor: Cseres Tibor: Hideg napok. Alföld, 1965/2. 89-90. p.

Szabó B. István: Cseres Tibor kisregényei és novellái. Kritika, 1965/2. 53-54. p.

Nacsády József: Cseres Tibor: Hideg napok. Tiszatáj, 1965/2. 132-134. p.

Fenyő Miksa: Irodalom. Irodalmi Újság (London), 1965. április 15. 6-7. p.

Seres József: Cseres Tibor két új könyve. [Hideg napok és a Búcsú nélkül.] Jelenkor, 1965/4. 398-400. p.

Mészöly Dezső: Cseres Tibor: Hideg napok. Kortárs, 1965/5. 833-834. p.

Szappanos Balázs: Cseres Tibor: Könyvtáros, 1965. 424-426. p.

Tóth Dezső: A magyar irodalom története a felszabadulás után. Tézisek. Kritika, 1965/12. 48-50. p.

Faragó Vilmos: The bitter brew. The New Hungarian Quoterly, 1966/21. 56-58. p.

Tardos Tibor: A döbbenet objektivitása. Irodalmi Újság (London), 1966. június 15. 8. p.

B. Nagy László: Az író laser-sugara (Cseres Tibor: Hideg napok). In: B. Nagy László: A teremtés kezdetén. Budapest. 1966. Szépirodalmi Könyvkiadó, 364-367. p.

Faragó Vilmos: Hideg napok (Cseres Tibor regénye). In: Faragó Vilmos: Perben harag nélkül. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 54-58. p.

Tóth Dezső: Mai irodalmunk-mai életünk. [Hideg napokról is.] Látóhatár, 1976/10. 118-142. p.

Pomogáts Béla: Harminchárom új magyar regény. Regény a háborús felelősségről. In: Regénytükör. Budapest. 1977. Kozmosz Könyvek, 96-103 p.

Horpácsi Sándor: Cseres Tiborról, a Hideg napok szerzőjéről. Déli Hírlap, 1979. január 6. 2. p.

Major Ottó: Az értelem látomásai. In: Major Ottó: Értelem és szenvedély. Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 66-70. p.

Ember Mária: Holocaust a magyar prózairodalomban. [Említi a Hideg napokat.] Magyar Nemzet, 1990. szeptember 8. 11. p.

 

Búcsú nélkül

P. J.: Cseres Tibor: A nemzeti önismeret regénye. Élet és Irodalom, 1965. január 30. 6. p.

Nagy Magdolna: Cseres Tibor: Búcsú nélkül. Társadalmi Szemle, 1965/3. 119. p.

Rigó Béla: Cseres Tibor: Búcsú nélkül. Tiszatáj, 1965/4. 309-310. p.

Szappanos Balázs: Cseres Tibor: Búcsú nélkül. Kortárs, 1966/2. 321-323. p.

Zappe László: Mitől új? Népszabadság, 1981. március 21. 7. p.

 

Fekete rózsa

Falus Róbert: Könyvszemle. Népszabadság, 1966. december 30. 7. p.

Szabolcsi Gábor: Cseres Tibor: Fekete rózsa. Népszabadság, 1967. január 19. 7. p.

Grezsa Ferenc: Cseres Tibor: Fekete rózsa. Tiszatáj, 1967/4. 406-407. p.

Jenkei János: Cseres Tibor: Fekete rózsa. Jelenkor, 1967/7-8. 756-757. p.

 

Ember fia és farkasa

Falus Róbert: Könyvszemle. Népszabadság, 1967. június 9. 7. p.

Ilia Mihály: Cseres Tibor: Ember fia és farkasa. Tiszatáj, 1967/10. 973-974. p.

Kántor Lajos: A kaland áldozatai. Igaz Szó, 1967/11. 784-786. p.

r. f. [Rufy Péter]: Ember fia és farkasa. Cseres Tibor elbeszélései. Magyar Nemzet, 1967. július 9. 13. p.

Sz. G. [Szabolcsi Gábor]: Cseres Tibor: Ember fia és farkasa. Népszabadság, 1967. augusztus 10. 7. p.

Márton László: Alakuló mű. Új Látóhatár (München), 1968/3. 265-267. p.

Fenyő István: Cseres Tibor: Ember fia és farkasa. Kortárs, 1968/8. 1316-1318. p.

 (Szabó B. István) I. Szabó: Cseres Tibor. Hungaryan PEN, 1968. 54-55. p.

Fenyő István: Cseres Tibor: Ember fia és farkasa. In: Fenyő István: Figyelő szemmel. Budapest. 1976. Szépirodalmi Kiadó, 334-340. p.

 

Bizonytalan század

V. J.: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Szocialista Művészetért, 1968/5. 2. p.

Faragó Vilmos: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Élet és Irodalom, 1968. szeptember 7. 7. p

E. Fehér Pál: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Népszabadság, 1968. október 3. 7. p.

Ilia Mihály: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Tiszatáj, 1968/11. 1057-1058. p.

Faragó Vilmos: Két kalandregény (Benedek István: Csineva, Cseres Tibor: Bizonytalan század). In: Faragó Vilmos: Perben harag nélkül. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 61-64. p.

Csukly László: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Dolgozók lapja, 1980. március 30. 7. p.

 

Játékosok és szeretők

Kerekes Imre: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Könyv-Tájékoztató, 1970/12. 7. p.

Wéber Antal: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Népszabadság, 1971. január 13. 7. p.

N. Sándor László: Egy elszalasztott nagy lehetőség. Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Magyar Hírlap, 1971. január 16. IV. p.

Földes Anna: Forró napok – Hideg esztendők. Élet és Irodalom, 1971. január 16. 11. p.

Szabó B. István: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Kritika, 1971/3. 46-48. p.

Vörös László: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Tiszatáj, 1971/3. 268-269. p.

Kőháti Zsolt: A Játékosok és szeretők stílusáról. Magyar Nyelvőr, 1971/4. 426-429. p.

Seres József: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Életünk, 1971/5. 471-473. p.

Bodnár György: Közelmúltunkról - fölény nélkül. In: Bodnár György: Törvénykeresők. Budapest. 1976. Szépirodalmi Kiadó, 463-468 p.

Varga Lajos Márton: Játékosok és szeretők. Cseres Tibor könyvéről. Népszava, 1983. március 26. 11. p.

Kiss Károly: A múlt árnyai. Új Tükör, 1983/44. 23.

 

Hol a kódex?

Funk Miklós: Cseres Tibor: Hol a kódex? Tiszatáj, 1972/10. 83-84. p.

Kulcsár Péter: Cseres Tibor: Hol a kódex? Kortárs, 1972/10. 1672-1673. p.

M. Szebeni Géza: Hol a kódex? Cseres Tiborról és új könyvéről. Népszava, 1972. július 8. 8. p.

 

Itt a földön is

Bata Imre: Cseres Tibor: Itt a földön is. Kritika, 1973/10. 23. p.

Iszlai Zoltán: Cseres Tibor meglepetései. Élet és Irodalom, 1973. augusztus 18. 11. p.

Szabó B. István: Különös történetek. Cseres Tibor: Itt a földön is Népszabadság, 1973. augusztus 23. 7. p.

Tarján Tamás: Cseres Tibor: Itt a földön is. Napjaink, 1973/7. 9. p.

 

Siratóének

Simon Zoltán: Változatok egy témára (Cseres Tibor: Siratóének - Zappe László: Cseres Tibor). Alföld, 1975/3. 62-65. p.

Bodnár György: A dal hatalma. Jelenkor, 1975/4. 374-376. p.

Bata Imre: Cseres Tibor: Hungarian PEN, 1975/17. 151-152. p.

Ördögh Szilveszter: Cseres Tibor: Siratóének. Magyar Nemzet, 1976. január 18. 13. p.

 

Elvesztett és megőrzött képek

Kovács Sándor: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Dunántúli Napló, 1979. január 21. 8. p.

Bata Imre: Elvesztett és megőrzött képek. Népszabadság, 1979. január 23. 7. p.

Solymos Ida: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Élet és Irodalom, 1979. február 24. 10. p.

Rónay László: Elveszített és megőrzött képek. Cseres Tibor esszékötetéről. Népszava, 1979. március 10. 6. p.

Pomogáts Béla: Cseres Tibor optikáján. Képek múltról és jelenről. Magyar Hírlap, 1979. március 25. 10. p.

Kőháti Zsolt: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Magyar Nemzet, 1979. április 30. 13. p.

Alexa Károly: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Kritika, 1979/4. 27-28. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Életünk, 1979/4. 313-314. p.

Szabad Olga: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Békésmegyei Népújság, 1979. május 20. 8. p.

Kovács Sándor: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Jelenkor, 1979/5. 477-478. p.

Czére Béla: A történetiség az irodalmi publicisztikában (Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek). Új Irás, 1979/6. 104-105. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Alföld, 1979/6. 64-66. p.

Laczkó Pál: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Kortárs, 1980/4. 661-662. p.

Eitmann András: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Hungarológiai Értesítő, 1980. 36-37. p.

 

Parázna szobrok

Iszlai Zoltán: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Könyvvilág, 1979/5. 5. p.

Román J. István: Csalafinta regény — gyógyító orvosság. Új Látóhatár (München), 1979/5-6. 453-458. p.

Berkes Erzsébet: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Élet és Irodalom, 1979. június 2. 11. p.

Erki Edit: Parázna szobrok. Cseres Tibor regénye. Új Tükör, 1979. június 3. 2. p.

Bata Imre: Könyvszemle. Népszabadság, 1979. június 12. 7. p.

Szabolcsi Gábor: Cseres Tibor regénye. Parázna szobrok. Magyar Hírlap, 1979. június 17. 10. p.

Varga Imre: Cseres Tibor történelmi panorámája. Békésmegyei Népújság, 1979. július 22. 9. p.

Tráser László: Három könyvheti újdonságról. Délmagyarország, 1979. június 26. 4. p.

Zappe lászló: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Kritika, 1979/7. 32-33. p.

Laczkó Pál: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Palócföld, 1979/6. 26-28. p.

Mester Sándor: Cseres Tibor új könyve: Parázna szobrok. Fejérmegyei Hírlap, 1979. augusztus 22. 5. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Kortárs, 1979/8. 1322-1324. p.

Kovách Imre: Parázna szobrok. Kelet Magyarország, 1979. szeptember 16. 10. p.

Zöldi László: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Napjaink, 1979/9. 34. p.

Fónod Zoltán: Regény a nemzeti önismeretről. Népszabadság, 1979. november 25. 13. p.

Iszlai Zoltán: Three Unusual Novels (Péter Esterházy, Gábor Czakó,Tibor Cseres). The Hungarian Quarterly, 1979/76. 163-169. p.

Solymos Ida: Parázna szobrok (Cseres Tibor regénye). Jelenkor, 1979/12. 1139-1141. p.

Juhász Róbert: Igazi értékrendet kialakítani... (Beszélgetés Dobozy Imrével, minek során Cseres Tibor Parázna szobrok c. művét ajánlják az olvasóknak) Népfront, 1980/1. 26-29. p.

Márkus Béla: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Alföld, 1980/1. 68-71. p.

Fónod Zoltán: Regény a nemzeti önismeretről (Cseres Tibor). In: Fónod Zoltán: Vallató idő. Pozsony. 1980. Madách Könyv- és Lapkiadó, 235-242. p.

Marx József: Cseres Tibor. The Hungarian P.E.N 1980/21. 98-99. p.

Lőrinczy Huba: A sztochasztika kihívása és csapdái. Életünk, 1981/5. 434-437. p. = In: Lőrinczy Huba: Fénytörés. Válogatott bírálatok. Budapest. 1985. Magvető Kiadó, 346-356. p.

D. Rácz István: A cselekvési tér kérdése az utóbbi évek néhány történelmi regényében. (Cseres Tibor: Parázna szobrok, Simonffy András: Kompország katonái és Moldova György: Elhúzódó szüzesség c. művéről.) Palócföld, 1982/4. 24-25. p.

Iszlai Zoltán: Örvények utazója (Cseres Tiborról). In: Iszlai Zoltán: Valóság közelében. Egy évtized prózái. Budapest. 1983. Kossuth Könyvkiadó, 53-66. p

Berkes Erzsébet: Csoportkép vezérkarral - Cseres Tibor: Paráznak szobrok. In: Berkes Erzsébet: Pillanatképek. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 9-14. p.

 

Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból

Szalay Károly: Én, Kossuth Lajos. Könyvvilág, 1981/5. 9. p.

Domonkos László: Üzenetek a múltból. Két könyvheti sikerről. [Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt; Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból]. Délmagyarország, 1981. június 11. 5. p.

Berkes Erzsébet: Ősz Turinban. Élet és Irodalom, 1981. június 13. 11. p.

Ordas Iván: Én, Kossuth Lajos. Tolnamegyei Népújság, 1981. június 16. 4. p.

Pomogáts Béla: Én, Kossuth Lajos. Cseres Tibor regénye. Új Tükör, 1981/22. 2. p.

Hanák Péter: Viszonylagos nemzettudat. Élet és Irodalom, 1981. július 25. 4. p.

Mező Ferenc: Végzetes kényszerek hálójában. Új Írás, 1981/7. 102-108. p.

Jeszenszky Géza: Történelem a hitelesség jegyében. [Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt; Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból; Kosáry Domokos: Széchenyi ​Döblingben]. Délmagyarország, 1981. augusztus 30. 5. p.

Cselényi Béla: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Hét, 1981/40. 8. p.

Balogh Jenő: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Alföld, 1981/8. 65-67. p.

Zappe László: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Kritika, 1981/9. 27-28. p.

Futaki Haynal: Kossuth Lajos azt üzente. Jelenkor, 1981/10. 943-945. p.

Bárány Tamás: Parázna csapattisztek. Élet és Irodalom, 1981. november 28. 14. p.

Dobozy Imre: A százados meg a többiek. Élet és Irodalom, 1981 november 28. 14. p.

Alföldy Jenő: Kossuth-apokrif. Tiszatáj, 1981/11. 53-57. p.

Fenyő István: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Kortárs, 1981/12. 1991-1993. p.

Gyurkovics Tibor: És a nemzet? Új Tükör, 1982. január 17. 23. p.

Iszlai Zoltán: Szól a szobor: Új Írás, 1982/1. 109-113. p.

Pósa Zoltán: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Napjaink, 1982/2. 30-31. p.

Román J. István: Egy politikai gondolat regénye. Új Látóhatár, 1982/3-4. 439-442. p.

Berkes Erzsébet: Ősz Turinban - Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos, Levelek Turinból. In: Berkes Erzsébet: Pillanatképek. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 14-19. p.

Alföldy Jenő: A Kossuth-apokrif (Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos). In: Alföldy Jenő: Visszhang. Budapest. 1986. Szépirodalmi Kiadó, 48-56. p.

Tóth Éva: A tábornokok a labirintusban. [Márquez regényét az Én, Kossuth Lajossal veti össze.] Új Tükör, 1989. május 21. 42. p.

 

Here-báró, Ember fia és farkasa, Fekete rózsa

Baróti Géza: Here-báró, Ember fia és farkasa, Fekete rózsa. Cseres Tibor trilógiája. Magyar Nemzet, 1982. július 11. 8. p.

Pomogáts Béla: Könyvnapló. Magyar Hírlap, 1982. július 31. 8. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Here-báró, Ember fia és farkasa, Fekete rózsa. Könyvvilág, 1982. május. 5. p.

Zappe László: Cseres Tibor három kisregénye. Népszabadság, 1982. május 29. 15. p.

 

Foksányi szoros

Pomogáts Béla: Az ünnepi könyvhét választékából. Magyar Hírlap, 1985. június 1. 10. p.

E. Fehér Pál: A monarchiáról — hétféleképpen. Cseres Tibor és Dobai Péter új regényeiről. Népszabadság, 1985. június 1. 15. p.

Törőcsik Miklós: A történelem bábfigurájaként. Népújság, 1985. április 27. 8. p. Dolgozók Lapja, 1985. június 5. 4. p.

Berkes Erzsébet: Cseres Tibor: Foksányi szoros. Élet és irodalom, 1985. június 7. 11. p.

Szabolcsi Gábor: Cseres Tibor könyvéről. Foksányi szoros. Népszava, 1985. június 8. 10. p.

Laczkó András: Tallózó. Somogy, 1985/6. 64-66. p.

Kiss Károly: Foksányi szoros. Cseres Tibor regénye. Új Tükör, 1985/21. 2. p.

Nyéki Károly: Foksány. Kelet Magyarország, 1985. augusztus 24. 10. p.

Győrffy Miklós: Lands of the Bizarre (Tibor Cseres, Adám Bodor,László Krasznahorkai). The New Hungarian Quoterly, 1985/100. 191-193. p

Kristó Nagy István: Foksányi szoros. Cseres Tibor regénye. Magyar Nemzet, 1985. szeptember 30. 7. p.

Füzi László: Cseres Tibor: Foksányi szoros. Napjaink, 1985/10. 30-31. p.

Alexa Károly: Színvallásra szorított történelem. Kortárs, 1985/10. 150-158. p.

Olasz Sándor: Cseres Tibor: Foksányi szoros. Alföld, 1985/11. 81-82. p.

Pásztor Bertalan: Regényesített történelem. Új Írás, 1985/12. 104-106. p.

Bodnár György: Kettős időben. Új Írás, 1985/12. 103-104. p.

Simon Zoltán: Cseres Tibor: Foksányi szoros. Kritika, 1986/1. 29. p.

Von Eva Haldimann: Neue Zürcher Zeitung, 1986. április 4. 42. p.

Borsi Kálmán Béla: A Foksányi-szorosban minden csendes: szubjektív és objektív széljegyzetek Cseres Tibor Foksányi szoros című regényéhez. Tiszatáj, 1986/6. 98-101. p.

Láng Gusztáv: Meghalt-e a romantika? Olvasónapló. Életünk, 1987/6. 593-599. p.

Sztanáné: Ajánlom Cseres Tibor könyvét, a Foksányi szorost. Bajai Honpolgár, 1990/7. 2. p.

 

Igazolatlanul jelen

Szarka Klára: Cseres Tibor: Igazolatlanul jelen.  Könyvvilág, 1985/6. 4. p.

Wéber Antal: Változatok prózában. Népszabadság, 1985. augusztus 10. 16. p.

B. Gy. [Bessenyei György]: Igazolatlanul jelen. Cseres Tibor új könyve. Népszava, 1985. augusztus 24. 10. p. = Látóhatár, 1985/12. 210. p.

 

Perbeszédek és párbeszédek

Tarján Tamás: Könyvszemle. Népszabadság, 1986. október 21. 7. p.

Vajda Endre: Perbeszédek és párbeszédek. Cseres Tibor cikkei és beszélgetései. Magyar Nemzet, 1987. január 5. 6. p.

Szabolcsi Gábor: Cseres Tibor és Tüskés Tibor könyveiről. Népszava, 1987. február 21. 10. p.

Bodnár György: Az írástudó esszéje. Új Írás, 1987/4. 118-119. p.

Alexa Károly: Cseres Tibor: Perbeszédek és párbeszédek. Hungarológiai Értesítő, 1988/3-4. 27. p.

 

Pesti háztetők - Az utolsó bűbájos

Varga Imre: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Budapest. 1986/5. 46-47. p.

 

Vízaknai csaták

Bán Zoltán András: Cseres Tibor: Vízaknai csaták. Kritika, 1989/1. 34. p.

E. Fehér Pál: Emberek a történelemben. Népszabadság, 1988. június 4. 13. p.

Rónay László: Zivataros évszázad. Magyar Hírlap, 1988. június 7. 5. p.

Bata Imre: Cseres Tibor: Vízaknai csaták I-II. Élet és Irodalom, 1988. június 10. 10. p.

Pomogáts Béla: Erdély sorsa. Új Tükör, 1988/24. 9. p.

Fónod Zoltán: Vízaknai csaták. Hét, 1988/37. 9. p. = Látóhatár, 1988/12. 210. p.

Varga Imre: Vízaknai csaták. Typographia, 1988. július 8. p.

Vassy Géza: Erdély kétlelkű fia. Népszava, 1988. július 30. 9. p. = Látóhatár, 1988/12. 210. p.

Alexa Károly: Cseres Tibor: Könyvvilág, 1988/5. 9. p.

a. m.: Cseres Tibor regénye az új nyitott könyvben. Vízaknai csaták. Film-Szinház-Muzsika, 1988. október 1. 14-15. p.

Földes Anna: Vízaknai csaták. Cseres Tibor történelmi számadása. Magyar Nemzet, 1988. október 20. 8. p.

Pomogáts Béla: Regényeposz dokumentumokban. Új Írás, 1988/10. 105-108. p.

Bodnár György: Történelmi kinagyítás. Új Írás, 1988/10. 109-110. p.

Erdély sajgó sebei. Newyorki Figyelő, 1988. november 16. 7. p.

Alföldy Jenő: A történelem szimmetriái. Kortárs, 1988/12. 154-158. p.

Láng Gusztáv: Történelmi káprázatok. Életünk, 1989/5. 448-453. p.

Varga Zoltán: Tanulság: semmi. Híd, 1989/6. 734-739. p.

 

Őseink kertje, Erdély

Brassai S. András: Tündérkert lehetett volna. Brassói Füzetek, 1990/2. 6. p.

Kiadóink jelentik. Széppróza. Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Könyvvilág, 1990. május. 26. p.

Tarjányi Eszter: A történelem végzete, vagy egy végzet története? Hitel, 1990. augusztus 8. 56-58. p.

Bundula István:  Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Kritika, 1991/2. 45-46. p.

Elekes András:  Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély.Argus, 1991/4. 78-79. p.

Gróh Gáspár: Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Alföld, 1991/7. 63-65. p.

 

Vérbosszú Bácskában

E. Fehér Pál: A Hideg napok után. Cseres Tibor új könyvéről. Népszabadság, 1991. július 4. 9. p.

Kolozsvári Papp László: Vérbosszú. A Világ /Vakvilág/, 1991. június 12. 42. p.

Tišma, Aleksandar: '44 áldozatai. Hitel, 1991/19. 58-59. p.

Méhes György: Van erősebb a gyűlöletnél. A Hét (Bukarest), 1991. augusztus 8. 6. p.

Pomogáts Béla: Cseres Tibor: Új Forrás, 1991/8-9. 84. p.

Budai Katalin: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Élet és Irodalom, 1991. szeptember 13. 11. p.

dr. Rétfalvi Tamás: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Nemzetőr, 1991. szeptember. 6. p.

Bundula István: A pontosság: kötelező. Magyar Napló, 1991. október 4. 39-40. p.

Balogh Ferentz: Szörnyűséges könyvek. (Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában; Matuska Márton: A megtorlás napjai.) Békésmegyei Hírlap, 1991. november 9-10. 8. p.

Salamon Konrád: A múltat be kell vallani. Életünk, 1991/11. 1047-1048. p.

Monostori Imre: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Tiszatáj, 1991/12. 103-105. p.

Enikő, A.: Döbbenet és Sajti hitelesség. Magyar Napló, 1991/12. 36-38. p.

Wallinger Endre: Negyvenezernyi legyilkolt magyar emlékére. Somogyi Hírlap, 1992. január 11. 8. p.

Tomory Júlia- Horpácsi Sándor: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Somogy, 1992/1. 89-91. p.

Vasy Géza: Rekviem bácskai magyarokért. Holnap, 1992/3. 20-22. p.

Kritika két hangra. Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában (Alexa Károly és Varga Lajos Márton beszélgetése.) Hitel, 1992/6. 54-56. p.

Szentesi Zsolt: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Kritika, 1992/10. 41. p.

Sajti Enikő, A.: „A nemzeti lelkiismeret őrállója”. Forrás, 2015/4. 97-106. p.

 

Kentaurok és kentaurnők

Győrffy Miklós: Kentaurok - személyes mondandóval. Magyar Nemzet, 1993. augusztus 11. 10. p.

Wirth Imre: Cseres Tibor: Kentaurok és kentaurnők. Ex libris Élet és Irodalom, 1993. november 5. 11. p.

Tarjányi Eszter: Az utolsó regényről... Magyar Napló, 1993. november 12. 36-37. p.

 

 

Borítók