A tagok választásának rendje

(részlet a Digitális Irodalmi Akadémia Működési Szabályzatából)

 

"II. Tagság

1. A DIA élő és posztumusz tagjait a DIA Tagválasztó Gyűlése választja. A Tagválasztó Gyűlés tagfelvételi döntése felhatalmazza a PIM főigazgatóját, hogy élő tag választása esetén a szerzővel, posztumusz tag választása esetén a szerző jogörökösével felhasználási szerződés megkötését kezdeményezze a korábbi DIA-tagokra érvényes jogokkal és kötelezettségekkel.

A tagság a szerzővel, illetve posztumusz megválasztott tag esetén a jogörökösével a szerzői életműre kötött felhasználási szerződés hatályba lépésével keletkezik.

2. A DIA élő tagjainak száma legalább harminc, de legfeljebb negyven fő. A tagok névjegyzékét és DIA taggá válásuk időpontját a DIA Titkárság nyilvántartja. Amennyiben az adott évben a Tagválasztó Gyűlés időpontjáig a DIA élő tagjainak száma harminc alá csökken, legalább annyi tagot kell választani, hogy az élő tagok létszáma elérje a harmincat. Ha az élő tagok száma új tag választásával meghaladná a negyvenet, az élő tag választása az adott évben elmarad.

3. A DIA elhunyt tagjai azok a szerzők, akiket életükben taggá választottak, ezt követően hunytak el.

4. A DIA posztumusz megválasztott tagjai azok a szerzők, akiket haláluk után választott a DIA a tagjai közé.

5. Amennyiben a III. pontban leírtak szerint élő tagnak megválasztott szerző úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a DIA tagja lenni, vagy a felhasználási szerződés aláírása egyéb okokból hatvan napon belül meghiúsul, a Tagválasztó Gyűlést kilencven napon belül élő tag megválasztása céljából ismételten össze kell hívni.

6. Amennyiben a III. pontban leírtak szerint posztumusz taggá megválasztott szerző jogörököse úgy nyilatkozik, hogy nem kívánja a II. 2. pont szerinti felhasználási szerződést megkötni, a posztumusz megválasztott szerző nem válik a DIA tagjává. Ebben az esetben nem szükséges az adott évben új Tagválasztó Gyűlést összehívni.

 

III. A Tagválasztó Gyűlés és a tagválasztás menete

Általános rendelkezések:

1. A Tagválasztó Gyűlés tagjai a DIA élő tagjai. Minden tagot egyenlő szavazati jog illet meg.

2. A DIA Tagválasztó Gyűlésére minden évben szeptember 30–ig kerül sor. A Tagválasztó Gyűlést a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója hívja össze legalább 45 nappal a Tagválasztó Gyűlés megtartása előtt a tagok részére elektronikus, illetve postai úton kiküldött írásbeli értesítéssel.

3. A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét és időpontját,
b) az adott évben megválasztható élő és posztumusz tagok számát (III. 3. pontban foglalt keretek között, a rendelkezésre álló pénzügyi forrás függvényében),
c) felhívást élő tag jelölt állítására írásbeli indokolással ellátva, illetve ennek módját és határidejét,
d) azt, hogy mely szerzőt/szerzőket jelöl posztumusz tagságra.

4. A tagok a meghívóban megjelölt határidőig állíthatnak jelöltet a DIA Titkárságnak címzett elektronikus vagy postai levélben. Ezt követően a DIA Titkárság a jelöléseket összesíti és a tagok részére elektronikusan, illetve postai úton megküldi. A határidőket úgy kell megállapítani, hogy a jelöltek összesítésének kézhezvételét követően a tagoknak legalább 21 nap álljon a rendelkezésére álláspontjuk kialakítására.

5. A Tagválasztó Gyűlés ülésének levezető elnöke a PIM főigazgatója vagy az általa kijelölt személy. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a DIA Titkárság munkatársa készít. A tagok az ülés elején két személyt választanak maguk közül jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Az ülésekről készült jegyzőkönyvet a DIA Titkárság őrzi.

6. A Tagválasztó Gyűlésen a meghívóban meghatározott számban lehet élő és posztumusz tagot választani. A Tagválasztó Gyűlés ülése nem nyilvános. A Tagválasztó Gyűlés döntését titkos szavazással hozza meg.

7. A Tagválasztó Gyűlés akkor határozatképes, ha az élő tagok több mint fele leadja szavazatát. Amennyiben a Tagválasztó Gyűlés nem határozatképes, kilencven napon belül új Tagválasztó Gyűlés összehívásával meg kell ismételni.

 

Különös rendelkezések:

8. Élő tagok választása:

8.1. A Tagválasztó Gyűlés minden tagja a IV. 1. pont szerinti felhívásra egy tagot jelöl, és a jelölést elektronikus levélben vagy postai úton megküldi a DIA Titkárságának a felhívásban megjelölt határidőn belül. A határidőn túl leadott jelölés érvénytelen. A DIA tagságra jelöltek köre: olyan írók, költők, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a kortárs magyar szépirodalom fejlődéséhez, és aktívan részt vesznek az irodalmi közéletben. A jelölést írásban indokolni kell.

8.2. A tagok által megtett jelöléseket és indokolásokat a DIA Titkársága összegzi, és a tagoknak elektronikus, illetve postai úton írásban megküldi. A határidőket úgy kell megállapítani, hogy a jelöltek összesítésének kézhezvételét követően a Tagválasztó Gyűlésig a tagoknak legalább 21 nap álljon a rendelkezésükre álláspontjuk kialakítására.

8.3. Amennyiben a tag nem tud részt venni a Tagválasztó Gyűlésen, az ülést megelőző nap végéig írásban megküldheti a DIA Titkárságának azon jelöltek preferencia- sorrendjét, akire a Tagválasztó Gyűlésen szavazatát adná. A Tagválasztó Gyűlés szavazása során az írásban szavazó tag által adott preferencia-sorrendet kell figyelembe venni. A szavazati jogot más tagra nem lehet átruházni.

8.4. A szavazás írásban, a DIA Titkárság által készített szavazólapokkal történik. Egy szavazási eljárásban egy tag választható. A szavazási eljárást annyiszor kell ismételni, ahány élő tag választására van lehetőség az ülésen. A szavazás akkor eredményes, ha a jelöltek valamelyike az adott fordulóban leadott szavazatok több mint felét megszerzi. A szavazási eljárás legfeljebb három fordulóban történik. Ha az első fordulóban nincs olyan jelölt, aki a szavazatok több, mint felét megszerezte, a második szavazási fordulóba a három, illetve – amennyiben a második fordulóban sem szerzi meg egy jelölt a szükséges szavazatszámot – a harmadikba a két legtöbb szavazatot kapó jelölt jut tovább. Döntetlenséget okozó szavazategyenlőség esetén a korban idősebb jelöltet kell megválasztottnak tekintetni.

 

9. Posztumusz tagok választása:

9.1. A posztumusz tago(ka)t a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója jelöli. Jelölt olyan személy lehet, aki munkásságával jelentősen hozzájárult a kortárs magyar szépirodalom fejlődéséhez, máig érvényes hatást gyakorolt rá, és a választást megelőző hetven év során hunyt el.

9.2. A posztumusz tag(ok) személyéről a Tagválasztó Gyűlés döntését titkos szavazással hozza meg. Amennyiben a tag nem tud részt venni a Tagválasztó Gyűlésen, az ülést megelőző nap végéig írásban megküldheti a DIA Titkárságának a posztumusz tagságra jelölt szerzővel/szerzőkkel kapcsolatos álláspontját. A szavazati jogot más tagra nem lehet átruházni.

9.3. A jelöltekre igennel vagy nemmel lehet szavazni. A szavazás írásban, szavazólapokkal történik. A szavazás akkor eredményes, ha a posztumusz tagságra jelölt szerző(k) a Tagválasztó Gyűlésen személyesen vagy írásban szavazó tagok több mint felének támogatását megszerzi.

 

10. A Tagválasztó Gyűlés döntéséről a DIA Titkárság írásban tájékoztatja a DIA élő tagjait.”